Tecnologia industrial II 2Batx

ACTIVITATS

Estudi en profunditat d’alguns dels temes que es van tractar en Tecnologies durant l’ESO i en Tecnologia Industrial I en 1r de batxillerat.

 

CONEIXEMENTS PREVIS

És requisit obligatori haver cursat l’assignatura de tecnologia Industrial I de 1r de bachilelrato.

ELS QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Aquells alumnes que desitgen estudiar qualsevol grau d’enginyeria en la universitat.

Alumnes que després d’estudiar batxillerat desitgen completar els seus estudis amb un cicle de grau superior de les següents branques:

  • Fabricació mecànica
  • Transport i Manteniment de Vehicles
  • Electricitat i electrònica
  • Energia i Aigua

CONTINGUTS

I  MATERIALS

– Propietats

– Tipus de materials

– Aplicacions

– Reciclatge de materials

– Assajos

II PRINCIPIS DE MÀQUINES

– Mecànica

– Termodinàmica

– Motors Tèrmics

– Màquina frigorífica

– Motors elèctrics

III AUTOMÀTICA.

– Sistemes automàtics

– Estabilitat

– Transductors

– Actuadors

IV CONTROL

– Portes lògiques

– Circuits digitals

V PNEUMÀTICA

– Elements dels circuits pneumàtics

– Circuits pneumàtics bàsics

METODOLOGIA

Classes teòriques. Tots els temes inclouen exercicis pràctics per a facilitar la comprensió dels continguts.

S’estimulen els debats en classe,  afavorint la intervenció dels alumnes. Es tracta d’enriquir els continguts impartits amb les inquietuds plantejades pels alumnes.