Eleccions al Consell Escolar 2021

Resultats Eleccions al Consell Escolar 2021

REPRESENTANTS-ELECTES-DEL-CONSELL-ESCOLAR-1

CALENDARI ORIENTATIU D’ACTUACIONS
Actuacions i calendari d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris
sostinguts amb fons públics.
-El director o directora elabora els censos electorals.
-El director o directora organitza el sorteig de components, titulars i suplents, de la junta
electoral, que aprovarà els censos electorals.
-Constitució de la junta electoral: màxim fins al 19 d’octubre de 2021.
-La junta electoral fixa el termini d’admissió de candidatures dels diferents sectors.
-Publicació de la llista provisional de candidats: màxim fins al 3 de novembre de 2021.
-Termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats: fins al 5 de novembre
de 2021.
-Termini per a resoldre la junta electoral les possibles reclamacions i publicació de la llista
definitiva de candidats: fins al 9 de novembre de 2021.
-ELECCIONS: el 18 de novembre de 2021.
-Proclamació dels candidats electes: fins al 26 de novembre de 2021.
-Remissió de l’acta de proclamació de candidats electes a la Direcció Territorial d’Educació:
l’endemà al de la proclamació.
-Sessió constitutiva del nou/renovat consell escolar: fins al 10 de desembre de 2021.

Més informacio en https://ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/eleccions-centres

Enllaç al cens de cada sector

Cens alumnat

Cens pares, mares i representants de l’alumnat

Cens personal no docent

Cens professorat

Instruccions famílies

04Eleccions_CE_instruccions_families21

Candidatures

Candidats_definitiva_2021