PROTOCOL DE COMUNICACIÓ CAS COVID O SOSPITA/PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DE CASO COVID O SOSPECHA

Estimades famílies:

L’institut disposa d’un professor RESPONSABLE COVID. Entre les seues funcions està enregistrar els casos (tant positius com quarantenes) que es produeixen a la comunitat educativa. Els adjuntem un pdf que explica els passos que han de seguir per a comunicar a l’institut qualsevol incidència relacionada amb aquesta malaltia, ja siga una sospita com un cas positiu ja confirmat.

D’altra banda, volem recordar que només informarem dels casos positius a les famílies afectades, les famílies dels contactes estrets i el professorat implicat.

Estimadas familias:

El instituto dispone de un profesor RESPONSABLE COVID. Entre sus funciones está registrar los casos (tanto positivos como cuarentenas) que se producen en la comunidad educativa. Les adjuntamos un pdf que explica los pasos que deben seguir para comunicar en el instituto cualquier incidencia relacionada con esta enfermedad, bien sea una sospecha como un caso positivo ya confirmado.

Por otra parte, queremos recordarles que solo informaremos de los casos positivos a las familias afectadas, las familias de los contactos estrechos y al profesorado implicado.