CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES DEL CENTRE IES ENRIC VALOR PER A L’ADMISSIÓ

NOVETAT

S’assignarà 1 punt en el procés d’admissió a l’alumnat que concórrega en les circumstàncies següents:

  • Família monoparental
  • Família nombrosa
  • Existència de germans o germanes o altres adolescents integrants de la família d’acolliment o guardadora amb finalitat d’adopció, matriculats en el centre
  • Pare, mare o tutors legals treballadors en el centre docent