Aneu a la barra d'eines

ESPAI DE FORMALITZACIÓ MATRÍCULA CURS 2021-2022.

QUAN I COM M’HE DE MATRICULAR, DOCUMENTACIÓ REQUERIDA I ALTRES INFORMACIONS MATRÍCULA CURS 2021-2022.

 1. QUI S’HA DE MATRICULAR ONLINE ? QUAN M’HE DE MATRICULAR ONLINE ? CALENDARI:

ALUMNAT PROCEDENT D’ADMISSIÓ DE PRIMER  I SEGON DE BATXILLERAT  I DE TOTS ELS CURSOS DE L’ESO (ON-LINE)

DEL 23 AL 28 DE JULIOL. Se us enviarà la clau d’accés via correu electrònic.

ALUMNAT DE PRIMER DE BATXILLERAT DEL NOCTURN (PRESENCIAL)

Sol·licitar informació per poder realitzar matrícula fora de termini.

2. COM M’HE DE MATRICULAR? PROCEDIMENT DE FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA ONLINE

Cal emplenar el formulari de matrícula ONLINE . Se us enviarà la contrasenya per poder realitzar la matrícula a través del vostre correu electrònic. Per a accedir al formulari cliqueu  aci:

1r ESO alumnat nouvingut. Clau: Vives1ESO

2n ESO Alumnat nouvingut Clau: Viveseso2021

3r ESO Alumnat nouvingut Clau: Viveseso2021

4t ESO alumnat nouvingut: Clau Viveseso2021

1r de Batxillerat diürn alumnat nouvingut  Clau:  Vivesbat2021

2n Batxillerat diürn alumnat nouvingut Clau : Vivesbat2021

Atenció. Recordem l’obligatorietat de sol·licitar nova contrasenya d’accés a Web Família en l’apartat del formulari referit a aquest punt. Tant si ja disposeu de contrasenya com si no, és obligatori sol·licitar una nova contrasenya.

Informació de les optatives. Cliqueu ací

Vídeo tutorial matrícula online

3) QUINA DOCUMENTACIÓ HE D’APORTAR ?

Cal adjuntar la documentació requerida en un arxiu en format pdf o foto feta des del mòbil. Grandària màxima d’1 MB de cada arxiu. Web per reduir pes https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf

ALUMNES DE L’ESO.  Descarregar “ací”

 1. Fotocòpia del DNI, NIE i passaport de l’alumne/a i dels representants legals (mare, pare, tutor/a legal)
 2. Fotocòpia SIP de l’alumne/a.
 3. Fotocòpia del llibre de família: (fotocòpia de tots els membres) (tot l’alumnat ha d’aportar aquest document, tant siga família ordinària com nombrosa o especial).
 4. No s’han d’aportar fotos. Les fotos es faran al centre quan comence el curs.
 5. Justificant de pagament de l’assegurança escolar: 1,12 € (Tot l’alumnat de 3r i 4t d’ESO paga obligatòriament la quota d’assegurança escolar. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no ha de pagar l’assegurança escolar)

S’abonaran 1,12 € en el compte bancari del centre: ES45 2038 6171 7464 0000 0143 de BANKIA.

És obligatori indicar les següents dades:

 • concepte de pagament: nom, cognoms i curs de l’alumne/a.
 • destinatari del pagament: IES Lluís Vives.

    6. Certificat de malaltia crònica (només si es dona el cas de malaltia crònica)

    7. Certificat acreditatiu de discapacitat (només en cas de discapacitat d’algun membres de la família, fotocòpia de la resolució facultativa).

   8. Fotocòpia compulsada de la sentència judicial on figure la custòdia del fill/a actualitzat (només en cas de divorci o separació del matrimoni).

9. Còpia del pagament de la quota de l’AMPA pagament de la quota de soci (30 euros) al compte ES95 2038 6527 24 6000000416 per transferència o ingrés. Cal indicar concepte, nom i cognoms del pare i/o mare. ( Si vol pertanyer a l’AMPA). Omplir el formulari

 DOCUMENTACIÓ QUE HA D’APORTAR L’ALUMNAT NOU:

   10. Certificat de salut. Document sanitari gratuït a emplenar pel metge de capçalera. En cas de malaltia, omplir l’historial (només alumnat de 1r d’ESO procedent d’un altre centre).

  11. Certificació de baixa del centre de procedència, certificació de notes i certificat de promoció a secundaria (només alumnat de 1r d’ESO procedent d’un altre centre).

12. Certificació de baixa del centre de procedència, certificació de notes i consell orientador (només alumnat de 2n , 3r , i 4t d’ ESO procedent d’un altre centre).

13. Acreditació de domicili: Rebut de llum o aigua del domicili de residencia habitual (en cas de no coincidir l’adreça del rebut amb la del DNI de mare/pare o tutors legals caldrà aportar certificat d’empadronament). Per a domicili laboral caldrà aportar certificat de l’empresa. (només alumnat d’un altre centre no adscrit admés en el procés d’admissió).

ALUMNES DE Batxillerat. Descarregar “ací”

 1. Fotocòpia del DNI, NIE i passaport de l’alumne/a i dels representants legals (mare, pare, tutor/a legal). (Majors d’edat només de l’alumne) Majors d’edat estrangers que no presenten NIE i passaport: matrícula condicionada i s’anul·larà si no es presenta la documentació requerida al llarg del curs.
 2. Fotocòpia SIP de l’alumne/a
 3. Fotocòpia del llibre de família: fotocòpia de tots els membres (tot l’alumnat menor d’edat ha d’aportar aquest document, tant siga família ordinària com nombrosa o especial).
 4. No s’han d’aportar fotos. Les fotos es faran al centre quan comence el curs.
 5. Justificant de pagament de l’assegurança escolar: S’abonaran 1,12 € en el compte bancari del centre: ES45 2038 6171 7464 0000 0143 de BANKIA.

És obligatori indicar les següents dades:

  • concepte de pagament: nom, cognoms i curs de l’alumne/a.
  • destinatari del pagament: IES Lluís Vives.

6 .  Justificant de pagament de les taxes administratives: model 046 (opción de “Expedición Historial Académico Bachillerato”)

*Família nombrosa general, família monoparental general o discapacitat del 33% paguen el 50% de la taxa administrtiva.

**Família nombrosa especial, família monoparental especial, víctimes de terrorismes i de violència masclista contra les dones: no paguen taxa.

En ambos casos cal presentar documentació que acredite aquesta situació.

FORMES D’ACCEDIR MODEL 046:

El model 046 es podrà descarregar en l’enllaç http://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

S’adjuntarà justitificant del pagament

1r BATXILLER Targeta d’identitat  

Expedició historial acadèmic

2n BATXILLER Renov.targeta d’estudiants
Ordinaria 2,22 € 4,20 € Ordinaria 2,22 €
*Familia Numerosa/Monoparental General 1,11 € 2,10€ *Familia Numerosa/Monoparental General 1,11€
**Familia Numerosa/Monoparental Especial 0 € 0€ **Familia Numerosa/Monoparental Especial 0;00€

 

7. Certificat acadèmic títol ESO amb nota mitjana (només alumnat que es matricula en 1r BAT per primera vegada).

8. Certificat mèdic (alumnat que es matricula en 1r BAT per primera vegada).

9. Acreditació esportista d’èlit i d’alta rendiment (només alumnat esportista d’èlit menors de 18 anys que es matricula en batxillerat nocturn). Acreditació:

 

Esportistes d’alt nivell Documentació que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el BOE
Esportistes d’èlit o personal tècnic, entrenador , arbitaral o jutge d’elit de la Comunitat Valenciana Documentació que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el DOGV
Esportistes d’alta rendiment De fora de la comunitat valenciana Certificat del Consell Superior d’Esport durant el curs acadèmic
 

Dins de la Comunitat valenciana

Certificat de la D.G. d’Esport durant el curs acadèmic

 

10. Fotocòpia contracte laboral (només alumnat menor de 18 anys que treballa i es matricula en batxillerat nocturn)

11. Certificat de malaltia crònica (només si es dona el cas de malaltia crònica).

12. Certificat acreditatiu de discapacitat (només en cas de discapacitat d’algun membres de la família, fotocòpia de la resolució facultativa).

13. Fotocòpia compulsada de la sentència judicial on figure la custòdia del fill/a actualitzat (només en cas de divorci o separació del matrimoni).

14.  Còpia del pagament de la quota de l’AMPA pagament de la quota de soci (30 euros) al compte  ES732038 6172136000590140 per transferència o ingrés. Cal indicar concepte, nom i cognoms del pare i/o mare. ( Si vol pertanyer a l’AMPA). Cal omplir i adjuntar el següent “formulari”

   • DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL QUE HA D’APORTAR L’ALUMNAT NOU:

15. Acreditació de domicili: Rebut de llum o aigua del domicili de residencia habitual (en cas de no coincidir l’adreça del rebut amb la del DNI de mare/pare o tutors legals caldrà aportar certificat d’empadronament). Per a domicili laboral caldrà aportar certificat de l’empresa. (només alumnat d’un altre centre admés en el procés d’admissió).

16. Certificat acadèmic i baixa de l’últim centre on va estar matriculat (només alumnat que ha estat matriculat en batxillerat en un altre centre).

17. Volant provisional d’homologació d’estudis estrangers (només alumnat procedent d’estudis estrangers (Ministeri d’Educació, C/ Joaquín Ballester, 39. València. Tel: 963079473).

CANVI DE TORN:Durant la primera setmana del curs escolar. Caldrà presentar la sol·licitud en la secretaria del centre.

CANVI DE MODALITAT:Fins al 31 d’octubre. Caldrà presentar la sol·licitud en la secretaria del centre.

BAIXA: (renúncia convocatòria) Fins al 30 d’abril. Caldrà presentar la sol·licitud al cap d’estudis de batxillerat.

4. ALTRES INFORMACIONS. A partir de setembre caldrà presentar la següent documentació si es donen els següents supòsits.

 ADAPTACIÓ CURRICULAR D’EDUCACIÓ FÍSICA En matricular-se o en el moment de produir-se la necessitat , cal presentar sol·licitud i documentació en la secretaria del centre
EXEMPCIÓ DE L’ASSIGNATURA DE VALENCIÀ Els 15 primers dies a partir de l’inici del curs, podeu demanar la sol·licitud en la secretaria del centre i donar-la acompanyada de la següent documentació:

–   Residència temporal en la Comunitat Valenciana. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

–   Incorporació tardana al sistema educatiu valencià. L’alumnat que no haja cursat estudis de valencià amb anterioritat. Es podrà atorgar l’exempció durant només dos cursos consecutius (caldrà sol·licitar en cada curs).

CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES Del 1 al 31 d’octubre caldrà presentar la sol·licitud i documentació a secretaria

 

Si teniu alguna dificultat, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Estem a la vostra disposició.

 

Telèfon: 961205945 (contactar amb Administració) / e-mail: secretariaieslluisvives@gmail.com

 

Rebeu una salutació ben cordial.