Reunions

ORGANITZACIÓ

CURS 2021-2022

Dilluns 20 de desembre de 2021 

19:00 - CONVOCATÒRIA DEL CONSELL ESCOLAR

  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
  2. Anàlisi de resultats de la 1a avaluació.
  3. Anàlisi de la convivència escolar.
  4. Informació Banc de Llibres.
  5. Suggeriments i preguntes.

Dimecres 24 de novembre de 2021 

19:00 - CONVOCATÒRIA DEL CONSELL ESCOLAR EXTRAORDINARI

  1. Constitució del nou Consell Escolar:  Es constitueix el nou Consell Escolar d'acord als resultats de les eleccions al Consell Escolar realitzades el dia 18 de novembre de 2021.

19:30 - CONVOCATÒRIA DEL CONSELL ESCOLAR EXTRAORDINARI

  1. FSE (Fons Social Europeu): S'informa als diferents membres del Consell Escolar sobre el finançament pel Fons Social Europeu dels ensenyaments impartits al centre. En el nostre centre afecta a la Formació Professional Bàsica.

19:45 - CONVOCATÒRIA DEL CONSELL ESCOLAR EXTRAORDINARI

  1. Aprovació de la PGA (Programació General Anual): Presentació de la Programació del curs 21-22 amb la conseqüent aprovació per part del Consell Escolar.