ADMISSIÓ FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA 2020-21.

El procediment d’admissió només es pot tramitar de forma electrònica atenent al següent CALENDARI D'ADMISSIÓ:

 • SOL·LICITUDS: del 17 al 25 de juny de 2020
 • LLIURAMENT REQUISIT ACADÈMIC:fins al 3 de juliol
 • LLISTATS PROVISIONALS: 13  de juliol
 • RECLAMACIONS: Del 13 AL 15 de juliol.
  Es presentaran per escrit i no més per errades administratives. 
 • LLISTATS DEFINITIUS: 21 de juliol.
 • MATRICULA: del 22 AL 28 de juliol 

ACCÉS AL PROCEDIMENT: telematricula

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS

LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS

 

REQUISIT ACADÈMIC I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA D’ESPORTISTA D’ELIT O DIVERSITAT FUNCIONAL

a) No és necessari que aporten presencialment el requisit acadèmic al centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció d’accés directe i es troben en una d’aquestes situacions:

Obtinguen en el curs 2019-2020 la titulació de Graduat en ESO,Titulat en Formació Professional Bàsica, Tècnic de grau mitjà, i els que han obtingut el títol de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional en la fase ordinària.

Ja haurien obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en centres públics o privats concertats en algun dels cursos següents: 2016-2017,2017-2018 o 2018-2019.

b) No és necessari que aporten presencialment el requisit acadèmic al centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior mitjançant l’opció de prova d’accés i s’hagen examinat d’aquesta prova en el present any en el mateix centre que haja sol·licitat en primera opció.

c) Hauran d’aportar presencialment al centre docent sol·licitat en primera opció, en les dates que s’indiquen, aquelles persones que no es troben entre els casos de l’apartat a) o b), és a dir, qui:

 • Va obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de Formació Professional d’Adults (FPA)
 • Accedisca amb el títol de l’ESO després de cursar un cicle de Formació Professional Bàsica.
 • Desitge canviar de via d’accés respecte a la inicialment marcada en la sol·licitud.
 • Siga alumne o alumna i sol·licite accedir a segon curs d’un cicle de Formació Professional Bàsica
 • Accedisca per altres vies.
 • Accedisca mitjançant la prova d’accés i aquesta l’ha realitzada en un centre diferent del sol·licitat en primera opció.
 • Obtinga la titulació de Batxillerat o de Tècnic Superior de Formació Professional en la fase extraordinària de juliol
 • Haja obtingut la titulació necessària per a l’accés directe en cursos anteriors als indicats en l’apartat a)

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 1. El procediment d’admissió per al curs 2020-2021 es tramitarà de manera electrònica, tal com estableix l’article 5 del Decret llei 2/2020.

Les persones interessades hauran d’accedir a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a emplenar el formulari electrònic de sol·licitud d’admissió, segons l’ensenyament que corresponga. Haurà de presentar la sol·licitud el pare, mare o tutor/a legal de l’alumne o alumna per al/la qual se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d’edat.

 1. Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la clau d’admissió”, amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant.

La clau d’admissió estarà composta per un identificador personal i una contrasenya. Aquesta “clau d’admissió” serà única per a cada convocatòria i sol·licitud d’admissió. 

 1. La “clau d’admissió” es podrà obtindre mitjançant algun dels sistemes de verificació d’identitat següents:

a) Si la persona sol·licitant disposa de DNI, s’obtindrà mitjançant la combinació següent: - Número de DNI - Número de suport (identificat com a IDESP en els models antics) - Data de naixement - Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant del Ministeri de l’Interior

b) Si la persona sol·licitant disposa de NIE, targeta d’estrangers o permís de residència, s’obtindrà mitjançant la combinació següent: - NIE - Número de suport (identificat com a IXESP en els models antics de NIE) - Data de naixement - Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant del Ministeri de l’Interior 

c) Si la persona sol·licitant disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, s’obtindrà mitjançant la combinació següent: - NIE - Número del certificat precedit de la lletra C - Data de naixement - Marcar la casella que indica la seua no oposició a la comprovació davant del Ministeri de l’Interior

d) Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat previst en l’article 5.6 del Decret llei 2/2020, de 3 d’abril.

e) Les persones sol·licitants que únicament disposen com a document d’identificació el passaport o qualsevol altre document acceptat en el procediment d’admissió diferent del DNI o NIE, hauran d’acudir a qualsevol centre docent públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana que impartisca els ensenyaments a què es refereix la present resolució, que siga habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten. 

f) Les persones sol·licitants que no tinguen possibilitat d’accés a mitjans electrònics, hauran d’acudir a qualsevol centre docent públic o privat concertat de la Comunitat Valenciana que impartisca els ensenyaments a què es refereix la present resolució, que siga habilitat com a punt d’atenció als usuaris, sempre que les condicions sanitàries ho permeten. 

 1. Tots els centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen els ensenyaments a què es refereix la present resolució, sempre que les condicions sanitàries ho permeten, seran centres d’atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la corresponent aplicació informàtica, es generarà una “clau d’admissió” que permetrà, als col·lectius mencionats en l’apartat e) i f) anteriors, la participació en el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

En funció de la normativa vigent, en cada cas, s’adoptaran les mesures sanitàries i de seguretat necessàries enfront de la COVID-19, tant per al personal treballador com per a les persones sol·licitants.

 1. La “clau d’admissió” haurà de ser conservada per a presentar reclamació, si fora necessari. 

 

El MODEL DE SOL·LICITUD per a cada ensenyament, al qual s’accedirà des de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, una vegada obtinguda la “clau d’admissió”, inclourà els apartats següents:

a) Identificació de l’alumne o alumna per al/la qual se sol·licita plaça.

b) Identificació de la persona sol·licitant. Figurarà com a signant de la sol·licitud l’alumne/a sol·licitant i en el cas dels menors d’edat o persones amb diversitat funcional, sempre que hagen d’exercitar els seus drets mitjançant un/a representant legal (pare/mare/tutor/a) serà la mare/pare, tutor/a o persona que els representa legalment. En tots dos casos han de constar les dades personals de la persona signant de la sol·licitud.

c) En els casos que es produïsca l’existència de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si és el cas, la possible limitació de la pàtria potestat d’un d’ells, s’hauran de marcar la casella o les caselles habilitades a aquest efecte.

Quan es marque la casella d’existència de no convivència s’hauran de consignar les dades i la signatura del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona sol·licitant en el moment de formalització de la matrícula.

d) Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió.

e) Nivell educatiu sol·licitat

f) Declaració responsable que les circumstàncies al·legades s’ajusten a la realitat.

g) Centres sol·licitats, fins a un màxim de cinc, ordenats segons criteri de preferència, en el cas de sol·licituds d’admissió als ensenyaments de Formació Professional presencial; en el cas de sol·licituds en règim semipresencial o a distància, es podrà sol·licitar un màxim de 50 mòduls professionals.

h) Correu electrònic, en el qual rebrà la informació necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment d’admissió.

 

La declaració responsable a què es fa referència en l’apartat f) del punt anterior substitueix l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud, sense perjudici de la posterior acreditació i comprovació en el moment en què la situació sanitària ho permeta.

Després de la publicació dels llistats provisionals i definitius, la direcció dels centres públics, la titularitat dels centres privats concertats i la Inspecció d’Educació estan facultats per a recaptar de les persones sol·licitants la documentació que estimen necessària per a la justificació de les situacions o circumstàncies al·legades, així com per a sol·licitar als òrgans administratius competents les actuacions necessàries per a la seua verificació.

La falsedat en les dades declarades, o no prou acreditades, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud.

Cada persona participant només podrà presentar electrònicament una sol·licitud per ensenyament i modalitat (presencial, semipresencial), la sol·licitud estarà associada a la “clau d’admissió” que també serà única. Aquesta sol·licitud podrà ser emplenada en més d’una ocasió durant el període en què estiga operativa l’aplicació per a formular sol·licituds d’admissió. En aquest cas es tindrà en compte l’última sol·lici-tud presentada electrònicament.