Renúncies i baixes de matrícula

Curs escolar 2020-2021. Renúncia a mòduls

La sol·licitud perquè s’admeta la renúncia a la convocatòria es presentarà mitjançant l’Imprés de Renúncia a Mòduls amb una antelació mínima d’un mes a la data d’avaluació final del mòdul.

 • Mòduls de primer curs de qualsevol cicle formatiu, la data limite per a presentar la renúncia és:
  • Convocatòria ordinària (juny), la data limite per a demanar renúncia és fins al 7 de maig de 2021.
  • Convocatòria extraordinària (juliol), la data limite per a demanar la renúncia és fins al 28 de maig de 2021
 • Mòduls de segon curs de qualsevol cicle formatiu la data limite per a presentar la renúncia és:
  • Convocatòria ordinària (març), la data límit per a demanar la renúncia és fins al 12 de febrer 2021
  • Convocatòria extraordinària (juny), la data límit per a demanar la renúncia és fins al 14 de maig de 2021

IMPORTANT: S’ha de presentar juntament amb la renúncia documentació o escrit que avalen les circumstàncies per les quals se sol·licita la renúncia als mòduls. Si és per treball (contracte de treball, o similar), si és per fills xicotets (llibre de família i escrit explicatiu), per malaltia (algun document acreditatiu), etc.

Curs escolar 2020-2021. Anul·lació de matrícula règim PRESENCIAL

Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula hauran de presentar-se mitjançant l’Imprés d’Anul·lació de Matrícula davant la direcció del centre amb una antelació d’almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

 • Primer curs: la data límit per a anul·lar la matricula és fins al 30 de març 2021
 • Segon curs: la data límit per a anul·lar la matricula és fins al 14 de gener de 2021

L’anul·lació de la matrícula implica la pèrdua dels drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació de tots els mòduls professionals en els quals s’haguera matriculat.

Curs escolar 2020-2021. Anul·lació de matrícula en règim SEMIPRESENCIAL

Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula d’alguns mòduls hauran de presentar-se mitjançant l’Imprés d’Anul·lació de Matrícula semipresencial davant la direcció del centre amb una antelació d’almenys dos mesos respecte del final del període lectiu corresponent als mòduls professionals a impartir en el centre educatiu.

 • Primer curs: la data límit per a anul·lar la matricula de mòduls és fins al 30 de març de 2021
 • Segon curs: la data límit per a anul·lar la matricula de mòduls és fins al 14 de gener 2021

L’anul·lació de la matrícula implica la pèrdua dels drets a l’ensenyament, avaluació i qualificació dels mòduls professionals que s’hagen sol·licitat.

Dates d’exàmens semipresencials

Els exàmens es realitzaran durant tres dies consecutius de les següents setmanes.

Exàmens dels mòduls de segon

 • Primera avaluació: del 7 a l’11 de desembre de 2020
 • Avaluació final ordinària: del 8 al 12 de març de 2021

Exàmens dels mòduls de primer

 • Primera avaluació: del 14 al 18 de desembre de 2020
 • Segona avaluació: del 15 al 19 de març de 2021
 • Avaluació final ordinària: del 7 a l’11 de juny de 2021

Les dates i hores exactes es comunicaran amb la major antelació possible.

Horaris de les tutories grupals de grups semipresencials

IMPORTANT: Per a complir a les aules amb l’aforament màxim del protocol anti CoViD-19, l’alumnat haurà de sol·licitar cita prèvia, mitjançant la plataforma “Aules” o per correu electrònic, per a assistir a les tutories grupals.

Al costat del grup apareix el nom i el correu electrònic del tutor. Faça clic sobre el nom del grup per a veure l’horari d’aquest.

Les tutories grupals no són obligatòries, encara que sí que és recomanable assistir a aquestes.

Les tutories grupals s’imparteixen en horari matutí i vespertí.