Admisió

SOL.LICITUDS

Passos a seguir per a emplenar la sol·licitud

1) Connectar-se a la pàgina web de la Conselleria d’Educació:http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado.

2) Seleccione l’ensenyament corresponent en l’apartat Assistent Admissió Telemàtica.

3) Una vegada connectats, haurà de seguir el procés d’identificació: registrar-se amb usuari i contrasenya (o amb Certificat Digital si ho té) i verificar l’accés.
IMPORTANT: Cal guardar l’Usuari/Contrasenya perquè es va a necessitar en el cas de voler fer una reclamació.

4) A continuació, podrà procedir a emplenar la sol·licitud o les sol·licituds que considere.

El sol·licitant podrà fer tantes sol·licituds com desitge, però només podrà presentar UNA (prèviament confirmada en l’aplicació telemàtica) que portarà impresa al centre.
El centre retornarà segellada la còpia al sol·licitant i es quedarà amb l’original imprés.

Documentació a presentar: