Proves d’accés a Cicles Formatius

Convocatòria de proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior 2023

IES JOSEP SEGRELLES

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2023

GRAU MITJÀ I SUPERIOR

INFORMACIÓ GENERAL

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ (del 20 al 31 de març 2023)

 • SOL·LICITUD DE INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau

mitjà.

 • SOL·LICITUD DE INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau

superior.

Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants o el seu representant legal hauran de presentar la següent documentació:

 • En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta

d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina

d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.

 • En el cas de ser major de 18 anys algun dels següents documents: DNI, targeta

d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o tarjeta d’estudiant estranger.

 • Declaració́ responsable que no es compleixen els requisits d’accés directe per

altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la matricula al cicle compliren aquests requisits, renunciarien a l’accés per prova, fins i tot en el cas d’haver-la superada.

*Aquelles persones que estiguen en possessió del Títol Tècnic podran presentar- se a les proves d’accés de Grau Superior sols a efecte d’admissió i en aquest cas no haurà de presentar la declaració responsable.

Model de declaració responsable ANNEX V: https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18049_BI.pdf

 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.

Per a accedir i pagar online la Taxa MODEL 046 podeu fer-ho des d’aquest

enllaç:  http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=PRUEBAS

 • En el seu cas, la documentació́ justificativa de motius d’exempció d’alguna part

o apartat de les proves.

 • Models presentació documentació justificativa exempció per a prova grau mitjà

ANNEX VI:                       https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18428_BI.pdf

Models presentació documentació justificativa exempció per a la prova grau superior ANNEX VII :

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18429_BI.pdf

Important:

 1. La documentació s’ha de lliurar:
  1. Presencialment signada a mà
  2. Per correu electrònic firmada digitalment, un únic correu electrònic al: 46000213@edu.gva.es Indicant en l’assumpte “PAC Nom Cognom-1 Cognom-2
  3. A través del formulari enllaçat ací per a Cicles de Grau Mitjà
  4. A través del formulari enllaçat ací per a cicles de Grau Superior

CALENDARI DE LES PROVES 2023

 • Inscripció: del 21 al 30 de març
 • Publicació llestes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 27 d’abril
 • Publicació llestes provisionals d’admesos: 27 d’abril
 • Reclamació llestes provisionals d’admesos i exclosos: del 27 al 30 d’abril
 • Publicació llestes definitives d’admesos i exclosos: 5 de maig
 • Realització prova d’accés a grau mitjà i superior: 23 i 24 de maig
 • Publicació llestes provisionals qualificacions: 30 de maig
 • Reclamació llestes provisionals qualificacions: del 31 de nayo a l’1 de juny
 • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mig convocatòria ordinària: del 21 de març al 30 de juny
 • Publicació llestes definitives qualificacions i lliurament de certificats de la prova: 3 de juny a l’1 de juliol

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

 • Les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior es realitzaran en

l’IES Josep Segrelles d’Albaida, a la Sala d’Actes.

 • Per a realitzar les proves, els aspirants hauran d’anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d’identitat d’estranger o visat d’estudis (règim especial d’estudiants estrangers).

HORARI DE LES PROVES DE GRAU MITJÀ

Dilluns 22 de maig

09.00-10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura (1 h)

10.15-11.15 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història (1 h) 11.30-12.15 Part lingüística: Anglès (45 min)

Dimarts 23 de maig

09.00-10.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques (1 h)

10.15-11.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la naturalesa (45 min)

11.15-12.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min)

HORARI DE LES PROVES DE GRAU SUPERIOR

Dilluns 22 de maig

15.00-16.15 Part general: Llengua i Literatura (1 h 15 min) 16.30-17.45 Part general: Anglès (1 h 15 min)

18.00-19.15 Part general: Matemàtiques (1 h 15 min)

19.30-20.15 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min)

Dimarts 23 de maig

16.00-17.15 Part específica: apartat B 1 (1 h 15 min)

17.30-18.45 Part específica: apartat B 2 (1 h 15 min)

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES DE GRAU MITJÀ

La prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà serà comú per a tots ells. La prova s’estructurarà en tres parts:

 1. Part lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) i Llengua Estrangera (Anglès), i constarà de dos apartats:
  1. Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana),
  1. Llengua Estrangera (Anglès).
 2. Part social: versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història
 3. Part científic-matemàtic-tècnica: versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la Informació i Competència Digital; i constarà de tres apartats:
  1. Matemàtiques,
  1. Ciències Naturals,
  1. Tractament de la Informació i Competència Digital

Els continguts de referència corresponents a cada apartat seran els currículums vigents de l’ESO en la Comunitat Valenciana.

ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LES PROVES GRAU SUPERIOR

La prova d’accés als cicles formatius de grau superior constarà de dues parts:

 1. Part comuna, que constarà de quatre apartats:

a1) Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana). a2) Llengua Estrangera (Anglès).

a3) Matemàtiques.

a4) Tractament de la Informació i Competència Digital

 • Part específica, que tractarà sobre coneixements bàsics de matèries del Batxillerat segons siga l’opció a la qual estiga adscrit el cicle formatiu.

Existiran tres opcions, segons el cicle al qual es desitge accedir, i, en cadascuna d’elles, el candidat triarà dos de les tres matèries que el formen.

Les opcions seran:

 1. Humanitats i Ciències Socials, les matèries de les quals seran Història, Economia i Geografia.
 2. Tecnologia, les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial, i Física i Química.
 3. Ciències, les matèries de les quals seran Física, Biologia i Ciències de la Terra, i Química.

En l’annex IX de la convocatòria s’indiquen les opcions en què s’agruparan les proves, les matèries de Batxillerat en les quals es basaran i les famílies professionals dels cicles formatius als quals donen accés.

Els continguts de les matèries sobre les quals versaran les proves seran els corresponents als currículums vigents de les modalitats de Batxillerat en la Comunitat Valenciana.

EXEMPLE DE PROVES D’ACCÉS

DUBTES

Si tens qualsevol consulta pots telefonar al 962919300 o escriure’ns un correu a 46000213@edu.gva.es