Proves per a l’obtenció del títol de Tècnic/a o Tècnic/a Superior de F.P.

 • Dates INSCRIPCIÓ: Del 26 d’abril al 7 de maig de 2021, tots dos inclusivament.
 • Publicació llestes provisionals de persones admeses i excloses: 14 de maig 2021.
 • Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses: del 14 al 21 de maig de 2021.
 • Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses: 26 de maig de 2021.
 • Sol·licitud d’anul·lació de matrícula: del 13 a el  24 de setembre de 2021
 • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l’alumnat: Fins a l’11 de juny de 2021
 • Realització proves: entre l’11 al 22 d’octubre de 2021 en calendari que es publicarà oportunament.
 • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats.

Procediment de SOL·LICITUD de matrícula de les proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i Tècnic/a Superior de Formació Professional, any 2021.

Més informació:

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnico-superior

 

Proves d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior 2021

 

Normativa i calendari

Termini per a la inscripció: Del dilluns 22 al dimecres 31 de març de 2021, tots dos inclusivament.

Veure vídeo amb explicacions de com inscriure’s en les proves de Grau Mitjà. Prem ací.

Veure vídeo amb explicacions de com inscriure’s en les proves de Grau Superior. Prem aqui.

Condicions d’accés:

 • Grau Mitjà: Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant el 2021.
 • Grau Superior: Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant 2021.

Emplenar els impresos: Es poden descarregar des d’internet en els següents enllaços:

GRAU MITJÀ:

Veure vídeo amb explicacions de com inscriure’s en les proves de Grau Mitjà. Prem ací.
Vídeo amb aclariment per a demanar exempció a alguna de les parts de la prova de grau mitjà. Prem aqui.

GRAU SUPERIOR:

Opcion A: Matèries específiques: Història, Geografia, Economia (seleccionar dues de les tres)

Opció B: Dibuix Tècnic, Tecnologia, Física i Química (seleccionar dues de les tres)

Veure vídeo amb explicacions de com inscriure’s en les proves de Grau Superior. Prem aqui.

Per a evitar desplaçaments davant la situació originada pel COVID-19, tota la documentació ha de ser enviada signada degudament (a mà o electrònicament) i , en format electrònic, a l’adreça d’email 03012736.secret@gva.es, indicar en l’assumpte del missatge: PAC i cognoms i nom. Pots també pujar la documentació en el següent formulari.

Calendari de les proves:

 • 28 abril: publicació dels llistats provisionals d’admesos.
 • Del 28 al 30 d’abril: reclamació als llistats provisionals.
 • 6 de maig: Llistats definitius d’admesos i exclosos.
 • 24 i 25 de maig: Realització dels exàmens de GRAU MITJÀ i GRAU SUPERIOR. Veure horari.
 • 31 de maig: Publicació de qualificacions provisionals.
 • Del 31 al 2 de juny: Presentació de reclamacions a les notes i revisions d’examen. S’ha de realitzar una petició expressa en la secretària del centre.
 • Del 22 de març al 2 de juny: Presentació documentació justificativa de les exempcions sol·licitades a la prova.
 • 4 de juny: Publicació de llistats definitius.
 • Del 4 a l’11 de juny: Expedició de certificats.

MOLT IMPORTANT:

Quan es publique la convocatòria per a l’admissió o preinscripció per al curs següent 2021-2022, has d’inscriure’t malgrat no haver realitzat encara la prova d’accés. Després quan tingues el certificat d’haver aprovat has d’aportar-lo en el centre que vas sol·licitar com a primera opció.

 

Petició de títols i certificats acadèmics

Certificats acadèmics

TAXES. Imprés de pagament per a la sol·licitud de certificats. Seleccionar “Certificats a efecte de trasllats“.

Sol·licitud de títols

TAXES. Imprés de pagament per a la sol·licitud de títols

Important: juntament amb la sol·licitud aportar fotocòpia del DNI. Vídeo amb explicació de com tramitar el títol i pagar taxa en línia: prem ací per a veure-ho.

 

Convalidacions de mòduls formatius

Terminis de sol·licitud

Alumnat de matrícula ordinària

 • Sol·licituds dirigides al centre – Des del 10 de setembre fins al 16 d’octubre de 2020
 • Sol·licituds dirigides al Ministeri d’Educació – Fins al 15 d’octubre les sol·licituds (aportant estudis universitaris).

Alumnat de matricula EXTRAORDINÀRIA (1r DAM semipresencial)

Per als alumnes que es matriculen en el període extraordinari del 16 al 19 de setembre, 1r DAM SEMIPRESENCIAL, el període de sol·licitud de convalidacions dirigides al centre s’obri del 19 al 30 d’octubre 2020. Per a les sol·licituds dirigides al Ministeri d’Educació el termini finalitza el 15 d’octubre.

Resolucions

Les resolucions de les convalidacions s’entreguen al tutor, com en cursos anteriors, i aquest s’encarregarà de repartir-les als seus alumnes. També el tutor tindrà un llistat resum amb tots els resultats.

El tutor tindrà el llistat de les convalidacions dels seus alumnes, si hi ha algun problema o alguna altra incidència, és llavors quan l’alumne s’ha de posar en contacte amb la secretària del centre, però abans s’ha de preguntar al tutor o tutora corresponent.

Informació sobre convalidacions

 • Informació per a convalidacions d’ESO i Batxillerat per estudis de música o dansa, o per ser esportistes d’elit, així com sol·licituds i normativa. Prem ací per a anar al lloc.
 • Informació general per a convalidacions d’FP:
  • Informació àmplia sobre convalidacions en el portal TodoFP . Prem ací.
  • Normativa de suport per a les convalidacions d’FP. Prem ací.
  • Les resolucions a les convalidacions es comunicaran per email i també al vostre tutor, l’email és l’assignat a cada alumne pel centre.

Documentació a aportar

Per a més informació respecte a les sol·licituds dirigides al Ministeri d’Educació i Formació Professional, prem ací. El termini per a sol·licitar la convalidació finalitza el 15 d’octubre.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de convalidació han de presentar-se de manera física en la secretaria del centre, al costat del certificat dels estudis cursats que s’aporten per a la convalidació. Nota aclaridora: si eres un alumne que ha estudiat amb nosaltres aqueix certificat ja el tenim, només has d’indicar-lo en la sol·licitud.

Per a aquells alumnes de semipresencial que els resulte difícil desplaçar-se al centre poden enviar la documentació per correu postal a la següent adreça:

IES Mare Nostrum (Convalidacions)
C/ Beat Fco. Castelló Aleu s/n
03008 Alacant

Exempció de FCT

Les sol·licituds per a l’exempció de la FCT es poden presentar a partir del 10 de setembre de 2020 en la secretària d’aquest centre. Demana cita al 965 93 65 20.

Curs escolar 2020-2021. Data final per a admissió de sol·licituds d’exempció 26 de febrer 2021.

Què ha de certificar l’empresa per a poder sol·licitar l’exempció? Aquests documents que apareixen a continuació són orientatius i han d’anar en paper de l’empresa amb les dades d’aquesta.

Sol·licitud d’accés a Web Família

Informació sobre Web Família

Si és alumne major d’edat o pare, mare, tutor o tutora d’algun alumne que estiga cursant estudis en qualsevol centre públic de la Comunitat Valenciana, pot sol·licitar les claus per a utilitzar aquesta aplicació.

Instruccions per a accedir a la Web Família

L’adreça d’accés a la Web família és https://familia.edu.gva.es

Per a tindre accés a aquesta informació és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna, o alumne major d’edat d’educació semipresencial i donar-se d’alta en aquest servei.

Els passos a seguir per a donar-se d’alta són els següents:

 1. Descarregar la sol·licitud corresponent. També la podrà facilitar el centre docent on estiga matriculat el seu fill o filla. Model sol·licitud accés a Web Família.
 2. Alumnes d’ensenyament PRESENCIAL: Emplenar i entregar en persona, per correu ordinari o certificat en el centre (mai per correu electrònic) l’imprés de sol·licitud. La sol·licitud pot realitzar-se per un o tots dos pares o tutors; en aqueix cas, cadascun d’ells haurà d’emplenar i signar una sol·licitud. No fa falta renovar la sol·licitud cada any, s’entén que mentre estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servei. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-lo. Per tant, si ja la va sol·licitar l’any passat, no serà necessari tornar a tramitar-la. Si els seus fills assisteixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cadascun d’ells.
 3. Alumnes d’ensenyament SEMIPRESENCIAL: Aquest tràmit es fa per “Aules”, en la “Secretària Virtual” hi ha un apartat per a realitzar-lo i donar-se d’alta.
 4. Activació de l’accés:
  1. En cas d’haver sol·licitat accés a Web família, l’aplicació ITACA li notificarà a través del correu electrònic proporcionat en la seua sol·licitud la contrasenya per a l’accés.
  2. Per a accedir a la pàgina haurà d’introduir com a usuari el seu NIF i com a contrasenya la que haja rebut. Podrà canviar-la en la seua primera connexió o posteriorment.

Renúncies i baixes de matrícula

Curs escolar 2020-2021. Renúncia a mòduls

La sol·licitud perquè s’admeta la renúncia a la convocatòria es presentarà mitjançant l’Imprés de Renúncia a Mòduls amb una antelació mínima d’un mes a la data d’avaluació final del mòdul.

 • Mòduls de primer curs de qualsevol cicle formatiu, la data limite per a presentar la renúncia és:
  • Convocatòria ordinària (juny), la data limite per a demanar renúncia és fins al 7 de maig de 2021.
  • Convocatòria extraordinària (juliol), la data limite per a demanar la renúncia és fins al 28 de maig de 2021
 • Mòduls de segon curs de qualsevol cicle formatiu la data limite per a presentar la renúncia és:
  • Convocatòria ordinària (març), la data límit per a demanar la renúncia és fins al 12 de febrer 2021
  • Convocatòria extraordinària (juny), la data límit per a demanar la renúncia és fins al 14 de maig de 2021

IMPORTANT: S’ha de presentar juntament amb la renúncia documentació o escrit que avalen les circumstàncies per les quals se sol·licita la renúncia als mòduls. Si és per treball (contracte de treball, o similar), si és per fills xicotets (llibre de família i escrit explicatiu), per malaltia (algun document acreditatiu), etc.

Curs escolar 2020-2021. Anul·lació de matrícula règim PRESENCIAL

Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula hauran de presentar-se mitjançant l’Imprés d’Anul·lació de Matrícula davant la direcció del centre amb una antelació d’almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

 • Primer curs: la data límit per a anul·lar la matricula és fins al 30 de març 2021
 • Segon curs: la data límit per a anul·lar la matricula és fins al 14 de gener de 2021

L’anul·lació de la matrícula implica la pèrdua dels drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en els quals s’haguera matriculat.

Curs escolar 2020-2021. Anul·lació de matrícula en règim SEMIPRESENCIAL

Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula d’alguns mòduls hauran de presentar-se mitjançant l’Imprés d’Anul·lació de Matrícula semipresencial davant la direcció del centre amb una antelació d’almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

 • Primer curs: la data límit per a anul·lar la matricula de mòduls és fins al 30 de març de 2021
 • Segon curs: la data límit per a anul·lar la matricula de mòduls és fins al 14 de gener 2021

L’anul·lació de la matrícula implica la pèrdua dels drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació dels mòduls professionals que s’hagen sol·licitat.