Notícia. CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA PER AL CURS D’ESPECIALITZACIÓ DE ROBOTICA COL·LABORATIVA

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT ESPECIALISTA PER AL CURS D'ESPECIALITZACIÓ DE ROBOTICA COL·LABORATIVA

 

Es necessiten cobrir places de professorat especialista en l'IES Jaume I amb els següents perfils:

  • Perfil 1: ROBOTS MÒBILS AUTÒNOMS, SEGURETAT I MANTENIMENT DE ROBOTS (4 hores).

 La dedicació horària indicada es refereix a hores lectives setmanals en horari de tarda i el període de contractació mínim des de l' inici del curs d' especialització fins a la finalització de la seva avaluació. En cadascun dels perfils les hores de dedicació poden ser modificables per necessitats de servei.

Els interessats hauran de presentar la documentació requerida enviant un correu electrònic a 46017201@edu.gva.es dirigida al Director de l'IES Jaume I.

Els requisits de les persones candidates, la documentació a presentar, el calendari del procés de selecció, els criteris de valoració, la comissió de valoració, la dedicació docent dels diferents perfils, el règim de contractació i la protecció de les dades de la convocatòria es detallen als apartats següents.

1.- REQUISITS

Les persones aspirants a ser contractades com a professorat especialista han de complir les condicions exigides en l'article 12 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, així com el marc legal específic del professorat especialista establert en el Reial decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes i el Decret 296/1997, de 2 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes.

Els requisits generals per als qui aspirin a ocupar un lloc de professorat especialista són els següents:

a)Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d' algun dels altres estats membres de la Unió Europea, o cònjuge qualsevol que sigui la seva nacionalitat dels espanyols i dels nacionals d' altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i els seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d' aquesta edat dependents, o nacional d' algun estat, al qual siguid ' aplicació els Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui d' aplicació la lliure circulació de treballadors i la norma que es dicti per a la seva incorporació a l' ordenament jurídic espanyol.

b)Tenir complerts els setze anys i no haver assolit l' edat establerta, amb caràcter general, per a la jubilacióforçosa.

c)Posseir la capacitat funcional per a l' acompliment de les funcions.

d)No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l' accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d' un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l' accés a l' ocupaciópública.

e)No estar matriculat en el mateix centre en el qual es demana ser professor especialista en el

Els requisits específics per ser professorat especialista són els següents:

a)Acreditar una experiència professional reconeguda en el camp laboral corresponent, fora de l' àmbit docent, degudament actualitzada, amb almenys dos anys d' exercici professional vinculat a la unitat o unitats de competència a les quals s' associa el mòdul o programa, en els quatre anys immediatament anteriors al nomenament, pròrroga orenovació.

b)Posseir la competència i qualificació necessàries per impartir correctament els mòduls i resultats d' aprenentatge per als quals es precisa lacontractació.

 

2.- DOCUMENTACIÓ

Tots els documents s'hauran de presentar escanejats en format digital en un arxiu comprimit amb el nom del candidat/a.

Juntament amb la instància de sol·licitud, els aspirants aportaran la següent documentació.

a)Fotocòpia del document nacional d'identitat, document similar del país d'origen o passaport vigent i, si s'escau, document d'identificació d'estranger (NIE).

b)Currículum vitae i fotocòpia dels mèrits que s' hi al·leguin, que inclogui almenys els apartats:

b1) Dades personals

b2) Dades de formació i/o acadèmics

b3) Experiència laboral

b4) Altres mèrits o activitats d' interès

a)Certificat de l' empresa on desenvolupi o hagi desenvolupat la seva activitat professional, amb expressió de la durada del contracte, descripció de les funcions i tasques exercides i el període de temps que les ha exercit, o, si s' escau, còpia del contracte laboral. En cas d' acompliment de l' activitat coma treballador autònom haurà d' acreditar documentalment aquesta circumstància, així com justificació suficient dels serveis prestats com a tal.

b)Informe de vida laboral o certificació equivalent de la mutualitat laboral a la qual estigués afiliat, on consti l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, o en el seu cas el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o qualsevol altre mitjà de prova admès en

c)Declaració responsable que compleix els requisits exigits per ser professor especialista, referits als apartats anteriors d' aquesta convocatòria, així com que són certes les dades i documents aportats per a l' acreditació dels mèrits.

3.- CALENDARI D' ACTUACIONS

 15 de juny: publicació de la convocatòria, incloent-hi l'oferta d'ocupació, els criteris de valoració dels candidats i aquest calendari en tauler d'anuncis del centre.

  • Del 17 al 28 de juny: termini per a presentació de sol·licituds i documentació en format digital per correu electrònic. (10 dies hàbils).
  • 3 de juliol: publicació de llistes d'admesos i exclosos.
  • Del 4 al 5 de juliol: realització d'entrevistes als aspirants admesos i, en cas que la comissió ho consideri necessari, realització d'una prova teoricopràctica (s'avisarà en tauler d'anuncis).
  • 10 de juliol: publicació del candidat o candidats seleccionats.
  • 10 de juliol: proposta a la D.T. d'Educació de la contractació dels aspirants que hagin obtingut una major valoracióglobal.

Qualsevol modificació d' aquest calendari es comunicarà al tauler d' anuncis del centre.

4.- CRITERIS DE VALORACIÓ DELS CANDIDATS

a)Valoració dels mèrits professionals i de formació. FINS A 10 PUNTS

b) Dades de formació i/o acadèmica. FINS A 2 PUNTS

c) Experiència laboral vinculada al perfil. FINS A 6 PUNTS a3) Altres mèrits o activitats d' interès. FINS A 2 PUNTS

d)Realització d' una entrevista amb els aspirants que podrà versar sobre aspectes contemplats en el currículum vitae de l' aspirant i altres relacionats amb la competència professional corresponent al mòdul o programa de què es tracta. FINS A 5 PUNTS

e)En cas que la comissió ho considerés necessari, realització d' una prova teoricopràctica que permeti comprovar la competència professional dels aspirants, directament relacionada amb la qualificació professional vinculada al mòdul o programa. FINS A 5PUNTS

 Les puntuacions mínimes que hauran d' obtenir els candidats en cadascun dels apartats per ser seleccionats són:

a)5punts

b)3punts

c)3 punts (en cas derealitzar-se)

 

5.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ

La composició de la comissió de valoració del professorat especialista serà de 3 persones:

  • Director del centre o persona de l'equip directiu en quidelegui
  • Cap de Departament de la família Electricitat-Electrònica.
  • Cap de Departament de Pràctiques Formatives.
  • Professor de la Família Electricitat-Electrònica.

 

6.- CARACTERÍSTIQUES DE LA DOCÈNCIA DEL PROFESSORAT ESPECIALISTA

Perfil 1: ROBOTS MÒBILS AUTÒNOMS, SEGURETAT I MANTENIMENT DE ROBOTS

Hores de contracte: 4 hores lectives setmanals, respectivament, durant el curs 2023/24, acumulables en determinats períodes.

Horari lectiu: Tardes. Impartició en els mòduls:

-  ROBOTS MÒBILS AUTÒNOMS

-  Caracteritza robots mòbils autònoms identifcant els components que el formen i determinant el seu funcionament.

-  Determina el funcionament general del sistema robòtic identifcant aplicacions i processos automatitzables i caracteritzant l' entorn de treball adequat.

-  Confgura i desenvolupa aplicacions basades en robots mòbils autònoms, tenint en compte les seves característiques i el context de treball.

-  Verifca el funcionament de robots mòbils autònoms tenint en compte la seva aplicació i els objectius del sistema.

-  Repara avaries en robot mòbils autònoms diagnosticant disfuncions i elaborant informes d' incidències.

-   SEGURETAT I MANTENIMENT DE ROBOTS

-  Caracteritza la seguretat d'una instal·lació robòtica, tenint en compte les característiques de la instal·lació i la normativa d'aplicació.

-  Aplica les funcions de seguretat del robot tenint en compte la seva funció en el sistema i l' entorn de treball.

-  Avalua la normativa vigent en seguretat per a màquines aplicant els seus principis sobre robots.

-  Verifica el funcionament segur de robots i perifèrics tenint en compte la seva àrea de treball i la seva interacció en el conjunt.

-  Manté entorns productius robotitzats diagnosticant i solucionant disfuncions i elaborant informes d' incidències.

 

7.- RÈGIM DE CONTRACTACIÓ

A continuació, s' enllaça el marc legal que regula la figura docent del professorat especialista en Formació Professional

-       Reial Decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes https://www.boe.es/boe/dias/1995/10/21/ pdfs/A30734-30736.pdf

-       Decret 296/1997, de 2 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes http://www.dogv.gva.es/datos/1997/12/17/pdf/1997_12675.pdf

Els professors especialistes percebran, en el cas de contractació a temps complet, les retribucions bàsiques, exclosos triennis, corresponents al Cos de funcionaris docents que imparteix l' especialitat a què es trobi atribuït el mòdul de què es tracti. També percebran les retribucions complementàries que corresponguin al lloc que exerceixin, exclòs el component del complement per formació permanent (sexennis), i qualsevol altra que igualment es trobi vinculada, o es vinculi en el futur, a la condició de funcionari de carrera.

Les retribucions dels professors especialistes a temps parcial seran proporcionals a la dedicació horària que s' estableixi en la seva contractació d' acord amb el que disposa la normativa vigent per als funcionaris interins del mateix Cos.

La contractació de professors especialistes s' ha d' ajustar al que preveu la legislació vigent d' incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques.

PROTECCIÓ DE DADES

La informació facilitada per la persona aspirant serà consultada exclusivament per la comissió de valoració i la direcció del centre amb l' objecte de resoldre el procés de selecció, complint amb la normativa de protecció de dades durant tot el procediment.

OBSERVACIÓ FINAL

Qualsevol consulta al respecte d' aquesta convocatòria es pot realitzar per mail a rasensio@iesjaumeprimer.com

 

A Ontinyent, a 12 de juny de 2024.

 

La Direcció de l’IES JAUME I.

Resolució signada pel Director de l'IES JAUME I.