Matrícula Batxillerat

DOCUMENTS PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA DEL CURS 2022-2023

Pot consultar els terminis de matrícula visitant el següent enllaç: calendari matrícula

1. IMPRÉS DE MATRÍCULA (del curs corresponent). Aquest document ja s’ha entregat a l’alumne mitjançant el tutor/a. Si no ho té, en la consergeria de l’institut pot demanar-lo o descarregar-lo en els següents enllaços:

2. DIES DE LLIURAMENT DE L’IMPRÉS DE MATRÍCULA

 • 1 BATXILLERAT = 27 i 28 juny (09:00h – 13:00h)
 • Alumnat repetidor de 1r i 2n de Batxillerat, i lliurament de documentació pendent = 30 juny i 1 de juliol (09:00h – 13:00h)

3. SEGUR ESCOLAR:

Serà obligatori el pagament del SEGUR ESCOLAR (fins als 28 anys) que s’abonarà en entregar la matrícula.

L’import es pot pagar en el compte de l’institut (ES57 2100 8007 2713 0004 0891) i aportar el justificant en completar la matrícula. En el CONCEPTE ha d’aparéixer el següent text: segur escolar 22-23 nom i cognoms de l’alumne/a.

O bé es pot abonar l’import en consergeria en el propi institut en el moment d’entregar la matrícula.

IMPORT: 1,12€

4. TAXES ADMINISTRATIVES

L’alumnat d’ensenyaments postobligatoris ha de fer efectiu en el moment de la matrícula el pagament de les taxes per serveis administratius derivats de l’activitat acadèmica de nivell no universitari. En cas contrari, la matrícula no tindrà validesa.

Pots generar-te la taxa corresponent i realitzar l’ingrés abans d’acudir a secretaria en el següent enllaç: Generador de TAXES

4.1. Expedició Historial Acadèmic Batxillerat (només per a l’alumnat de 1r de batxillerat)

Passos:

 • Òrgan gestor: Instituts de València.
 • Expedició Historial Acadèmic Batxillerat
 • Seleccionar el tipus de matrícula: ordinària, família nombrosa/monoparental General o família nombrosa/monoparental Especial. En aquests dos últims casos aportar documentació justificativa. O bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%
 • Emplenar el formulari i clicar ACCEPTAR.
 • Abonar la taxa i presentar justificant de pagament en secretaria en el moment de formalitzar la matrícula.

4.2. Targetes d’identitat (alumnat de 1r i 2n de batxillerat)

Passos:

 • Òrgan gestor: Instituts de València.
 • Targetes d’identitat
 • Seleccionar el tipus de matrícula: ordinària, família nombrosa/monoparental General o família nombrosa/monoparental Especial. En aquests dos últims casos aportar documentació justificativa. O bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%
 • Emplenar el formulari i clicar a ACCEPTAR.
 • Abonar la taxa i presentar justificant de pagament en secretaria en el moment de formalitzar la matrícula.

5. BEQUES DE TRANSPORT:

Els alumnes de batxillerat podran sol·licitar la beca de transport com autoritzats, en el cas que existisquen places disponibles.

En la web de la Conselleria d’Educació està tota la informació i les instàncies per a sol·licitar la beca:

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

Annex a emplenar (Annex I Beca Transport)

 • Existeixen ALTRES BEQUES per a estudis d’FP, batxillerat i altres estudis no universitaris que publica el Ministeri d’Educació. Tota la informació està disponible en https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

6. ALTRES DOCUMENTS:

 • Fotocòpia del DNI / N.I.E. en vigor si l’anterior ha caducat.
 • Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa/Monoparental en vigor, si escau.
 • Web família (si encara no tenen el sistema actiu). Tota la informació està en:

https://ceice.gva.es/webitaca/es/pares_alumnes.htm
https://familia2.edu.gva.es/

Annex a emplenar (sol·licitud accés Web Família)

7. ANNEX SOL·LICITUD AMPA

8. ALUMNAT AMB PROBLEMES DE SALUT: