PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS D’FP DE LA CONVOCATÒRIA DEL CURS 2023-24

Subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2023-2024

PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS D’FP DE LA CONVOCATÒRIA DEL CURS 2023-24

PROPOSTA DE DENEGACIÓ DE SUBVENCIONS D’FP DE LA CONVOCATÒRIA DEL CURS 2023-24

LLISTAT DEFINITIU ALUMNES ADMESOS A LES SUBVENCIONS FP 2023 – 2024

El dia 22/05/2024, s’ha publicat al DOGV la RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2023-2024.

Aquestes subvencions estan cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Fons Social Europeu Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027 i per la Generalitat Valenciana.

Es presentarà una única sol·licitud per cada persona en la modalitat que considere més beneficiosa al seu interés.

Les sol·licituds s’entregaran de forma presencial a la secretaria del centre del 23 de maig al 5 de juny

Fes clic aquí per a accedir a tota la informació i documentació

En cap cas s’admetrà la presentació de sol·licituds ni de documentació fora de termini, ni per mitjans diferents dels establerts.

Modalitats de subvencions

Hi ha 3 modalitats de subvencions que poden interessar el nostre alumnat:

a) Modalitat de Formació Professional Dual en administracions públiques:  Estan destinades a proporcionar una ajuda a l’alumnat que realitza la Formació Professional Dual en les administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ents autònoms.

b) Modalitat de Formació en empreses allunyades del centre educatiu, Dual o FCT: Estan destinades a proporcionar una ajuda a l’alumnat per a realitzar la Formació Professional Dual en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat , una vegada acreditada la necessitat de desplaçament.

c) Modalitat de desplaçament: Estan destinades a sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció d’alumnat que curse cicles de Formació Professional en centres allunyats de la seua residència habitual.

Es consideraran les despeses de transport urbà o interurbà diari entre el domicili habitual i el centre educatiu, així com les de manutenció associades.

Si l’alumnat resideix fora del domicili habitual durant el curs acadèmic, a causa de la distància entre el seu domicili habitual i el centre educatiu, se l’ajudarà addicionalment a sufragar les despeses d’allotjament en residència diferent del domicili habitual entre setmana, a excepció dels períodes de vacances.

Per a determinar les distàncies , s’utilitzarà la calculadora de la Comissió Europea per a mobilitats d’Erasmus i s’especificarà el m`tode de càlcul (adreça d’origen i de destinació) següent: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/distancecalculator

Quanties de les subvencions:

Les quanties de les subvencions estan publicades a l’apartat 4 de la resolució esmentada anteriorment:

 1. Dual en administracions públiques: 1.300€.
 2. Formació en empreses: 400€.
 3. Desplaçament: 1.200€.

Requisits de participació:

a) Ser espanyol. o tindre la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte propi o alié

En el supòsit d’estrangers no comunitaris, s’aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

b) Qualsevol persona sol·licitant ha de tindre el DNI o NIE en vigor en el moment de presentar la sol·licitud i la documentació pertinents.

c) Ser resident a la Comunitat Valenciana.

d) Cursar l’any de la convocatòria algun dels estudis de Formació Professional objecte d’aquesta ordre en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

En el cas de centres privats, el curs del cicle formatiu haurà d’estar concertat l’any acadèmic de la convocatòria de subvencions.

S’han de reunir també els següents requisits específics en el curs 2023-2024, segons la modalitat d’ajuda:

a) Formació professional Dual en administracions públiques.

 • Estar matriculat i realitzant l’activitat formativa en la modalitat de Formació Professional Dual en empreses del sector públic.

b) Formació  en empreses

 • Estar matriculat i realitzant la formació en empreses, siga Dual o el mòdul d’FCT, en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat, amb un mínim de 100 hores.
 • La distància mínima exigible entre el centre de treball i el centre docent  serà 14 km.

     c) Desplaçament

 • Cursar els estudis de Formació Professional en un centre docent allunyat de la residència habitual almenys 14 km.
 • Com a residència habitual s’entendrà la que conste en Itaca , llevat que l’alumne n’acredite una diferent,, cas en què es justificarà i actualitzarà en ITACA degudament.
  En el cas d’alumnat que durant el curs acadèmic, residisca fora del seu domicili habitual o familiar per raons de proximitat al centre docent, haurà d’acreditar fefaentment tal circumstància mitjançant un contracte de lloguer, junt amb despeses de residència i certificat d’empadronament superior a tres mesos de validesa. En estos casos, a l’efecte de baremació, es considerarà la distància entre el domicili habitual o familiar en el qual residisca fora del període acadèmic i el centre docent.

Sol·licituds:

 • Les sol·licituds es presentaran entre el 23 de maig al 5 de juny.
 • Es presentarà una única  sol·licitud per persona en la modalitat que considere més beneficiosa al seu interés, presencialment a la secretaria del centre, segons el model que estarà disponible a la web de la Conselleria https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp juntament amb la documentació addicional segons la modalitat d’ajuda:

Documentació a aportar per l’alumnat matriculat a l’IES Leopoldo Querol

 1. Sol·licitud degudament complimentada.
 2. Fotocòpia DNI / NIE.
 3. Declaració responsable subscrita per la persona sol·licitant en la qual manifeste, sota la seua responsabilitat, que les dades de la sol·licitud s’ajusten a la realitat, que compleix amb els requisits exigits en la convocatòria, que disposa de la  documentació que així ho acredita, la qual posarà a la disposició de l’Administració quan li siga requerida, i que es compromet a mantindre el compliment dels requisits i obligacions fins a l’acabament del curs acadèmic 2023-2024. El model de declaració estarà disponible a la web de Conselleria, juntament amb el de sol·licitud.
 4. Addicionalment, si s’al·lega la necessitat de residència fora del domicili habitual, s’aportarà la documentació que justifique el gaudi i pagament de l’activitat subvencionada (despeses per raò de lloguer d’habitatge o d’hostalatge en pensió, residència d’estudiants o establiment similar).

En cap cas s’admetrà la presentació de sol·licituds ni de documentació fora de termini, ni per mitjans diferents dels establerts.


NORMATIVA: