Economia 1Batx

ACTIVITATS

Les activitats seran variades i tindran en compte les característiques, necessitats i interessos dels alumnes, de manera que els coneixements puguen projectar-se d’una manera pràctica i útil en el seu entorn i els siguen al seu torn útils i necessaris en ulteriors aprenentatges.

CONEIXEMENTS O REQUISITS PREVIS

No són necessaris

ELS QUI HAURIEN DE TRIAR L’ASSIGNATURA

Aquell alumnat que estiga interessat a conéixer i comprendre les regles bàsiques que expliquen els fenòmens econòmics, vulga comprendre millor el seu entorn social i desenvolupar un pensament crític en relació a aquests esdeveniments econòmics. Així mateix, és recomanable la seua elecció per a aquell alumnat que vulga continuar estudis, bé de formació professional de les famílies d’Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting i Hostaleria i Turisme, o bé estudis universitaris relacionats amb l’àmbit econòmic, empresarial i social (Economia, ADE, DADE, Màrqueting, Turisme, TADE, Relacions Laborals, Sociologia, etc.)

CONTINGUTS

La matèria es divideix en huit blocs de continguts:

Ø  Economia i escassetat. L’organització de l’activitat econòmica.

Ø  L’activitat productiva.

Ø  El mercat.

Ø  La macroeconomia.

Ø  La intervenció de l’Estat en l’economia.

Ø  Aspectes financers de l’economia.

Ø  El context internacional de l’economia.

Ø  Desequilibris econòmics actuals.

METODOLOGIA

Orientada a la comprensió dels esdeveniments econòmics i al desenvolupament del pensament crític.

AVALUACIÓ

Es tindran en compte totes les intervencions, treballs i proves realitzades per l’alumnat, així com la seua actitud i interés cap a la matèria.