Proves homologades A2 idiomes 2021-2022. Del 9 al 16 de desembre del 2021.

 

Descarregar llistats qualificacions provisionals 1 de març:  Alemany - Anglés - Francés

Descarregar llistats qualificacions definitius 7 de març: Alemany - Anglés - Francés

 

 

PROVES HOMOLOGADES PER A l'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC DE LES LLENGÜES ALEMANY, INGLÉS I FRANCÉS- 2021

(La prova serveix per a l'obtenció del Certificat de Nivell Bàsic (A2), la qual cosa dona accés al Nivell Intermedi de les EOIs i acredita competències en idiomes, pròpies d'aqueix nivell, en els procediments de selecció que establisquen Les Administracions Publiques)

Documentació a presentar:

-Descarregar Sol·licitud, emplenar i fer fotocòpia.

-Fotocòpia Dni/Nie

- Fotocòpia DNI/NIE pare/mare/tutor en el cas que l'alumne siga menor de 18 anys.

-Opcional per a pujar la nota de les destreses en un 10%. (Certificat on aparega l'assignatura d'ALEMANY, ANGLÉS o FRANCÉS  del curs anterior amb qualificació 7 o superior.)

Requisits:

Es poden presentar els qui es troben matriculats en qualsevol dels ensenyaments que s'imparteixen en els instituts (això, batxiller o formació professional) i tinguen almenys 16 anys complits l'any natural de realització de la prova. Tots els instituts realitzaran la prova del nivell bàsic dels idiomes alemany, anglés i francés, a les quals es podrà presentar qualsevol alumne/al fet que complisca els requisits de participació, encara que no curse l'esmentat idioma.

Llistats:

-Criteris puntuació.

-Data-hora examénes.

-Llistats provisionals d'admesos dia 20 de desembre- Anglés - Alemany - Francés .

CALENDARI
Inscripció alumnes 9 al 16 de DESEMBRE de 2021
Llista provisional admesos i exclosos 20 de desembre de 2021
Publicació estructura exercicis, criteris qualificació, materials necessaris i composició Junta Avaluació 20 de desembre de 2021
Reclamació llestes provisionals 21 al 22 desembre del 2021 i del 10 al 19  de gener del 2022
Llistes definitives admesos i exclosos 20 de gener de 2022
Data i hora examen (centre on aquest matriculat l'alumne) ------ANGLÉS: 09 febrer de 2021 11:30h

------ALEMANY: 17 de febrer de 2021 11.30 h

------FRANCÉS: 18 de febrer de 2021 08.00 h

Llista provisional de qualificacions 1 de març de 2022
Reclamació llesta provisional qualificacions 1 al 4 de març de 2022
Llista  definitiva qualificacions 7 de març de 2022
Pagar Taxa (dues opcions) i recollir certificat en secretaria a partir del 12 de març del 2021:   Opció 1. Pagament en línia i imprimir taxa 046 i justificant des de l'enllaç https://portal.edu.gva.es/iesmarcoszaragoza/es/documents/    Opció 2. Recollir la taxa 046 en secretària i pagar en el Banc.   (*)Família nombrosa General: reducció 50% de la taxa (*)Família nombrosa Especial: reducció 100% de la taxa (*)Alumnes Discapacitat =+33%: reducció 50% de la taxa   A partir 7 de març de 2022   -14,00 euros-APTE-Certificat SUPERACION A2.   -2,14 euros-NO APTE- Certificat destreses

MATERIALS NECESSARIS PER A la PROVA:

Bolígraf, llapis, goma d'esborrar, DNI/NIE/PASSAPORT/PERMÍS DE CONDUIR i còpia de la sol·licitud segellada pel centre.

NOTA: L'alumne inscrit que durant el curs 2020/2021 va cursar i va superar l'assignatura per a la qual es presenta (ALEMANY, INGLÉS o FRANCÉS) en un cicle, batxiller o ESO “EN UN ALTRE CENTRE”  ----HAURÀ D'APORTAR CERTIFICAT ON APAREIX QUE HA SUPERAT AQUESTA ASSIGNATURA AMB UNA QUALIFICACIÓ IGUAL O SUPERIOR A “7” PER A PODER PUJAR LA NOTA UN 10% EN CADA DESTRESA------

Ordre: http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/08/pdf/2011_11192.pdf

Guia del candidat 2021-2022: https://ceice.gva.es/documents/162689009/174697016/guia+PH+2021_22_CAS_1.pdf/40640e19-8e81-448c-94f0-105f70fe7887

Exemple d'exàmens i més informació: http://www.ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades