Matemàtiques acadèmiques 4ESO

MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES                  4t ESO

 

A qui va dirigida?

A aquells alumnes que estan interessats a cursar Batxillerat amb alguna assignatura de Matemàtiques (és a dir, les modalitats de Ciències o de Ciències Socials).

 

Continguts

Potències. Radicals. Logaritmes.

Interés simple i compost.

Polinomis. Factorització de polinomis. Fraccions algebraiques.

Equacions de grau superior a dos, amb radicals, amb fraccions algebraiques, …

Inequacions.

Sistemes d’equacions lineals i no lineals.

Trigonometria. Vectors. Equació de la recta.

Funcions lineals, quadràtiques, logarítmiques, exponencials, trigonomètriques, …

Estadística unidimensional. Introducció a l’estadística bidimensional. Paràmetres i gràfiques.

Combinatòria. Probabilitat. Probabilitat simple, composta i condicionada.

 

Els continguts es tracten amb major profunditat que en les matemàtiques aplicades.