Carta compromís

 Carta de compromís educatiu amb les famílies

Aquesta carta és la formalització per escrit de compromisos educatius aconseguits voluntàriament entre famílies o representants legals i el centre educatiu, en la figura del tutor o tutora, que informant-ne el mateix alumnat manifestaran explícitament uns compromisos de cooperació per a estimular, recolzar i fer el seguiment del procés educatiu de l’alumnat i garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies i el centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives.

Els tutors dels grups informaran totes les famílies o representants legals de l’alumnat sobre la possibilitat d’arribar a compromisos educatius, a través d’aquesta Carta de Compromís, amb els tutors i tutores dels seus fills i filles per a la millora del rendiment escolar. Així i tot, aquesta declaració estarà especialment indicada per a aquell alumnat que presente dificultats d’aprenentatge, problemes de conducta o d’acceptació de normes i responsabilitats escolars, així com aquells que cursen ensenyances obligatòries amb tres o més àrees o matèries no superades després de la primera o segona avaluació. En la tria i seguiment dels compromisos adquirits col·laboraran els professors d’Orientació.

El model de Carta de compromís educatiu amb les famílies del centre es pot aconseguir ací.