Xarxa Llibres

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport posa en marxa les ajudes públiques per mantindre els bancs de llibres de text i material curricular, tant en els centres públics, com en els centres concertats i de titularitat de corporacions locals.

La normativa que crea aquests bancs de llibres és l’Ordre 26/2016, de 13 de juny de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals (DOCV 7806, de 15 de juny de 2016).

La Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte pone en marcha las ayudas públicas para mantener los bancos de libros de texto y material curricular, tanto en los centros públicos, como en los centros concertados y de titularidad de corporaciones locales.

La normativa que crea estos bancos de libros es la Orden 26/2016, de 13 de junio de 2016, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que regula el programa de reutilización, reposición y renovación de libros de texto y material curricular, a través de la creación y puesta en funcionamiento de bancos de libros de texto y material curricular en los centros públicos y privados concertados de la Comunidad Valenciana, y se determinan las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a centros docentes privados concertados y centros docentes de titularidad de corporaciones locales (DOCV 7806, de 15 de junio de 2016).

Programa Xarxa Llibres Conselleria

INSTRUCCIONES ALUMNADO 2021-2022 / INSTRUCCIONS ALUMNAT