Iniciació a l’activitat empresarial i econòmica. 4ESO

ACTIVITATS

Les activitats seran variades i tindran en compte les característiques, necessitats i interessos de l’alumnat, de manera que a través d’elles s’aconseguisca una aplicació pràctica dels continguts apresos i una millor comprensió de la realitat empresarial i laboral més pròxima.

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

No són necessaris

QUI HAURIEN DE TRIAR-LA

Aquell alumnat que vulga desenvolupar l’esperit emprenedor a través del coneixement de les qualitats emprenedores, assumir riscos, ser innovador, tindre dots de persuasió, negociació i pensament estratègic.

Així mateix, i donat el caràcter terminal d’aquest curs, també és recomanable per a l’alumnat que vulga conéixer el procés de cerca d’ocupació de cara a una pròxima incorporació al mercat de treball.

CONTINGUTS

La matèria es divideix en tres grans blocs de continguts:

Ø  Autonomia personal, iniciativa emprenedora i innovació, on s’estudien el conjunt de qualitats i habilitats que conformen l’esperit emprenedor així com el procés de cerca d’ocupació.

Ø  El projecte d’empresa, on es pretén relacionar a l’alumne i el seu entorn amb iniciatives emprenedores i empresarials a través de l’elaboració d’un projecte empresarial.

Ø  Pla econòmic – financer, en el qual s’estudien les finances aplicades a un xicotet negoci, la gestió dels ingressos i despeses, les obligacions fiscals així com l’important paper dels intermediaris financers.

METODOLOGIA

Orientada al foment de la creativitat, la iniciativa personal i al treball en equip.

AVALUACIÓ

Es tindran en compte totes les intervencions, treballs i proves realitzades per l’alumnat, així com la seua actitud i interés cap a la matèria.