Fonaments d’administració i gestió 2Batx

ACTIVITATS

Les activitats seran variades i tindran en compte les característiques, necessitats i interessos de l’alumnat, de manera que a través d’elles s’aconseguisca una aplicació pràctica dels continguts apresos i una millor comprensió de la realitat empresarial més pròxima.

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

No són necessaris

QUI HAURIEN DE TRIAR L’ASSIGNATURA

Aquell alumnat que vulga desenvolupar l’esperit emprenedor a través del coneixement de les qualitats emprenedores, assumir riscos, ser innovador, tindre dots de persuasió, negociació i pensament estratègic.

CONTINGUTS

La matèria es divideix en 8 blocs de continguts:

Ø  Innovació empresarial. La idea de negoci. El pla d’empresa.

Ø  Estudi del negoci.

Ø  Forma jurídica d’empresa, documentació i tràmits per a la seua posada en marxa.

Ø  El pla d’aprovisionament.

Ø  Gestió comercial i de màrqueting de l’empresa.

Ø  Organització interna de l’empresa i gestió dels recursos humans.

Ø  Gestió de la comptabilitat en l’empresa.

Ø  Gestió de les necessitats d’inversió i finançament. Viabilitat de l’empresa.

Ø  Exposició i defensa pública de la idea de negoci.

METODOLOGIA

Orientada al foment de la creativitat, la iniciativa personal i al treball en equip a través de la realització de diferents projectes i activitats que posen en relleu la iniciativa emprenedora de l’alumnat, com puguen ser la creació d’una ONG o l’elaboració d’un projecte d’iniciativa empresarial.

AVALUACIÓ

Es tindran en compte totes les intervencions, treballs i proves realitzades per l’alumnat, així com la seua actitud i interés cap a la matèria.