Promoció o repetició a la ESO

Segons la Resolució de 20 de juliol de 2017, de les Direccions Generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent:

1.-L’alumnat promocionarà de curs quan es donen alguna de les situacions següents:

  • Que haja superat totes les matèries cursades.

  • Que tinga avaluació negativa en una matèria.

  • Que tinga avaluació negativa en dues matèries com a màxim (sempre que no siguen dos d’aquestes tres: Valencià: Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques. Podrà també autoritzar-se de forma excepcional la promoció d’un alumne o alumna quan l’equip docent considere que l’alumne o alumna pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seua evolució acadèmica).

2.-L’alumnat repetirà curs quan es donen alguna de les situacions següents:

  • Que tinga avaluació negativa en tres o més matèries.
  • Que tinga avaluació negativa en dos de les matèries següents: Valencià: Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques. Podrà també autoritzar-se de forma excepcional la promoció d’un alumne o alumna quan l’equip docent considere que l’alumne o alumna pot seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seua evolució acadèmica.