Règim disciplinari

* L’incompliment de les normes de convivència podrà ser corregit o sancionat amb mesures correctores i disciplinàries que tindran un caràcter educatiu i rehabilitador. Ningú no pot ser privat del seu dret a l’educació i a l’escolaritat.

* Reparació econòmica del dany causat a instal·lacions, equipament informàtic o béns dels membres de la comunitat educativa, que no serà eximent del possible expedient disciplinari.

  1. Conductes contràries a les normes de convivència i mesures correctores.

Són conductes contràries a les normes de convivència:

1- Faltes de puntualitat i d’assistència injustificades.

2- Actes d’indisciplina, incorrecció, ofenses contra els membres de la comunitat educativa actes que alteren el desenrotllament de les activitats i el dret i deure a l’estudi.

3- Furt o deteriorament intencionat de béns o materials del centre o de membres de la comunitat educativa.

4- Accions perjudicials per a la integritat de les persones.

5- Negativa sistemàtica a portar el material i a traslladar la informació facilitada als pares, així com la manipulació d’aquesta.

6- Suplantació de la personalitat.

7- Utilització inadequada de les noves tecnologies o de les infraestructures i béns materials del centre.

8- Ús de telèfons mòbils i aparells electrònics.

9- Negativa al compliment de les mesures correctores i desobediència en el compliment de les normes del centre.

Les mesures correctores aplicables a aquestes conductes són:

1- Amonestació verbal.

2- Compareixença immediata davant la cap d’estudis o director.

3- Amonestació per escrit.

4- Retirada de mòbils o aparells electrònics. Es retiraran apagats i seran tornats als pares. Si l’alumne és major d’edat, se li tornarà en acabar la jornada lectiva.

5- Privació de temps de pati per un període màxim de 5 dies lectius.

6- Incorporació a l’aula de convivència.

7- Realització de tasques educadores en horari no lectiu (no superior a 5 dies).

8- Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries.

9- Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a 5 dies. L’alumne romandrà al centre i la cap d’estudis organitzarà la seua atenció.

Per a l’aplicació d’aquestes mesures no serà necessària la instrucció prèvia d’expedient disciplinari. Aquestes mesures seran immediatament executades i hauran de ser comunicades als pares.

  1. Conductes greument perjudicials i mesures educatives disciplinàries

Són conductes greument perjudicials a les normes de convivència:

1- Actes greus d’indisciplina i ofenses contra els membres de la comunitat educativa.

2- Agressió física o moral, amenaces, discriminació i falta de respecte greu a la integritat i dignitat personal.

3- Vexacions i humiliacions, particularment si tenen un component sexista o xenòfob.

4- Assajament escolar.

5- Suplantació de personalitat.

6- Falsificació, deteriorament o sostracció de documentació acadèmica.

7- Danys greus causats als materials, documents o béns del centre i/o comunitat educativa.

8- Actes injustificats que pertorben greument el desenrotllament de les activitats del centre.

9- Actuacions greus contra la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat.

10- Introducció en el centre d’objectes perillosos o substàncies perjudicials.

11- Conductes contràries a les normes de convivència si concorren circumstàncies de col·lectivitat o publicitat intencionada per qualsevol mitjà.

12- Incitació a cometre una falta greu.

12- Negativa reiterada al compliment de les mesures correctores i les disciplinàries.

13- Accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre.

14- Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu.

Les mesures educatives disciplinàries corresponents a estes conductes són:

1- Per a les conductes tipificades en els punts 8 i 12 anteriors:

  • Realització de tasques educadores en horari no lectiu per un període de 5 a 15 dies lectius.

  • Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries.

  • Canvi de grup o classe per un període de 5 a 15 dies lectius.

  • Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període de 6 a 15 dies lectius. L’alumnat romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics encomanats.

2- Per a les conductes tipificades en altres punts:

  • Suspensió del dret d’assistència al centre educatiu per un període de 6 a 30 dies lectius.

  • Canvi de centre educatiu.

Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre docent només podran ser objecte de mesura disciplinària amb la instrucció prèvia del corresponent expedient disciplinari.