FPB

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Els programes de formació professional bàsica constitueixen una oferta formativa bàsica, adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat que, o bé corre el risc d'abandonar l'ensenyament reglat, o bé ja l'ha fet sense haver aconseguit els objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria

Qui pot accedir al Programa de Qualificació Professional Inicial?

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els següents requisits:

 • Tindre compliments quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

En l'institut s'imparteix la modalitat de “Informàtica i comunicacions “ i té una duració de dos cursos escolars.

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Quina titulació s'obté ?

Títol professional bàsic d'informàtica i comunicacions, amb valor acadèmic i professional i amb validesa en tot el territori nacional.

El títol professional bàsic té els mateixos efectes laborals que el títol de Graduat en educació Secundària Obligatòria per a l'accés a ocupacions públiques i privades.

Els alumnes i les alumnes que finalitzen els seus estudis sense haver obtingut el títol professional bàsic rebran la certificació acadèmica dels mòduls professionals superats, que tindrà efectes acadèmics i d'acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides en relació amb el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional.

Què sabràs fer quan finalitzes els estudis ?

Segons la competència general del programa podràs realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, així com d'equips elèctrics i electrònics, operant amb la qualitat indicada i actuant en condicions de seguretat i de protecció ambiental amb responsabilitat i iniciativa personal i comunicant-te de manera oral i escrita en llengua castellana i en el seu cas en la llengua cooficial pròpia així com en alguna llengua estrangera.

En particular, podràs:

 • Realitzar operacions d'assemblat en el muntatge d'equips elèctrics i electrònics.
 • Realitzar operacions de connexió en el muntatge d'equips elèctrics i electrònics.
 • Realitzar operacions auxiliars en el manteniment d'equips elèctrics i electrònics.
 • Realitzar operacions auxiliars de muntatge d'equips microinformàtics
 • Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics
 • Realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació

Què podràs fer quan finalitzes els estudis ?

 • Pots treballar per compte d'altri en empreses dedicades a la comercialització, muntatge, manteniment i reparació de sistemes microinformàtics, equips elèctrics o electrònics i en empreses que utilitzen sistemes informàtics, per a la seua gestió.
 • Pots continuar estudiant:
  • Pots obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per qualsevol de les dues opcions previstes en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, mitjançant la superació de la prova d'avaluació final de l'Educació Secundària Obligatòria, en les condicions previstes en aquesta Llei orgànica.
  • Un cicle de Formació Professional de Grau Mitjà.

Com s'estructuren els estudis ?

La distribució de mòduls per al programa és la següent:

Módulos profesionales - Primer Curso Hores
1. Equipos eléctricos y electrónicos. 305
2. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 195
3. Ciencias aplicadas I. 158
4. Comunicación y sociedad I. 158
5. Formación y orientación laboral 30
6. Formación en centros de trabajo(Unidad formativa I). 120
7. Tutoría. 34
Módulos profesionales - Segundo Curso Hores
1. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 250
2. Operaciones auxiliares para la configuración y explotación. 250
3. Ciencias aplicadas II. 158
4. Comunicación y sociedad II. 158
5. Formación y orientación laboral II 30
6. Formación en Centros de Trabajo (unidad formativa II). 120
7. Tutoría. 34

Què és la FCT ?

El Mòdul de pràctiques professionals no laborables es cursa el tercer trimestre de cada curs. Ho realitzen aquells alumnes que han aprovat tots els mòduls en la primera i segona avaluació i té una duració de 100h repartides en horari de vesprades.

Quines opcions d'estudi de FPBásica tinc en l'IES Camp de Morvedre ?

Actualment en l'IES Camp de Morvedre es pot cursar L'FP bàsica d'informàtica i comunicacions en horari de matins (8h - 15h)