Objectius “Cap a un centre sostenible”

Objectiu general

L’objectiu principal és implicar a tota la comunitat educativa en la reducció real de l’impacte ambiental en el centre, promovent una actitud responsable davant els problemes del nostre planeta.

Objectius específics

  • Promoure entre els alumnes i alumnes, professorat, famílies i personal d’administració i servei, hàbits responsables, fomentant un ús més sostenible dels recursos.
  • Facilitar una formació ambiental als professors que permeta al seu torn formar als alumnes i alumnes quant a l’educació ambiental per al desenvolupament sostenible.
  • Integrar i desenvolupar continguts sobre l’educació ambiental en totes l’àrees i cursos, amb la finalitat de convertir al centre en agent que propicie el canvi d’actituds per a un futur viable del nostre planeta.
  • Conscienciar a l’alumnat sobre la repercussió i influència del seu comportament en el medi ambient, així com la necessitat de respostes actives i responsables en la resolució de problemes ambientals.
  • Educar en els valors de respecte cap als éssers vius i medi ambient.
  • Contribuir en el desenvolupament de la personalitat i les capacitats de l’alumnat, sabent que seran les persones adultes del futur i que, per tant, hauran de mantindre una relació respectuosa amb el medi ambient.