Cicles formatius grau superior

MECATRÒNICA INDUSTRIAL

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs: Segon curs:
Sistemes mecànics.

Sistemes hidràulics i pneumàtics.

Sistemes elèctrics i electrònics.

Elements de màquines.

Processos de fabricació.

Representació gràfica de sistemes mecatrónicos.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Configuració de sistemes mecatrónicos.

Processos i gestió de manteniment i qualitat.

Integració de sistemes.

Simulació de sistemes mecatrónicos.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de mecatrònica industrial.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.

Amplia informació en la web de Conselleria

                       

MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs: Segon curs:
Sistemes elèctrics i automàtics.

Equips i instal·lacions tèrmiques.

Processos de muntatge d'instal·lacions.

Representació gràfica d'instal·lacions.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Energies renovables i eficiència energètica.

Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment.

Configuració d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.

Manteniment d'instal·lacions frigorífiques i de climatització.

Manteniment d'instal·lacions calorífiques i de fluids.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.

    Amplia informació en la web de Conselleria.