Promoció o repetició a Batxillerat

Segons la Resolució de 20 de juliol de 2017, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent:

1.-L’alumnat promocionarà de primer a segon de Batxillerat quan haja superat les matèries cursades o tinga avaluació negativa en dues matèries, com a màxim. En tot cas, haurà de matricular-se en segon curs de les matèries pendents de primer.

2.-L’alumnat podrà repetir cada un dels cursos de Batxillerat una sola vegada com a màxim, sense superar el termini màxim de quatre anys per a cursar el Batxillerat en règim ordinari.

3.-L’alumnat que al terme del segon curs tinguera avaluació negativa en algunes matèries podrà matricular-se d’elles sense necessitat de cursar novament les matèries superades o optar per repetir el curs complet.