Circumstància específica. Procés d’admissió 24-25.

Segons es disposa en l’article 36. Circumstància específica del Decret 48/2024, cada centre podrà assignar 1 punt a l’alumnat en qui concórrega la circumstància específica determinada pel consell escolar dels centres públics o per la titularitat dels centres privats concertats. Aquesta circumstància específica haurà de fixar-se amb criteris objectius que no podran contradir el que s’estableix en l’article 3 de l’esmentat decret, ni suposar discriminació de cap mena i podrà ser coincident amb algun dels criteris d’admissió.

Els centres docents públics i privats concertats en els quals es realitza el procediment d’admissió de l’alumnat per al curs 2024-2025 han informat de la o les circumstàncies específiques establertes en cada cas per a la seua supervisió per part de la Inspecció Educativa.

AQUESTES CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES NOMÉS AFECTEN EN EL PROCÉS D'ADMISSIÓ EN L'ESO I BATXILLERAT.

  • EL TERMINI PER A ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ ÉS DEL 4 AL 10 DE JUNY.
  • ENVIAR DOCUMENTACIÓ A:  secretaria@iesjaumeprimer.com
  • INDICANT EN ASSUMPTE:   C.ESPECÍFICA-NOM-COGNOMS-DNI-CURS
CIRCUMSTÀNCIA ESPECÍFICA DOCUMENTACIÓ
Condició d'antiga alumna o alumne del propi interessat, d'algun dels seus pares, mares o tutors legals o algun dels germans o germanes o altres xiquets, xiquetes o adolescents integrants de la família d'acolliment o guardadora amb finalitats d'adopció, de la persona sol·licitant en el centre per al qual demana plaça. Certificat emés per la direcció del centre o qualsevol document oficial on conste la dada. En el cas dels germans o germanes, s'aportarà, a més, el llibre de família o la documentació segons es disposa en l'article 29 de l'Orde 8/2024 per a esta circumstància.
Condició d'esportista d'elit, d'alt nivell o d'alt rendiment, així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana. Segons es disposa en l'article 29 de l'Orde 8/2024.
Pare, mare o tutors legals treballadors en el centre docent. Segons es disposa en l'article 29 de l'Orde 8/2024.
Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa. Segons es disposa en l'article 29 de l'Orde 8/2024.