SMX

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMR)

Quina titulació s'obté ?

En Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes el títol que s'obté és el de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Què sabràs fer quan finalitzes els estudis ?

 • Instal·lar i configurar programari bàsic i d'aplicació, xarxes locals cablejades, sense fils o mixtes i connectades a xarxes públiques.
 • Instal·lar, configurar i mantindre serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local.
 • Muntar i configurar ordinadors i perifèrics.
 • Determinar la logística associada a les operacions d'instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics.
 • Diagnosticar disfuncions en sistemes microinformàtics i xarxes mitjançant proves funcionals.
 • Replantejar el cablejat i l'electrònica de xarxes locals en xicotets entorns i la seua connexió amb xarxes d'àrea extensa.
 • Executar procediments establits de recuperació de dades i aplicacions davant fallades i pèrdues de dades en el sistema.
 • Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, elaborar pressupostos i assessorar el client.

Què podràs fer quan finalitzes els estudis ?

 • Pots treballar en empreses del sector serveis que es dediquen a la comercialització, muntatge i reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seua gestió. Per exemple, pots treballar de:
  • Instal·lador-reparador d'equips informàtics.
  • Tècnic de suport informàtic.
  • Tècnic de xarxes de dades.
  • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
  • Comercial de microinformàtica.
  • Operador de tele-assistència.
  • Operador de sistemes.
 • Pots continuar estudiant:
  • Cursos d'especialització professional.
  • Un Cicle Formatiu de Grau Superior, prèvia preparació i realització de la prova d'accés.
  • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.
  • El Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats.

Com s'estructuren els estudis ?

El cicle té una duració de 2000 hores, repartides en 2 cursos acadèmics. La distribució de mòduls per curs és la següent:

Mòduls professionals - Primer Curs Hores
1.Muntatge i manteniment d'equips. 224
2. Xarxes locals. 224
3. Aplicacions ofimàtiques. 224
4. Sistemes operatius monopuesto. 128
5. Anglés. 64
6. Formació i Orientació Laboral 96
Mòduls professionals - Segon Curs Hores
1. Sistemes operatius en xarxa. 176
2. Seguretat informàtica. 110
3. Serveis en xarxa. 176
4.Aplicacions web . 88
5. Anglés. 44
6. Empresa i iniciativa emprenedora. 66
7. Formació en Centres de Treball. 380