MATRÍCULA ALUMNAT D’ADMISSIÓ DE BATXILLERAT 2022-2023

Una vegada rebuda la comunicació del resultat definitiu del procediment d’admissió, l’alumnat  que ha resultat admés al nostre centre ha de formalitzar la matrícula en les dates establertes a aquest afecte. En qualsevol cas, atendrà les instruccions que figuraran en l’apartat de “Formalització de la matrícula” de la pàgina web www.telematricula.es

D’acord amb l’article 40 del Decret 40/2016, l’omissió del tràmit de matrícula implicarà la renúncia a la plaça escolar adjudicada

Caldrà aportar la documentació acreditativa de les situacions al·legades, mitjançant declaración responsable, que hagen sigut objecte de baremació.

D’acord amb l’article 43.3 de l’Ordre 7/2016, la falsedat en les dades aportades donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.

La matrícula es farà de manera telemàtica des de www.telematricula.es

Només en el cas de no disposar de mitjans telemàtics o tindre problemes durant la formalització telemàtica de la matrícula es podrá optar per formalitzar la matrícula presencialment al centre, recollint el sobre de matrícula i entregant-lo en el dia i franja horària indicada al sobre).*

 Matrícula TelemàticaMatrícula Presencial *
  Admissió a Batxillerat  Del 22 al 27 de juliol      Del 25 al 28 de juliol (recollida del sobre: 25 de juliol) (entrega de sobre: entre el 27 i 28 de juliol)  

MOLT IMPORTANT!!! 

L’ALUMNAT ADMÉS EN EL GRUP “VESPERTÍ” D’ARTS PLÀSTIQUES (GRUP DEL TORN DIÜRN/ORDINARI AMB HORARI LECTIU DE VESPRADA) FORMALITZARÀ LA MATRÍCULA NOMÉS EN LA MODALITAT PRESENCIAL I VINDRÀ A RECOLLIR EL SOBRE AL CENTRE EL DIA 25 DE JULIOL.

Consulteu en el següent document el procediment d’aportació en telamatrícula de documentació referida als pagaments d’assegurança escolar i taxes administratives de batxillerat.