PUBLICACIÓ NOTES PROVES EXTRAORDINÀRIES 4t ESO, 1r BAT I PENDENTS 2n BAT

PUBLICACIÓ DE LES NOTES DE LES PROVES EXTRAORDINÀRIES 4t ESO, 1r BATXILLERAT I PENDENTS 2n BATXILLERAT

-Publicació de les notes a la Web Família (Itaca): 6 de juliol

-Atenció telemàtica a alumnes i pares o tutors legals: dies 6, 7 i 8 de juliol a través de correus electrònics (o plataformes digitals) dirigits a professors o tutors

-Els dies 6, 7 i 8 de juliol els caps d´estudis atendran possibles reclamacions.

 

PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS de 4º ESO, 1º BACHILLERATO Y PENDIENTES 2º BACHILLERATO

-Publicación de las notas en Web Familia (Itaca): 6 de julio

-Atención telemática a alumnos, padres y tutores legales: días 6. 7 y 8 de julio a través de correos electrónicos (o plataformas digitales) dirigidos a profesores y tutores

-Los días 6, 7 y 8 de julio los jefes de estudios atenderán posibles reclamaciones.

 

 

INSTRUCCIONS, HORARIS, DISTRIBUCIÓ I ACCESOS PROVES PAU IES LLUÍS VIVES

Polseu “ací” per a consultar instruccions generals per a l’estudiantat.

Polseu “ací” per a consultar informacions sobre accesos a les aules i distribució de l’estudiantat per a la realització del primer exàmen – història d’Espanya – .

Polseu “ací”per a consultar els horaris dels exàmens.

CALENDARI D’EXÀMENS EXTRAORDINARIS 4ESO, 1BAT, 2BAT I PENDENTS 1BAT

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris 4t ESO i 1r bat I”

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris 4t ESO i 1r bat II”

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris pendents 1r bat”

Polseu “ací” per a descarregar-vos document “horari exàmens extraordinaris 2n bat”

NOTES FINAL DE CURS I HORARIS D’ATENCIÓ ESO I 1r BAT

ATENCIÓ ALUMNES DE 1 r BATXILLERAT i ESO : NOTES FINAL DE CURS I HORARIS D´ATENCIÓ

-LES NOTES ES PUBLICARAN A LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 17 DE JUNY (3ª AVALUACIÓ) I EL 18 DE JUNY (FINAL)

-ELS DIES 18, 19 I 22 VOSALTRES O ELS VOSTRES TUTORS LEGALS PODREU FER CONSULTES O ACLARIMENTS DE LES NOTES POSANT-VOS EN CONTACTE TELEMÀTIC AMB ELS PROFESSORS I TUTORS. ELS CAPS D´ESTUDIS ATENDRAN POSSIBLES RECLAMACIONS.

-ELS EXAMENS EXTRAORDINARIS DE 4rt SÓN ELS DIES 29 I 30 DE JUNY I ELS DE 1r BATXILLERAT EL 30 DE JUNY I 1 DE JULIOL (ES PUBLICARÀ EL CALENDARI EN AQUESTA WEB)

*) Si no teniu encara la clau d´usuari i contrasenya per accedir a Web Família , heu d’enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic del centre  46012872@gva.es   sol·licitant la contrassenya per accedir a la Web Família i fent constar les següents dades:

alumnes menors d’edat: nom, cognoms i curs de l’alumne/a; nom, cognom i DNI de la persona sol·licitant (tutor/a legal); relació de parentesc de la persona sol·licitant amb l’alumne/a; adreça de correu electrònic a la qual voleu que se vos envie la contrassenya.

Alumnes majors d’edat: nom, cognoms, curs, DNI i adreça de correu electrònic de l’alumne/a.

Podeu consultar el document pdf redactat en valencià polsant “ací”

ATENCIÓN ALUMNOS DE 1º  BACHILLERATO Y ESO NOTAS FINAL DE CURSO Y HORARIOS DE ATENCIÓN.

-LAS NOTAS SE PUBLICARÁN EN  LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 17 (3º EVALUACIÓN) Y EL 18 DE JUNIO (FINAL) (*)

-LOS DÍAS 18, 19 y 22, VOSOTROS O VUESTROS TUTORES LEGALES PODRÉIS REALIZAR CUALQUIER CONSULTA O ACLARACIÓN SOBRE LAS NOTAS CONTACTANDO TELEMÁTICAMENTE CON PROFESORES O TUTORES. LOS JEFES DE ESTUDIOS ATENDERÁN POSIBLES RECLAMACIONES. 

– LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE 4ª SE CELEBRAN LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO Y LOS DE 1º DE BACHILLERATO EL 30 DE JUNIO Y EL 1 DE JULIO. (SE PUBLICARÀ EL CALENDARIO EN ESTA WEB)

Si aún no tenéis las claves de usuario y contraseña para acceder a la Web Familia, deberéis mandar un mensaje a la dirección de correo electrónico del centro 46012872@gva.es . En él deberéis manifestar que solicitáis la contraseña para acceder a web familia haciendo constar los siguientes datos:

alumnos menores de edad: nombre, apellidos y curso del alumno/a; nombre, apellidos y DNI de la persona solicitante (tutor/a legal); relación de parentesco de la persona solicitante con el alumno/a; dirección de correo electrónico al cuál queréis que se os envíe la contraseña.

Alumnos mayores de edad: nombre, apellidos, curso, DNI y dirección de correo electrónico del alumno/a.

Podéis consultar el documento pdf redactado en castellano clicando “aquí”

NOTES 2BAT I INSCRIPCIÓ PROVES PAU

ATENCIÓ ALUMNES DE 2N BATXILLERAT:  NOTES FINAL DE CURS I INSCRIPCIÓ PROVES PAU. 

-LES NOTES ES PUBLICARAN A LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 16 DE JUNY (*)

-ELS DIES 16-17-18, VOSALTRES O ELS VOSTRES TUTORS LEGALS PODREU FER CONSULTES O ACLARIMENTS DE LES NOTES POSANT-VOS EN CONTACTE TELEMÀTIC AMB ELS PROFESSORS I TUTORS. ELS CAPS D´ESTUDIS ATENDRAN POSSIBLES RECLAMACIONS. LES PROVES EXTRAORDINÀRIES TINDRAN LLOC ELS DIES 9-10-13 DE JULIOL. MÉS ENDAVANT PUBLICAREM CALENDARI.

-EL DIA 16,  PODREU RECOLLIR LA DOCUMENTACIÓ PER A INSCRIURE-VOS A LES PAU (EBAU) I LA SOL·LICITUD Í TAXA D’EXPEDICIÓ DE TÍTOL DE BATXILLERAT EN ELS SEGÜENTS PUNTS DE RECOLLIDA:

-DE MATÍ FINS LES 14:00 HORES EN SECRETARIA DEL CENTRE

-DE VESPRADA DE 16:30 FINS LES 19:00 HORES EN EL DESPATX DE CAPORALIA D’ESTUDIS.

-LA INSCRIPCIÓ A LES PAU ES REALITZARÀ PRESENCIALMENT  EN LA SECRETARIA DE L´INSTITUT. CALDRÀ APORTAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA DEGUDAMENT EMPLENADA I EL JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE LA TAXA, CONTEMPLANT EL SEGÜENT ORDRE D’ASSISTÈNCIA:

DIMECRES  17 DE JUNY DIJOUS 18 DE JUNY
9:00 9:00 B2A
10:00 10:00 B2C
11:00 B2E 11:00 B2B
12:00 B2P 12:00 B2D
13:00 B2F 13:00 NOCTURN I ALTRES

 

(*) Si no teniu encara la clau d´usuari i contrasenya per accedir a Web Família , heu d’enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic del centre  46012872@gva.es   sol·licitant la contrassenya per accedir a la Web Família i fent constar les següents dades:

alumnes menors d’edat: nom, cognoms i curs de l’alumne/a; nom, cognom i DNI de la persona sol·licitant (tutor/a legal); relació de parentesc de la persona sol·licitant amb l’alumne/a; adreça de correu electrònic a la qual voleu que se vos envie la contrassenya.

Alumnes majors d’edat: nom, cognoms, curs, DNI i adreça de correu electrònic de l’alumne/a.

Podeu consultar el document pdf redactat en valencià polsant “ací”.

 

ATENCIÓN ALUMNOS DE 2º  BACHILLERATO: NOTAS FINAL DE CURSO Y INSCRIPCIÓN PRUEBAS PAU.

-LAS NOTAS SE PUBLICARÁN EN  LA WEB FAMÍLIA (ITACA) EL 16 DE JUNIO (*)

-LOS DÍAS 16-17-18, VOSOTROS O VUESTROS TUTORES LEGALES PODRÉIS REALIZAR CUALQUIER CONSULTA O ACLARACIÓN SOBRE LAS NOTAS CONTACTANDO TELEMÁTICAMENTE CON PROFESORES O TUTORES. LOS JEFES DE ESTUDIOS ATENDERÁN POSIBLES RECLAMACIONES.  LAS PRUEBAS EXTRAODINARIAS SE REALIZARÁN LOS DÍAS 9-10-13 DE JULIO. MÁS ADELANTE PUBLICAREMOS CALENDARIO.

-EL DIA 16 PODRÉIS RECOGER LA DOCUMENTACIÓN PARA INSCRIBIROS A LAS PAU (EBAU) Y LA SOLICITUD Y TASA DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE BACHILLERATO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE RECOGIDA:

-POR LA MAÑANA HASTA LAS 14:00 HORAS EN LA SECRETARIA DEL CENTRO.

-POR LA TARDE DE 16:30 A 19:00 HORAS EN EL DESPACHO DE JEFATURA DE ESTUDIOS.

-LA INSCRIPCIÓN A LAS PAU SE REALIZARÁ PRESENCIALMENTE EN LA SECRETARIA DEL INSTITUTO. SE TENDRÁ QUE APORTAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA DEBIDAMENTE RELLENADA Y EL JUSTIFICANTE DEL PAGO DE LA TASA, CONTEMPLANDO EL SIGUIENTE ORDEN DE ASISTENCIA:

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO JUEVES 18 DE JUNIO
9:00 9:00 B2A
10:00 10:00 B2C
11:00 B2E 11:00 B2B
12:00 B2P 12:00 B2D
13:00 B2F 13:00 NOCTURN I ALTRES

 

(*) Si aún no tenéis las claves de usuario y contraseña para acceder a la Web Familia, deberéis mandar un mensaje a la dirección de correo electrónico del centro 46012872@gva.es . En él deberéis manifestar que solicitáis la contraseña para acceder a web familia haciendo constar los siguientes datos:

 

alumnos menores de edad: nombre, apellidos y curso del alumno/a; nombre, apellidos y DNI de la persona solicitante (tutor/a legal); relación de parentesco de la persona solicitante con el alumno/a; dirección de correo electrónico al cuál queréis que se os envíe la contraseña.

Alumnos mayores de edad: nombre, apellidos, curso, DNI y dirección de correo electrónico del alumno/a.

Podeu consultar el document pdf redactat en castellà polsant “ací”

 

CALENDARI EXÀMENS FINALS 1r BATXILLERAT NOCTURN

Polseu “ací” per a consultar calendari d’exàmens finals de 1r de batxillerat nocturn.

IMPORTANT:

  • EXÀMENS PRESENCIALS: ELS ALUMNES HAURAN DE PORTAR OBLIGATÒRIAMENT MASCARETA. NO HEU DE FER CAP TRÀMIT (PREINSCRIPCIÓ, NOTIFICACIÓ…), EXCEPTE EN EL CAS D´EDUCACIÓ FÍSICA (*).

  • EXÀMENS TELEMÀTICS: ELS ALUMNES HAURAN DE CONTACTAR OBLIGATÒRIAMENT AMB EL PROFESSOR CORREPONENT. SI NO PODEU CONTACTAR, ESCRIBIU UN CORREU A perez_nes@gva.es O collado_mvi@gva.es INDICANT NOM, DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNIC I EXAMEN TELEMÀTIC QUE VOLEU FER. HEU D´ESCRIURE ABANS DISSABTE 6 DE JUNY.

(*) DONADES LES CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS, PER FER L´EXAMEN D´EDUCACIÓ FÍSICA, HAUREU DE CONTACTAR OBLIGATÒRIAMENT AMB EL PROFESSOR O A TRAVÉS DELS CORREUS perez_nes@gva.es o collado_mvi@gva.es PER REBRE LES INSTRUCCIONS PERTINENTS.

ELS ALUMNES QUE NO CONTACTEN AMB ELS PROFESSORS O ALS CORREUS ESMENTATS ABANS DISSABTE 6 NO PODRAN PRESENTAR-SE ALS EXAMENS TELEMÀTICS O AL D´EDUCACIÓ FÍSICA.

CALENDARIO EXÁMENES FINALES 2º NOCTURNO

AVISO IMPORTANTE:

DADA LA EXCEPCIONALIDAD DE LA SITUACIÓN LOS ALUMNOS QUE NO HAYAN CONTACTADO CON LOS PROFESORES DEBERÁN ENVIAR UN CORREO A LAS DIRECCIONES: perez_nes@gva.es o collado_mvi@gva.es ANTES DEL DOMINGO 31 DE MAYO CON EL FIN DE ORGANIZAR LOS PROTOCOLOS DE EXÁMENES TANTO PRESENCIALES COMO TELEMÁTICOS.

EN LOS CORREOS LOS ALUMNOS DEBERÁN INDICAR: NOMBRE Y APELLIDOS, GRUPO, CORREO Y ASIGNATURA O ASIGNATURAS A LAS QUE SE VA A PRESENTAR.

NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DE EXAMEN DESPUÉS DEL DOMINGO 31 DE MAYO

PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS PRESENCIALES SERÁ OBLIGATORIO EN USO DE MASCARILLA.

CONSULTAD EL CALENDARIO PULSANDO AQUÍ: “CALENDARIO EXÁMENES FINALES 2º NOCTURNO”

CALENDARI I INSTRUCCIONS PROCÉS D’ADMISSIÓ CURS 2020-2021

Benvolgudes famílies,

Ja podeu consultar les següents informacions relatives al procés d’admissió del curs 2020-2021 en la nostra pàgina web:

-Calendari d’admissió curs 2020-2021

Instruccions procés d’admissió (Resolució 15 de maig / Resum de Resolució de 15 de maig)

Annex I amb criteris i puntuacions.

Trobareu totes les informacions actualitzades en :  Secretaria / documents / admissió i matrícula curs 2020-2021

Si ho desitgeu podeu accedir a l’entrada “admissió i matrícula curs 2020-2021” directament polsant “ací”.

 

 

 

URGENT! CONVOCATÒRIA EXÀMENS PENDENTS MAIG

COMUNICAT URGENT!!!!    CONVOCATÒRIA EXÀMENS PENDENTS MAIG

Els alumnes que tinguen assignatures pendents d’ anys anteriors i que no hagen contactat amb els corresponents professors o caps de departament, si volen presentar-se a aquesta convocatòria han d’ escriure a la direcció de l institut ( 46012872@gva.es) abans del dimarts 12 de maig un correu on aparega clarament nom i cognoms, grup, assignatura o assignatures pendents i direcció de correu electrònic. Una vegada rebut el correu, us arribaran les instruccions pertinents.

Caporalia d’Estudis