Subvencions per a alumnat que curse Formació Professional en 2023-2024.

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, de la Direcció General de Formació Professional, por la que s'aprova la convocatòria de subvenciones destinades a alumnat que curse Formació Professional en 2023-2024 en centres educatius sostinguts con profunds públics de la Comunitat Valenciana.

IMPRESOS I SOL·LICITUDS

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp

MODALITATS:

a) Modalitat de Formació Professional Dual en administracions públiques.

Estan destinades a proporcionar una ajuda a l'alumnat que combine l'activitat formativa en el centre educatiu con l'activitat en un centre de treball mitjançant ho modele de Formació Professional Dual en les Administracions Públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.

b) Modalitat de Formació en empreses allunyades del centre educatiu, Dual o Formació en Centres de Treball (FCT).

Estan destinades a proporcionar una ajuda a l'alumnat per a realitzar la Formació Professional Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l'Estat, una vegada acreditada la necessitat de desplaçament per a adquirir les competències predeterminades en el lloc formatiu.

c) Modalitat de desplaçament.

Estan destinades a sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transporte i manutenció d'alumnat que curse cicles de Formació Professional en centres allunyats de la seua residència habitual.

Es consideraran les despeses de transporte urbà o interurbà diari entre ho domicilie habitual i ho centre educatiu, així com els de manutenció associats.

Quanties de les subvenciones

1. Es concediran els següents importes por persona beneficiaria, segons la modalitat d'ajuda sol·licitada:

a) Dual administracions públiques: 1.300 €

b) Formació empreses: 400 €

d) Desplaçament: 1.200 €

2. Les ajudes es concediran por orde de prelació fins a esgotar el límit de crèdit disponible.

Requisits per a sol·licitar la subvenció i manera d'acreditar-los

1. Con caràcter general, s'han de reunir els requisits arreplegats en l'article quart de l'orde de bases, con especial atenció a la necessitat de tindre el DNI o NIE en vigor en el moment de presentar la sol·licitud.

2. Cal estar matriculat/a en la modalitat sol·licitada, i con assistència efectiva a les activitats formatives en un cicle formatiu sostingut con profunds públics durant el curse acadèmic 2023-24.

3. Addicionalment s'han de reunir també els següents requisits específics, segons la modalitat d'ajuda:

a) Dual Administracions Públiques

– Es desenvoluparà la formació Dual en Administracions Públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.

b) Formació empreses

– Es desenvoluparà la formació en empreses, siga Dual o el mòdul de FCT, en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l'Estat, con un mínim de 100 hores.

– La distància mínima exigible entre ho centre docent i ho centre de treball serà 14 km.

L'alumnat matriculat en centres públics no aportarà la documentació que acredite el compliment d'estos requisits, por disposar de la informació necessària el centre receptor de sol·licituds. Excepcionalment, si ho centre educatiu no disposara d'algun document indispensable, podrà sol·licitar la seua aportació a l'interessat o interessada.

c) Desplaçament

– Cursar els estudis d'FP en un centre docent allunyat de la residència habitual almenys 14 km.

L'alumnat acreditarà la matrícula i la residència habitual que donen lloc a l'ajuda.

Com a residència habitual, s'entendrà la que conste en ITACA, llevat que ho alumnat acredite una diferent, el cas de la qual es justificarà i actualitzarà en ITACA degudament.

ho case d'alumnat que, durant ho curse acadèmic, residisca fora del seu domicili habitual o familiar por raones de proximitat al centrodocente, haurà d'acreditar fefaentment tal circumstància mitjançant contracte de lloguer, junt con despeses de residència i certificat d'empadronament superior a tres taules de validesa. En estos casos, a l'efecte de baremació, es considerarà la distància entre ho domicilie habitual o familiar en el qual residisca fora del període acadèmic, i el centre docent.

Les persones matriculades en centres públics no hauran d'acreditar la matrícula.

TERMINI

Del 23 de maig al 5 de juny de 2024

  1. Les sol·licituds es presentaran en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de la presente Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Es presentarà una única sol·licitud por cada persona, en la modalitat que considere més beneficiosa al seu interés.

  • Es formalitzaran, emprant ho modele:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22516

3. L'alumnat de centres de la Generalitat presentarà la sol·licitud i documentació addicional els seus respectius centres.

4. No s'admetrà la presentació de sol·licituds o de documentació addicional anara de termini, ni por mitjans diferents als establits por ho centre receptor de sol·licituds.

Documentació a aportar

Al costat de la sol·licitud, s'aportarà la següent documentació:

1. Declaració responsable subscrita por la persona sol·licitant en la qual manifeste, sota la seua responsabilitat, que les dades de la sol·licitud s'ajusten a la realitat, que complix con els requisits exigits en la convocatòria, que disposa de la documentació que així ho acredita, la qual posarà a la disposició de l'Administració quan li siga requerida, i que es compromet a mantindre el compliment dels requisits i obligacions fins a la fi del curs acadèmic 2023-2024. Ho modele de declaració estarà disponible junt con el de sol·licitud.

2. Si s'al·lega la necessitat de residència fora del domicili habitual, s'aportarà la documentació que justifique el gaudisca i pagament de l'activitat subvencionada.

3. DNI o NIE en vigor.

Esta actuació està cofinançada por la Unió Europea a través del Programa Profund Social Europeu Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027.