FPB en servicis administratius

QUINA TITULACIÓ S’OBTÉ

Títol Professional Bàsic en SERVICIS ADMINISTRATIUS.

COM S’ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

QUE ESTUDIARÉ

El cicle és presencial. La duració és de 2000 hores repartides en dos cursos. Les classes son de matí de dilluns a divendres. Comencen a les 8:30 i acaben a les 13:55. Els mòduls i la distribució horària setmanal es la següent:

Primer curs:

Hores

Segon curs:

Hores

Tractament informàtic de dades.

7

Aplicacions bàsiques d’ofimàtica.

7

Tècniques administratives bàsiques.

7

Arxiu i comunicació.

9

Atenció al client.

2

Ciències aplicades II.

6

Preparació de comandes i venda de productes.

2

Comunicació i societat II.

6

Ciències aplicades I.

5

Tutoria.

1

Comunicació i societat I.

5

Formació i Orientació Laboral II.

1

Tutoria.

1

Formació en Centres de Treball.

240*

Formació i Orientació Laboral I.

1

 

 

* Hores totals

QUE PUC FER EN ACABAR ELS ESTUDIS

Continuar estudiant

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

Accés al món laboral

Podràs exercir les següents ocupacions:

Auxiliar de servicis generals.

Auxiliar d’arxiu.

Ordenança.

Auxiliar d’informació.

Telefonista en servicis centrals d’informació.

Classificador i/o repartidor de correspondència.

Gravador-verificador de dades.

Auxiliar de digitalització.

Operador documental.

Auxiliar de venda.

Auxiliar de dependent de comerç.

Operador/a de cobrament o Caixer/a.