Xarxa Llibres 2020-21

Informació Xarxa Llibres 2020-21

L'alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2019-2020 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2020-2021, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceixen el seu dret de renúncia.

Aquesta renúncia no els eximirà de l'obligació de retornar els llibres deixats en règim de préstec.

Famílies que participen per primera vegada

Sol·licitud de les famílies, representants o tutors legals de l'alumnat matriculat que vulguen participar i incorporar-se al Programa del Banc de Llibres del curs 2020-2021 per primera vegada.

S'ha de realitzar el lliurament del lot complet de llibres del curs 2019-2020 en el Centre en que estava matriculat/a.

El Centre facilitarà a les famílies en finalitzar el curs escolar, el document de lliurament de llibres de text i material curricular del curs 2019-2020.

 • Quina documentació s'ha de presentar?

La sol·licitud de participació obtinguda telemàticament i degudament emplenada.

Document acreditatiu que han fet el lliurament dels llibres del present curs en el Centre en que l'hagen cursat (únicament per als alumnes que s'incorporaran el pròxim curs a l'I.E.S. L'Eliana)

 • Com es tramita telemàticament? A través del següent enllaç:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=xarxallibres-f2-bll-SF&version=2&login=a idioma=és&&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

 • On entregar la documentació?

Les persones interessades presentaran la sol·licitud de nova participació, enviant la documentació a l'adreça de correu electrònic: xarxa2020@iesleliana.net

El centre arxivarà aquestes sol·licituds i requerirà la signatura de les mateixes al començament del pròxim curs escolar, com a requisit necessari perquè l'alumnat siga incorporat a la Xarxa.

En el cas que les famílies no tinguen la possibilitat d'enviar la seua sol·licitud per correu electrònic, el Centre els facilitarà una altra manera de lliurament de la sol·licitud.

 • Termini de presentació

Els períodes de presentació de sol·licituds de participació en el Banc de Llibres per part de les famílies seran els següents:

  • Període ordinari: Fins al 15 de juliol de 2020.

  • Tres períodes extraordinaris:

   • Primer, del 16 de juliol al 4 de setembre de 2020.

   • Segon, del 7 al 30 de setembre de 2020.

   • Tercer, de l'1 al 30 d'octubre de 2020, inclusivament.

No obstant això, la Conselleria podrà establir altres períodes de sol·licitud si les circumstàncies així ho requereixen. Més Informació

Per a pertànyer al banc de llibres s'ha d'assumir el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que li proporcione el Centre i retornar la seua totalitat una vegada finalitze el curs escolar. Si un alumne no lliurament a la finalització del curs el lot complet de llibres, haurà de reposar els llibres o materials que falten per a poder participar en el banc de llibres el següent curs.

Calendari i procediment d’admissió i matrícula per a Formació Professional

Capgirem l’ESO

Enguany, la sessió anual de Capgirem l'ESO es realitzarà on line a través d'Instagram i Facebook el dia 4 de juny, a les 18:00. Com que la Conselleria d'Educació implantarà, per al pròxim curs, l'organització per àmbits en 1r ESO, hem pensat de dedicar totes les intervencions a les oportunitats i problemes que implica treballar dins d'aquesta organització.

La idea és que dos o tres ponents exposen els seus punts de vista i el públic intervinga a través d'un xat, de manera que hi haja un diàleg entre ponents i públics.

Anirem concretant el programa a través del web de capgirem i de les xarxes https://sites.google.com/view/capgirem/inici .
De moment, hem penjat en https://www.youtube.com/channel/UCLDGRO3g50YQG5mpKs2J3Xg
una col·lecció de vídeos on s'exposen diversos punts de vista respecte a l'organització en àmbits. De moment, n'hi ha deu, però el nombre s'incrementa cada dia.
Un abraç.

Obert termini de matrícula per a ESO i Batxillerat per al curs 2020-21

 OBERT TERMINI DE MATRÍCULA ESO I BATXILLERAT CURS 2020-21

Aquest curs, el procés de matrícula es realitzarà on line mitjançant uns formularis que rebreu per web famílies.

ALUMNAT DEL CENTRE
El termini serà del dia 16 al 22 de Maig

(No cal signatura digital)

Per a la documentació posterior que siga necessari presentar, us informarem més endavant del procediment a seguir.

PROCÉS D’ADMISSIÓ (JUNY)

(Cal signatura digital)

Per l’alumnat de: 1r ESO, 1r de Batxillerat,
i de nova incorporació al centre,

Per a l’alumnat de FPB i cicles mitjà i superior ja matriculat en el centre el curs 19-20; el procés de matriculació serà automàtic.

Consultes: dudas@iesleliana.net

Llegiu mésObert termini de matrícula per a ESO i Batxillerat per al curs 2020-21

Directrius curs 2019-20

Estimades famílies:

Us fem arribar, ara que ja són definitives, les novetats que afecten el present curs escolar i al pròxim.

La següent legislació és la que estableix el marc i les directrius d'actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19.

 • Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril
 • Resolució de 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional

Les qualificacions finals del present curs s'obtindran de la següent manera:

suma

DIRECTRIUS COMUNES A l'ALUMNAT DE TOTS ELS CURSOS:

Es podrà promocionar de curs amb matèries no superades, però això no significa que estiguen aprovades. El curs pròxim, hauran de seguir programes de reforç per a superar-les.

Es podrà repetir  curs, quan es donen les circumstàncies que marca la legislació vigent. Aquestes decisions seran preses pels equips docents de manera col·legiada en tots els nivells.

L'alumnat que tinga suspesa alguna de les anteriors avaluacions, o les dues, dedicarà aquest tercer trimestre a consolidar i repassar aqueixos continguts, i podran aprovar-se si s'aconsegueix els criteris que cada matèria establisca per a això, seguint les directrius del professorat.

La tercera avaluació té un caràcter diferent i servirà per a  millorar però  no  per a   empitjorar els resultats obtinguts en les dues primeres avaluacions. Valorarà l'ACTITUD , ESFORÇ i TREBALL de l'alumnat durant l'ensenyament no presencial. Us adjuntem el model de rúbrica amb el qual anem a valorar l'actitud, el treball i l'esforç dels vostres fills i filles durant este període. También des de la seua tutoria rebran tota la informació al respecte.

Rubrica

És important insistir en aquests aspectes perquè, previsiblement el curs pròxim, part de l'horari lectiu de les vostres filles i fills continuarà sent no presencial, per la qual cosa és fonamental que, tant des de les famílies com des de l'IES fem tot el possible per potenciar la seua autonomia, la seua capacitat d'organització del treball tant presencial com online i el manteniment dels hàbits d'estudi, perquè puguen continuar de   la millor manera la seua trajectòria escolar.

1r, 2n i 3r ESO

No tindran aquest curs avaluació extraordinària. Les avaluacions suspeses fins ara es poden superar en aquest tercer trimestre si s'aconsegueixen els criteris que cada matèria establisca per a la seua recuperació. Cal seguir les indicacions del professorat.

Es podrà promocionar de curs amb assignatures avaluades negativament.

Promocionar amb matèries no superades no significa aprovar-les. El curs pròxim, hauran de seguir programes de reforç per a superar-les.

També és possible la repetició de curs en determinats casos, tal com marca la legislació.

Totes aquestes decisions seran preses, de manera col·legiada, pels equips docents de cada grup en l'avaluació final.

4t ESO

Serà possible titular amb matèries no superades.

Després de l'avaluació final, els equips docents decidiran de manera col·legiada, l'alumnat que titula o que hauria de presentar-se a l'avaluació extraordinària.

Aquesta avaluació extraordinària té caràcter  voluntari  per a  el  alumnat  i no podrà empitjorar els resultats de l'avaluació final, però sí millorar-los.

Convé insistir, especialment en 4t ESO, en la importància de millorar la nota final mitjançant la tercera avaluació i l'avaluació extraordinària, especialment en el cas dels qui tinguen pensat matricular-se en cicles formatius, atés que hi ha llistes d'espera i es decideix l'admissió per la nota en molts casos.

 

1r Batxiller

Es podrà promocionar de curs amb matèries  no superades.

Es manté l'avaluació extraordinària, que serà voluntària per a l'alumnat.

Aquesta avaluació no podrà empitjorar els resultats obtinguts en la final, però sí millorar-los.

Promocionar amb matèries no superades no significa aprovar-les. El curs pròxim, hauran de seguir programes de reforç  per a superar aquestes matèries.

És important insistir que el treball, l'esforç i l'interés mostrats en aquesta tercera avaluació contribueixen a millorar  la nota final, aspecte que en Batxillerat és molt convenient per les implicacions que té en la progressió dels seus estudis.

2n Batxiller

Serà possible titular amb matèries no superades.

Es manté l'avaluació extraordinàriaque serà obligatòria per a l'alumnat amb matèries no superades.

Aquesta avaluació no podrà empitjorar els resultats obtinguts en la final, però sí millorar-los.

L'alumnat que no titule, podrà optar per matricular-se el curs pròxim només de les matèries no superades o repetir el curs complet.

És important insistir que el treball, l'esforç i l'interés mostrats en aquesta tercera avaluació contribueixen a millorar  la nota final, aspecte que en Batxillerat és molt convenient per les implicacions que té en la progressió dels seus estudis.