Proves homologades A2

PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC(A2) D’ANGLÉS I FRANCÉS
MATRÍCULA:
• Matrícula: Del 12 al 18 de gener de 2022:
• Sol·licitud de matrícula: Hi ha dos exemplars, un per al centre i un per a la persona interesada). Emplenar i entregar a secretaria.
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:
• Tenir 16 anys complits l’any natural (2022) en què es realitza la prova.
• Estar matriculat en ensenyances d’Educació Secundària o de Formació Professional en un centre docent de la Comunitat Valenciana, en el nostre cas  IES Maestrat.
CALENDARI DE MATRÍCULA
• Matrícula: Del 12 al 18 de gener de 2022.
• Llistes provisionals d’admesos. 22 de gener 2022.
• Reclamacions: 25, 26 de gener de 2022.
• Llistes definitives: 28 de gener 2022.
REFERENT CURRICULAR I ESTRUCTURA DE LA PROVA
• El currículum per a cadascun dels idiomes serà l’establit en l’annex únic del decret 155/2007, del 21 de setembre (enllaç).
• La prova homologada s’articularà en quatre destreses: comprensió escrita (CE), comprensió oral (CO), expressió escrita (EE) i expressió oral (EO).
• Més informació: a la pàgina de la Conselleria d’Educació https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades