Matrícula de 1r ESO per al curs 22/23 a l’Honori Garcia

Matrícula de 1r ESO per al curs 22/23 a l'Honori Garcia

 • Benvolguda família,

  Una part de la matrícula per al curs 2021/2022 es realitzarà via on-line. Més endavant se us donaran instruccions i establirem mecanismes per tal de poder completar la matrícula amb la documentació que, en cas que sigui necessari, es deurà aportar.

  És molt important que per tal d’omplir aquesta part on-line de la matrícula se senten en els seus fills i/o filles i pensen amb deteniment les respostes. Aquestes respostes tindran caràcter definitiu. Aquesta matrícula l’ha de completar tot l’alumnat, independentment si repeteix o no.

  L’assignació d’una matèria específica, de lliure configuració, d’una matèria troncal opcional, o una altra estarà supeditada a l’ordre de preferència de l’alumnat en cursar-les i als criteris organitzatius interns de l’IES (no totes les matèries ofertades acaben impartint-se en tots els grups i nivells). És per això que no es faran canvis, i per tant, és important que es pensen bé les respostes.

  Per tal d’agilitzar la comunicació entre el centre i les famílies els demanem el correu electrònic del pare, mare o tutor/a legal. D’aquesta manera, també podrem donar d’alta en el sistema WebFamília a aquelles famílies que encara no el tinguen activat.

  Us agraïm la seua col·laboració.

 • Dades personals

 • Per saber quin és el NIA del teu fill/a, has d'entrar en ITACA i consultar-ho en el lloc que apareix en la següent imatge

 • CONFORMITAT

  De Conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).

  AUTORITZE i done el meu consentiment exprés l’IES Honori Garcia i Generalitat Valenciana a que puga utilitzar les imatges, fotografies, vídeos, material gràfic, etc, en les quals intervinc/intervé per a la creació d'un banc d'imatge i so institucional, en el marc de les seues activitats o finalitats públiques i no comercials, amb la possibilitat de la seua difusió sense accés restringit en els portals institucionals de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquesta autorització per a la utilització de la meua/seua imatge i so es fa a l'empara del que es disposa en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquesta autorització no està sotmesa a cap termini temporal ni està restringida a l'àmbit nacional de cap país, i s'entén feta amb caràcter gratuït.

 • Dades del curs 2020-2021

  SI no pertanys a una de les escoles adscrites, escriu al camp Altres el nom de la teua escola.
 • Assignatures obligatòries

 • Àmbit científic : Matemàtiques, Biologia i Geologia

  Àmbit sociolingüístic: Valencià: Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Geografia i Història

  Tecnologia i digitalització

  Anglés

  Educació Física

  Música

  Projectes interdisciplinaris

  Tutoria.

 • Assignatures optatives

 • Selecciona l'optativa per ordre de preferència

  No pots repetir la mateixa optativa.


 • En el cas de voler cursar la matèria de Religió (1 hora setmanal) marqueu-ho a continuació:
 • Conservatori i esportistes d'èlit

 • Altra informació d'interés

  En cas de sentència judicial que limite la pàtria potestad cal acreditar-ho documentalment.