Matrícula Batxillerat

DOCUMENTS PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA DEL CURS 2024-2025

1. IMPRÉS DE MATRÍCULA (del curs corresponent). Este document ja s’ha entregat a l’alumne mitjançant el tutor/a. Si no ho té, en la consergeria de l’institut pot demanar-lo o descarregar-lo en els següents enllaços:

2. DIES DE MATRÍCULA I LLIURAMENT DE DOCUMENTS

 • 1r BATXILLERAT: 25 i 26 juliol (09:00h – 13:00h)
 • 2n BATXILLERAT: 3 de juliol (09:00h – 13:00h)
 • Alumnat repetidor de 1r i 2n de Batxillerat i lliurament de documentació pendent: 3 de juliol (09:00h – 13:00h)

Els documents que s’han de presentar el dia de la matrícula són els següents:

3. ASSEGURANÇA ESCOLAR:

Serà obligatori el pagament del ASSEGURANÇA ESCOLAR (fins als 28 anys) que s’abonarà en entregar la matrícula.

L’import es pot pagar en el compte de l’institut (ES57 2100 8007 2713 0004 0891) una vegada finalitzat el present curs, i aportar el justificant en completar la matrícula (veure apartat anterior). En el CONCEPTE ha d’aparéixer el següent text: segur escolar 24-25 nom i cognoms de l’alumne/a.

O bé es pot abonar l’import en consergeria en el propi institut en el dia assignat per a la matrícula (veure apartat anterior).

IMPORT: 1,12€

4. TAXES ADMINISTRATIVES

L’alumnat d’ensenyaments postobligatoris ha de fer efectiu en el moment de la matrícula el pagament de les taxes per servicis administratius derivats de l’activitat acadèmica de nivell no universitari. En cas contrari, la matrícula no tindrà validesa.

Pots generar-te la taxa corresponent i realitzar l’ingrés abans d’acudir a secretaria en el següent enllaç: Generador de TAXES

4.1. Expedició Historial Acadèmic Batxillerat (només per a l’alumnat de 1r de batxillerat)

Passos:

 • Òrgan gestor: Instituts de València.
 • Expedició Historial Acadèmic Batxillerat
 • Seleccionar el tipus de matrícula: ordinària, família nombrosa/monoparental General o família nombrosa/monoparental Especial. En estos dos últims casos aportar documentació justificativa. O bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%
 • Emplenar el formulari i clicar ACCEPTAR.
 • Abonar la taxa i presentar justificant de pagament en secretaria en el moment de formalitzar la matrícula.

4.2. Targetes d’identitat (alumnat de 1r i 2n de batxillerat)

Passos:

 • Òrgan gestor: Instituts de València.
 • Targetes d’identitat
 • Seleccionar el tipus de matrícula: ordinària, família nombrosa/monoparental General o família nombrosa/monoparental Especial. En estos dos últims casos aportar documentació justificativa. O bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%
 • Emplenar el formulari i clicar a ACCEPTAR.
 • Abonar la taxa i presentar justificant de pagament en secretaria en el moment de formalitzar la matrícula.

5. BEQUES DE TRANSPORT:

Per a sol·licitar el transport és necessari cursar 1r o 2n de Batxillerat i viure a una distància de 3 Km o més

En la web de la Conselleria d’Educació està tota la informació i les instàncies per a sol·licitar la beca:

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

Annex a emplenar (Annex I Beca Transport)

6. BANC DE LLIBRES

Tota la informació en: https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

Annexos banc de llibres:

20 de juny: alumnat de 2n de Batxillerat del present curs (convocatòria PAU ordinària) de 9 a 12h

3 de juliol: alumnat de 1r de Batxillerat de 9 a 11h

5 de juliol: alumnat de 2n de Batxillerat del present curs (convocatòria PAU extraordinària) de 9 a 10h.

7. ALTRES DOCUMENTS:

 • Fotocòpia del DNI  / N.I.E. en vigor si l’anterior ha caducat.
 • Fotocòpia del Carnet  de Família Nombrosa/Monoparental en vigor, si escau.
 • Web família (si encara no tenen el sistema actiu). Tota la informació està en:

https://ceice.gva.es/webitaca/es/pares_alumnes.htm
https://familia2.edu.gva.es/

Annex a emplenar (sol·licitud accés Web Família)

8. ANNEX SOL·LICITUD AMPA

9. ALUMNAT AMB PROBLEMES DE SALUT: