Opciones al Acabar

Opciones al Acabar

El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior:

 • Ensenyança universitària (ABAU).
 • Ensenyances artístiques superiors.
  • Estudis superiors de música i dansa (prova d'accés específica).
  • Ensenyances d’art dramàtic (prova d'accés específica).
  • Ensenyances de conservació i restauració de béns culturals (prova d'accés específica).
  • Estudis superiors d’arts plàstiques i disseny, incloses els de ceràmica i vidre (prova d'accés específica).
 • Formació professional de Grau Superior.
 • Ensenyances professionals d’arts plàstiques i disseny de Grau Superior (prova d’accés específica).
 • Ensenyances esportives de Grau Superior (amb títol de Tècnic esportiu, més prova d’accés per a determinades especialitats).