Proves d’accés 2020

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Documentació necessaria:

REQUISITS PER PODER PRESENTAR-SE A AQUESTES PROVES

 •  No tindre el requisit acadèmic que s’exigeix (Títol de l’ESO per accedir als Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà i Títol de Batxillerat per accedir als Cicles de Formació Professional de Grau Superior) i
 • Requisit d’edat: * Tindre o complir durant el 2020 17 anys (si vols presentar-te a les proves per accedir a un Cicle d’FP de Grau Mitjà). *  Tindre o complir durant el 2020 19 anys (si vols presentar-te a les proves per accedir a un Cicle d’FP de Grau Superior).

DATES PER A LA INSCRIPCIÓ

 • El termini per fer la sol·licitud de les proves d’accés és: del 25 al 29 de maig de 2020.
 • La sol·licitud per presentar-se a les proves, juntament amb la documentació requerida, signada a mà o electrònicament, s’haurà d’enviar per e-mail mitjançant un únic correu electrònic a la secretaria de l’IES on vulgues fer les proves (e-mail JAUME I 46017201.secret@gva.es).

DOCUMENTACIÓ

Per a Grau Mitjà:

Per a Grau Superior:

Tota aquesta documentació es troba disponible en el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1909

i a la nostra pàgina web http://mestreacasa.gva.es/web/iesjp/1

LLISTAT ADMESOS A LES PROVES D’ACCÉS

 • 10 de Juny (llistats en els centres).

LLOC REALITZACIÓ PROVES D’ACCÉS

 • Si et presentes a les proves d’accés per als Cicles de Grau Mitjà, pots examinar-te en qualsevol centre públic de la Comunitat Valenciana que impartisca qualsevol cicle d’FP.
 •  Les proves per accedir als cicles d’FP de Grau Superior es realitzaran en els centres públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles relacionats amb l’opció que tries per fer l’examen de la part específica, en funció del cicle de Grau Superior que vulgues cursar.

DATA DELS EXÀMENS

 •  Les proves d’accés, tant per als cicles d’FP de Grau Mitjà com de Grau Superior seran els dies:

1 i 2 de juliol de 2020 (les de grau mitjà en horari de matí, i les de grau superior en horari de vesprada).

NOTA DE LES PROVES D’ACCÉS

6 de juliol de 2020 (llistats en els centres).

COM ÉS LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU MITJÀ?

La prova és única. Consta de 3 parts:

 1. Part lingüística: t’examinaràs de les matèries següents:
 • Llengua i literatura (castellà o  valencià, hauràs de triar una de les dos) i
 • Llengua estrangera (anglés).
 1. Part social:
 • Ciències socials, geografia i història.
 1. Part científica-matemàtica-tècnica:
 • Matemàtiques.
 • Ciències naturals
 • Tractament de la informació i competència digital (TICS-Informàtica bàsica).

COM ÉS LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR?

Consta de dues parts, una comuna, igual per a tot l’alumant, i una específica que hauràs de triar en funció del Cicle que vulgues cursar:

 1. A) Part comuna: t’examinaràs de:
 • Llengua i literatura (hauràs de triar un dels dos comentaris de text proposats el de castellà o el de valencià).
 • Llengua estrangera (anglés)
 • Matemàtiques
 • Tractament de la informació i competència digital.
 1. B) Part específica, que constarà de dos apartats, b1 i b2, i inclourà continguts de determinats coneixements bàsics de matèries del batxillerat segons siga l’opció a la qual estiga adscrit el cicle formatiu:

Opció A d’Humanitats i Ciències Socials: Per a l’accés als cicles d’FP de Grau Superior de les famílies professionals de: Administració i Gestió; Comerç i Markèting; Hosteleria i Turisme; Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Si tries aquesta opció t’hauràs d’examinar de:

 • Història del Món Contemporani,
 • Economia de l’Empresa i
 • Geografia.

Opció B Tecnologia: Per a l’accés als cicles d’FP de Grau Superior de les famílies professionals de: Arts i Artesanies; Arts Gràfiques; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Informàtica i Comunicacions; Instal·lacions i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera; Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles i Vidre i Ceràmica. Si tries aquesta opció t’hauràs d’examinar de:

 • Dibuix Tècnic II,
 • Tecnologia Industrial II i Física i Química.

Opció C Ciències: Per a l’accés als cicles d’FP de Grau Superior de les famílies professionals de: Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Química, Sanitat i Seguretat i Medi Ambient. Si tries aquesta opció t’hauràs d’examinar de:

 • Física,
 • Biologia i
 • Ciències de la Terra i Química

EXEMPCIONS:

Pots demanar exempció d’examen d’alguna matèria o d’alguna part de la prova. Per poder demanar-la caldrà presentar certificat acadèmic justificatiu com a que has aprovat les matèries corresponents en 4t d’ESO o en 2n de Batxillerat (segons corresponga), fins el 8 de juliol de 2020.

Si demanes exempció d’una part, la teua qualificació en eixa part de la prova serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les assignatures corresponents en 4t   d’ESO o  2n   de Batxillerat.

Si demanes l’exempció d’una assignatura concreta, a partir de la teua qualificació en la matèria corresponent, s’aplicarà el següent barem i conversió: – Suficient: 5,5 – Bé: 6,5 – Notable: 8 – Excel·lent: 10.

L’accés als cicles de Formació professional es fa per la nota mitjana, siga en l’etapa o siga per prova d’accés. Per tant, si et presentes a la prova has d’intentar traure la nota més alta possible, el que implica que per demanar una exempció d’alguna matèria o part has d’estar prou segur/a que en eixa o eixes matèries tindràs molt bona qualificació. En cas contrari, pot ser més recomanable fer la prova, ja que el nivell exigit és més baix que el que a tu t’han exigit aquest curs.

MODELS DE PROVES D’ACCÉS

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

Si es vol demanar la exempció per a la prova d’accés als Cicles Formatius:

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional

La inscripció es farà per mail als Centres Educatius, en el nostre centre: 46017201.secret@gva.es

Exemples de proves d’accés de Grau Mitjà i Grau Superior Fes click ací

Com sé quina prova específica tinc que preparar-me? Fes click ací

Calendari:

Des del Fins al
Inscripció 25 de maig 29 de maig
*Comunicació dels centres examinadors a la Inspecció Territorial d’Educació de la Direcció Territorial del llistat de persones aspirants matriculades que per problemes d’espai haurien de realitzar les proves en un altre centre 3 de juny
Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre 10 de juny
Publicació llistes provisionals de persones admeses 10 de juny
Reclamació llistes provisionals de persones admeses i excloses 10 de juny 11 de juny
Publicació llistes definitives de persones admeses i excloses 19 de juny
Realització prova d’accés grau mitjà i grau superior 1 i 2 de juliol
Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior 6 de juliol
Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior 7 de juliol 8 de juliol
Termini d’entrega documentació justificativa prova grau mitjà i prova grau superior 18 de maig 8 de juliol
Publicació llistes definitives i entrega de certificats prova grau mitjà i superior (Condicionada al que s’estableix en l’apartat vinté de la resolució) 10 de juliol
 

HORARIS GRAU MITJÀ

 

1 de Juliol
Horari Examen Duració
09:00

10:00

Part lingüística: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) 1 hora
10:15

11:15

Part social: Ciències Socials, Geografia i Història 1 hora
11:30

12:15

Part lingüística: Anglés/ 45 minuts
2 de Juliol
Horari Examen Duració
09:00

10:00

Part cientificomatematicatècnica: Matemàtiques 1 hora
10:15

11:00

Part cientificomatematicatècnica: Ciències de la Natura 45 minuts
11:15

12:00

Part cientificomatematicatècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 minuts
 

HORARIS GRAU SUPERIOR

 

1 de Juliol
Horari Examen Duració
15:00

16:15

Part general: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) 1 hora

15 minuts

16:30

17:45

Part general: Llengua estrangera Anglés 1 hora

15 minuts

18:00

19:15

Part general: Matemàtiques 1 hora

15 minuts

19:30

20:15

Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 minuts
2 de Juliol
Horari Examen Duració
16:00

17:15

Part específica: apartat B 1 1 hora

15 minuts

17:30

18:45

Part específica: apartat B 2 1 hora

15 minuts