INSTRUCCIONS ADMISSIÓ / RESERVA DE PLAZA I MATRÍCULA 2022-2023.

INSTRUCCIONS ADMISSIÓ / RESERVA DE PLAZA I MATRÍCULA 2022-2023..

PREGUNTES FREQÜENTS:

Qui ha de presentar reserva de plaça-admissió?

-L'alumnat que entra NOU per primera vegada en ESO, o F.P. BÀSICA, o BATXILLER, o CICLE MITJÀ, o CICLE SUPERIOR, o CURS ESPECIALITZACIÓ

-L'alumnat que promociona o repeteix en CICLES SEMIPRESENCIALS.

-L'alumnat que canvia a un altre cicle mitjà o superior i entra nou per primera vegada.

-L'alumnat procedent d'un altre país.

-L'alumnat procedent de trasllat des d'un altre centre.

 

Qui NO ha de presentar la reserva de plaça-admissió, i només presenta directament la matrícula?

-L'alumnat de l'IES MARCOS ZARAGOZA d'aquest curs acadèmic que repeteix el mateix curs o cicle en aquest centre, excepte cicles semipresencials que SI han de presentar reserva-admissió.

-L'alumnat de l'IES MARCOS ZARAGOZA d'aquest curs acadèmic que promociona de curs en el mateix nivell d'estudis o cicle, excepte cicles semipresencials que SI han de presentar reserva-admissió.

-L'alumnat 6é primària que promociona a 1ºESO en aquest curs acadèmic i procedeix del CEIP GASPAROT-CEIP PROBLE NOU-CEIP L'ERMITA

Enllaç per a descarregar matrícula i documentació aportar per a l'alumnat que presenta directament la matrícula: -------------Pendent publicar aquest any 2022. ----------Podeu veure la del curs passat -Matrícula 2021-2022: Impresos, documentació i terminis

 

-Descarregar resum del calendari admissió ESO-BATXILLER en pdf

-Descarregar resum del calendari admissió FpBásica, Cicles i Curs Especialització

 

 

1.TERMINI OBERTURA D'ADMISION-RESERVA:

- ESO:  26 de maig al 3 de juny del 2022.

-BATXILLER: 26 de maig al 3 de juny del 2022.

-FPBÁSICA: 19 al 29 de maig del 2022.

-CICLE MITJÀ: 19 al 29 de maig del 2022.

-SUPERIOR: 19 al 29 de maig del 2022.

-SEMIPRESENCIAL: : 19 al 29 de maig del 2022.

-CURSE ESPECIALITZACIÓ: 19 al 29 de maig del 2022.

 

2. LLOC DE PRESENTACIÓ:

-Es tramitarà de manera electrònica en per a qualsevol nivell amb vídeos i preguntes freqüents des del següent enllaç: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/o també http://www.telematricula.es

Atenció: el que vulga sol·licitar cicle semipresencial, haurà de realitzar la sol·licitud en l'enllaç de cicles semipresencials de la web. Hi ha un enllaç per a cicle mitjà, un altre per a superior i un altre per a semipresencial.

 

 

-Haurà de presentar la sol·licitud el pare, mare o tutor/a legal de l'alumne o alumna per a el/la que se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d'edat.

 

3.DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER Al TRAMITE TELEMÀTIC:

A). DNI o NIE, o targeta d'estranger o permís de residència, o certificat de reg. de ciutadania de la Unió Europea, passaport, o cert-digital:

Per a obtindre la clau d'admissió, et demanaran dades del DNI-NIE-etc. del sol·licitant, i si és menor d'edat del pare, mare o tutor/a legal. Una vegada iniciat el tramite telemàtic, obtindràs la “clau d'admissió” i la contrasenya. Guardar aqueixa clau i contrasenya, per a comprovar llistats d'admesos, formular reclamacions, etc... Si repeteixes més d'una sol·licitud, sempre valdrà l'última presentada.

B). CERTIFICAT ACADEMICO:

NO és necessari presentar presencialment en el centre el certificat, quan l'alumnat participant es desplace entre centres de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i estiga matriculat en el 2021-2022. El centre en el que està matriculat en el 2021-2022 enviarà a través de la plataforma ITACA el certificat de promoció o nota mitjana.

 

No és necessari que aporten presencialment el RA(Requisit Acadèmic) en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l'opció d'accés directe i es troben en una d'aquestes situacions:

– Obtinguen en el curs 2021-2022 la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), Titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà i els que han Titulat en Batxiller o Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària.

– Ja haurien obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents: 2016-2017, 2017-2018 o 2018-2019, 2019-2020 o 2020-2021.

No és necessari que aporten presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l'opció de prova d'accés i s'hagen examinat d'aquesta prova en el present any en el mateix centre que haguera sol·licitat en primera opció.

 

-

SI han de presentar en secretaria del centre de primera opció el certificat de promoció o nota mitjana els següents participants:

– Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de Formació Professional d'Adults (FPA)

– Accedisquen amb el títol de l'ESO després de cursar un cicle de Formació Professional Bàsica.

– Accedisquen per altres vies

– Accedisquen mitjançant la prova d'accés i aquesta l'han realitzada en un centre diferent al sol·licitat en primera opció.

– Desitgen canviar de via d'accés respecte a la inicialment marcada en la sol·licitud.

– Sol·liciten accedir a segon curs d'un cicle de Formació Professional Bàsica

– Hagen obtingut la titulació necessària per a l'accés directe en cursos anteriores al 2016-2017

– Alumnat nou en el centre que sol·licita plaça per a segon de batxillerat.

 

TIPUS DE CERTIFICAT per als quals SI han de presentar el certificat:

  • Certificat per a accedir a l'ESO: certificat de promoció en l'ESO (es pot entregar fins a 21 de juny)
  • Certificat per a accedir a BATXILLER: Original i fotocòpia certificat nota mitjana o títol amb la nota mitjana (es pot entregar fins a 4 de juliol).
  • Certificat per a accedir a CICLES PRESEN-SEMIPRESEN: Original i fotocòpia certificat nota mitjana o títol amb la nota mitjana (es pot entregar fins al 4 de juliol)
  • Certificat per a accedir a F.P. BÀSICA: Original i Fotocòpia Dictamen Consell orientació proposat per a F.P.B.-- Documente consentiment pares, mares o tutors per a cursar F.P.B. (es pot entregar fins al 30 de juny)
  • Certificat per a accedir a CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ: certificat de notes del cicle formatiu conduent al títol que aporta com a requisit d'accés. (es pot entregar fins al 5 de juliol)

Des de l'any 2021, ja no és vàlida la titulació de Batxiller expedit després de cursar l'antic 3ºBUP per a accedir al cicle superior, segons establia el punt 3 de la disposició tercera de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), per trobar-se derogada per la LOMLOE

C) MES DOCUMENTACIÓ:

-Mes criteris, si es compleixen (Família nombrosa, minusvalidesa, etc.)

 

4.PUBLICACIÓ LLISTATS PROVISIONALS I DEFINITIUS

-En la Web de Conselleria habilitada per a gestionar l'admissió reserva de plaça, podreu consultar els llistats i formular reclamacions telemàtiques mitjançant l'aplicació informàtica habilitada. Per a accedir et demanaran la “clau d'admissió i contrasenya que vas utilitzar en l'assistent telemàtic per a l'admissió-reserva de plaça: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/o també http://www.telematricula.es

 

-També es publicaran els llistats en el tauló del centre i des del següent enllaç:

“Pendent Publicar enllaç llistats admesos i no admesos en llista d'espera”

 

5. UNA VEGADA ADMESOS EN ELS LLISTATS, IMPRESOS I TERMINIS LLIURAMENT MATRÍCULA.

Pendent enllaç 2022. Podeu veure impresos i terminis del curs passat: Enllaç: Matrícula 2021-2022: Impresos, documentació i terminis

Informe salut escolar curs 2022-2023, no necessari per a presentar la matrícula.

6. Publicarem al juliol en la Web del centre, hora i dia que comencen les classes.

Pendent enllaç 2022. Podeu veure impresos i terminis del curs passat: Calendari Escolar 2021-2022. Dia i horari entrada inici curse 8 de setembre del 2021.

 

7. Publicat en la web del centre, termini i instruccions per a sol·licitar BECA MEC del Ministeri d'Educació. Hauràs de sol·licitar-la dins d'aquest termini, encara que no sàpies el que estudiaràs, o fins i tot encara que no sàpies si estudiaràs o no.

Beques MEC FPBásica, Batxiller i Cicles, pròxim curs 2022/2023. Termini obert des del 30 de març fins a 12 de maig del 2022.

 

8. Publicarem al juny-JULIOL en la Web del centre, els terminis i instruccions per a sol·licituds de Beques, transport escolar, xarxallibres, Llibres de Text, etc.

https://portal.edu.gva.es/iesmarcoszaragoza/es/transport-escolar-2/

https://portal.edu.gva.es/iesmarcoszaragoza/es/beques-i-ajudes-2/

 

9. Publicarem al juliol en la Web del centre el 2n termini SETEMBRE de reserva plaça-admissió per a l'interessat/al fet que no ha pogut formalitzar l'admissió en el termini maig-juny-2022 o no ha obtingut plaça en el curs o cicle que sol·licita en 1r opció.

Pendent enllaç 2022. Podeu veure impresos i terminis del curs passat: 2n Termini Reserva de plaça- Admissió – Setembre-2021

 

10. Publicarem en la Web del centre en SETEMBRE-2022, sol·licitud de convalidacions, exempcions, renúncies, anul·lar matrícula, baixa, etc.

Pendent enllaç 2022. Podeu veure impresos i terminis del curs passat: Terminis sol·licitar convalidacions, exempcions, baixa matricula, renúncies, etc. Curs 2021-2022

 

11. Més enllaços d'interés:

-Horaris i estudis en l'IES MARCOS ZARAGOZA 2021-2022

-Horari i dades de contacte de l'IES MARCOS ZARAGOZA

- Web de Conselleria d'Educació: https://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado