Subvencions a alumnat que cursa Formació Professional

ATENCIÓ!!: DIMARTS 11 DE JUNY ES FARAN PÚBLIQUES AL TAULER D’ANUNCIS DEL CENTRE LES LLISTES DE SOL.LICITANTS A LES SUBVENCIONS A L’ALUMNAT D’FP CURS 2023-2024.

D’acord amb la normativa que regula el procediment, totes les distàncies s’han calculat amb la calculadora Erasmus: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/distance-calculator

El termini de reclamació serà fins dijous 13 de juny de 2024, presentant instància general en la secretaria del centre.

Aquesta actuació està finançada per la Unió Europea a través del Programa Fons Social Europeu Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027.

Consulta la informació completa en la normativa i en la web de la Conselleria d’Educació. A continuació presentem un resum.

Període de presentació de sol·licituds: Del 25 de maig al 5 de juny, de manera presencial en la secretaria de l’IES Jaume II El Just. Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores)

Destinataris: alumnat que cursa cicles formatius de Grau Bàsic, Mitjà, Superior i Cursos d’Especialització.

Modalitats de les subvencions. Es presentarà una única sol·licitud per cada persona, en la modalitat que considere més beneficiosa al seu interés:

a) FP Dual en administracions públiques. Amb una quantia de 1300 €.

b) Formació en Empreses allunyades del centre educatiu, Dual o FCT. Amb una quantia de 400 €.

c) Modalitat desplaçament. Amb una quantia de 1200 €.

Puntuació: Es pot consultar, per a cada modalitat, en l’article 6 de l’orde que estableix les bases de la convocatòria.

Requisits:

 • Tindre DNI o NIE en vigor en el moment de presentar la sol.licitud.
 • Ser resident en la Comunitat Valenciana.
 • Estar matriculat en la modalitat sol·licitada i amb assistència efectiva.
 • Modalitat Formació en Empreses: mínim de 100 h, distància mínima de 14 km entre el centre docent i el centre de treball.
 • Modalitat desplaçament: distància mínima de 14 km entre el centre docent i la residència habitual. En cas de residir fora del domicili habitual o familiar s’ha d’acreditar amb contracte de lloguer, despeses de residència i certificat d’empadronament superior a tres mesos de validesa.

Documentació. En cap cas s’admetrà la presentació de sol·licituds ni de documentació addicional fora de termini:

 • Modalitat FP Dual en administracions públiques: Formulari.
 • Modalitat Formació en Empreses: Formulari.
 • Modalitat desplaçament: Formulari. En cas de residir fora del domicili habitual o familiar s’ha d’acreditar aportant fotocòpia de contracte de lloguer, despeses de residència i certificat d’empadronament superior a tres mesos de validesa.

Fases del procediment:

 • En un termini de 15 dies hàbils a comptar de la fi del termini de presentació de sol·licituds: El centre elaborarà i farà públiques les llistes de sol·licitants amb la puntuació obtinguda i la llista de sol·licitants que no compleix els requisits. Les persones interessades tindran dos dies hàbils per esmenar els defectes observats. Posteriorment, els centres elevaran a l’òrgan instructor les llistes d’admesos i exclosos.
 • La Comissió de Valoració farà les propostes de concessió i denegació de subvencions i les remetrà al centre. L’IES les publicarà i les persones interessades tindran 3 dies hàbils per esmenar els defectes observats davant del centre educatiu. No s’acceptarà documentació addicional ni es consideraran fets nous. Seguidament, la comissió establirà la prelació definitiva. Les llistes de sol·licitants als quals es concedeix o denega la subvenció es publicarà en el DOGV en el termini màxim de sis mesos a partir del dia de la publicació de la convocatòria.
 • L’abonament de l’ajuda la realitzarà el centre educatiu en un únic pagament, en un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de la recepció efectiva de la transferència per part de la Generalitat Valenciana.

Documentació addicional

Podeu consultar el text complet de la resolució fent clic aci.