SEMIPRESENCIAL Llistats admesos i Matricula de curs 2022-2023

SEMIPRESENCIAL

Procés de matrícula finalitzat

LLISTATS DEFINITIUS D’ADMESOS:

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en les dates que marca la normativa, el 29 de juliol, s’entendrà que RENUNCIEN a la plaça escolar.

Per a sol·licitar plaça en un procés extraordinari, a partir del 14 de setembre s’abrírá un període de peticions per a assignar les possibles places vacants en els diferents mòduls, després de cobrir les peticions dels alumnes que figuren en el llistat de NO ADMESOS, que tenen preferència.