FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA EN L’I.E.S. L’Eliana DE L’ALUMNAT QUE ACCEDEIX A 1r ESO PROCEDENT DE CENTRES ADSCRITS

ALUMNADO QUE QUIERE CURSAR EN EL I.E.S. L'ELIANA 1º ESO POR PRIMERA VEZ Y PROCEDE DE CENTROS ADSCRITOS

ELS IMPRESOS ES PRESENTARÁN EN SECRETARÍA DEGUDAMENT EMPLENATS EN LLETRA MAYÚSCULA I SIGNATS, ATESOS ELS TERMINIS SEÑALATS.

Si alguna família no disposa d'impressora per a imprimir el formulari pot acostar-se amb anterioritat al vaig donaŕa en què es vaja a efectuar la matrícula a la conserjería del centre i demanar un ja imprés en paper.

TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

La formalització de la matrícula es realitzarà durant els dies:

Dimarts, 30 de juny
Dimecres, 1 de juliol
Dijous, 2 de juliol
Divendres, 3 de juliol

Per a vindre a l'Institut a formalitzar la matrícula és necessari demanar cita prèvia, ja que no es pot atendre a ningú sense aquesta.

La petició de cita prèvia es realitzarà a partir del dia 25 fins al dia 2 de juliol a través del telèfon de l'institut: 96 271 83 65

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • 2 fotografías tamaño carnet. Retalleu-les i poseu el nom i cognoms de l'alumne/ a i NIA (Númer d'Identificación de l'Alumne/a) en el dors d'aquestes.
 • Fotocòpia de la página del Llibre de família on consta l'alumne/a o, en defecte d'això, Certificat de la inscripción de naixement lliurada pel Registre Civil.
 • El Document ISE (Informe de Salut Escolar). En cas de no disposar del mateix en les dates de formalización de matrícula tendrán que aportar-ho quan disposen del mateix durant el començament del curs.
 • EN CAS DE MALALTIA: En cas que l'alumne tinga alguna malaltia que puga afectar la seua vida académica, s'ha de sol·licitar per escrit al director/a l'adaptación o l'exención corresponent i adjuntar un certificat eḿdico que especifique qué tipus d'activitats no pot realitzar. En cas de malalties crónicas que necessiten seguiment en el Centre, sol·licitar información en Secretaría (Cal renovar-lo cada año).

Xarxa Llibres 2020-21

Informació Xarxa Llibres 2020-21

L'alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2019-2020 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2020-2021, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceixen el seu dret de renúncia.

Aquesta renúncia no els eximirà de l'obligació de retornar els llibres deixats en règim de préstec.

Famílies que participen per primera vegada

Sol·licitud de les famílies, representants o tutors legals de l'alumnat matriculat que vulguen participar i incorporar-se al Programa del Banc de Llibres del curs 2020-2021 per primera vegada.

S'ha de realitzar el lliurament del lot complet de llibres del curs 2019-2020 en el Centre en que estava matriculat/a.

El Centre facilitarà a les famílies en finalitzar el curs escolar, el document de lliurament de llibres de text i material curricular del curs 2019-2020.

 • Quina documentació s'ha de presentar?

La sol·licitud de participació obtinguda telemàticament i degudament emplenada.

Document acreditatiu que han fet el lliurament dels llibres del present curs en el Centre en que l'hagen cursat (únicament per als alumnes que s'incorporaran el pròxim curs a l'I.E.S. L'Eliana)

 • Com es tramita telemàticament? A través del següent enllaç:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=xarxallibres-f2-bll-SF&version=2&login=a idioma=és&&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

 • On entregar la documentació?

Les persones interessades presentaran la sol·licitud de nova participació, enviant la documentació a l'adreça de correu electrònic: xarxa2020@iesleliana.net

El centre arxivarà aquestes sol·licituds i requerirà la signatura de les mateixes al començament del pròxim curs escolar, com a requisit necessari perquè l'alumnat siga incorporat a la Xarxa.

En el cas que les famílies no tinguen la possibilitat d'enviar la seua sol·licitud per correu electrònic, el Centre els facilitarà una altra manera de lliurament de la sol·licitud.

 • Termini de presentació

Els períodes de presentació de sol·licituds de participació en el Banc de Llibres per part de les famílies seran els següents:

  • Període ordinari: Fins al 15 de juliol de 2020.

  • Tres períodes extraordinaris:

   • Primer, del 16 de juliol al 4 de setembre de 2020.

   • Segon, del 7 al 30 de setembre de 2020.

   • Tercer, de l'1 al 30 d'octubre de 2020, inclusivament.

No obstant això, la Conselleria podrà establir altres períodes de sol·licitud si les circumstàncies així ho requereixen. Més Informació

Per a pertànyer al banc de llibres s'ha d'assumir el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que li proporcione el Centre i retornar la seua totalitat una vegada finalitze el curs escolar. Si un alumne no lliurament a la finalització del curs el lot complet de llibres, haurà de reposar els llibres o materials que falten per a poder participar en el banc de llibres el següent curs.

PROCÉS D’ADMISSIÓ TELEMÀTICA

PROCESO DE ADMISIÓN TELEMÁTICA

PROCÉS D’ADMISSIÓ TELEMÀTICA

PROCESO DE ADMISIÓN TELEMÁTICA

PROCÉS D’ADMISSIÓ TELEMÀTICA

PROCÉS D'ADMISSIÓ TELEMÀTICA

Valencià. Llengua i literatura

ceice

Valencià. Llengua i literatura

Angels Escrig Antoni,  Artur Folch Beltrán,  Marisé Valero Silvestre,  Carmen Reig Soto,  Anna Vila Martínez,  Francesc Pérez Muñoz

"Els llibres no supleixen la vida, 
però la vida tampoc no supleix els llibres"
Joan Fuster

Tecnologia

logo_tecno

Tecnologia

Eva González Moreno, María López García, Mª Teresa Lores Branchat, Pilar Maudos Gimeno, Cristina Miquel Bononad

La Tecnologia està present en ESO i Batxillerat a través de les següents assignatures:

Nom Assignatura Curs Caràcter Idioma disponible Hores setmanals
TECNOLOGIA 1r ESO Obligatòria Castellà/Valencià/Anglés 2
Projecte multidisciplinari: REINVENTANT EL PRESENT 1r ESO Optativa Castellà 2
TECNOLOGIA 2n ESO Obligatòria Castellà/Valencià/Anglés 2
Taller d'Aprofundiment

DISSENY I IMPRESSIÓ 3D

2n ESO Optativa Castellà 2
TECNOLOGIA 3r ESO Optativa Castellà/Valencià/Anglés 2
TECNOLOGIA 4t ESO Obligatòria troncal

per a Ensenyaments aplicats

Castellà/Valencià/Anglés 3
TECNOLOGIA 4t ESO Optativa

per a Ensenyaments acadèmics

Castellà/Valencià/Anglés 3
TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 1r BACH Específica Castellà/Anglés 3
TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 2n BACH Específica Castellà/Anglés 4

En què consisteix la Tecnologia?

La Tecnologia és una matèria que aporta a l'estudiant “saber com fer” en integrar ciència i tècnica, dotant-ho de coneixements, actituds i aptituds per a examinar problemes en l'àmbit domèstic o industrial, per a buscar solucions i portar-les a la pràctica amb èxit.

En línies generals els alumnes aprenen a treballar en grup (habitualment de tres alumnes) ja que la majoria del treball es realitza d'aquesta manera.

Es posa l'accent principalment que els alumnes adquirisquen autonomia i que desenvolupen el mètode de projectes que destaca sobretot pel seu caràcter metòdic i creatiu: primer s'analitza el problema plantejat pel professor, després es dissenya una possible solució, es trien els materials, operadors mecànics i/o elèctrics necessaris, es realitzen els plans i després es passa a la construcció.

Els alumnes milloren les seues competències digitals perquè usen les tecnologies de la Informació com a simuladors, programes de disseny 3D com Tinkercad o SketchUp, el processador de textos i programes de presentacions. A més, els treballs i algunes activitats es presenten  on line a través de l'aula virtual.

A més, el departament també contribueix a millorar la competència lingüística dels alumnes oferint l'assignatura en Inglés.

L'assignatura de TECNOLOGIA treballa els següents blocs de contingut amb una dificultat progressiva en els cursos de 1r, 2n i 3r ESO:

 1. Bloc 1: Resolució de problemes tecnològics i comunicació tècnica.
 2. Bloc 2: Materials d'ús tècnic.
 3. Bloc 3: Estructures i mecanismes.
 4. Bloc 4: Tecnologies de la informació i de la comunicació.

En 4t ESO, el currículum canvia una mica perquè s'introdueixen detalls més tècnics però es continua treballant en la resolució de projectes. Els blocs de continguts que es treballen són.

 • Tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Instal·lació en habitatges. Destaca la realització en taller de pràctiques sobre la instal·lació elèctrica de l'habitatge amb components reals.
 • Electrònica: realització de pràctiques diverses en placa protoboard i un projecte.
 • Control i Robòtica: automatització del projecte elaborat mitjançant l'ús de plaques de control Arduino.
 • Pneumàtica i Hidràulica: Realització pràctica de muntatges pneumàtics gràcies als equips amb els quals compta el centre.
 • Tecnologia i Societat.

MATÈRIES DEL DEPARTAMENT

PROJECTES DESENVOLUPATS

Títol del Projecte Cursos Grups participants
Desafie Robot

Museu Ciències

2012-2013 4t ESO
Desafie Robot

Premi votació públic

2015-2016 4 ESO- 1 bach
Expociencia 2016 4t ESO
Fabricant un Dron 2016-2017 1r Batxillerat
Projecte Erasmus+ “Educación 3D” 2016-2017 i 2017-2018 TOTS
Classes creatives amb Arduino 2017-2018 4t ESO

 

ACTIVITAT DEL DEPARTAMENT

Serveis socioculturals i comunitat

ceice

Serveis socioculturals i comunitat

Sandra Torres,  Rosa Llorca Agulló,  María José Cros Castelló, Núria Soler García,  Carmen Suárez Algar,  Ana Olmos Font,  Teresa Martos Liébana,  Débora Balaguer Moreno,  Conchi Bort Albarrasí,  Juan García García,  Chelo Miguel Muñoz,  Pilar Pérez Antón,  Pilar Redolar Yuste