PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS. GRAU MITJÀ

INSCRIPCIÓ: del 25 al 29 de maig de 2020.

Requeriments: Tindre 17 anys o complir-los durant l'any 2020.

Taxes

 • Ordinària: 6,42 euros
 • Família Nombrosa/Monoparental General: 3,21 euros
 • Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes
 • Discapacitat acreditada igual o superior al 33 %:
  • Ordinària:3,21 euros
  • Família Nombrosa/Monoparental General: exempció de taxes
  • Família Nombrosa/Monoparental Especial: exempció de taxes

 

PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ: Les sol·licituds d’inscripció per a realitzar la prova, en aquest centre, s'han de presentar PER CORREU ELECTRÒNIC. ADREÇA: 03014137.secret@gva.es

Què s'ha de presentar? Juntament amb la sol·licitud:

 • MENORS de 18 anys: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.
 • MAJOR de 18 anys: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.
 • Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reuniren aquests requisits, renunciarien a l'accés per prova, encara en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe.
 • Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

IMPORTANT: Tota la documentació s'ha d'enviar degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en què desitja fer la prova, en l'assumpte del qual han d'indicar les sigles PAC seguides del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

 Accés al procediment:https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909 

Llistat definitiu d'admessos

Normes de seguretat que deu complir l’aspirant a les proves d’accés a cicles formatius.

Qualificacions provisionals: Grau mitjà

Qualificacions definitives: Grau mitjà.

Reclamacions: Davant la direcció del centre. Els dies 7 i 8 de juliol. Procediment: presentació de sol·licitud general al 03014137@gva.es abans de les 14h del 8 de juliol.