Admissió 2024-25. Règim especial: Cicle Superior de Tècnic Esportiu Vela

Calendari

Sol·licitud d’admissió ordinàriaDel 10 al 20 de juny
Publicació de les llistes provisionals de persones admeses10 de juliol
Reclamacions de les llistes provisionals de persones admesesDe l’11 al 15 de juliol
Publicació de les llistes definitives de persones admeses16 de juliol
Matrícula en el centreDel 16 al 22 de juliol
Publicació de la llista de vacants23 de juliol

INSTRUCCIONS PER A L’ADMISSIÓ

Tota la documentació ha de presentar-se també presencialment o per correu postal certificat

(IES Violant de Casalduch – a/a Secretaria- Av. de Castelló s/n. 12560 Benicàssim)

del 10 al 20 de juny   

  1. Descarrega els documents d’aquesta carpeta 
  1. Després d’emplenar-los, guarda’ls en PDF. 
  1. Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents: 
  • Sol·licitud d’admissió corresponent (annex IX- Cicle Superior). 
  • Documentació identificativa de l’alumnat (fotocòpia compulsada DNI, NIE o equivalent) 
  • Fotocòpia compulsada del requisit acadèmic: fotocòpia compulsada del títol de Batxillerat LOE – LOMLOE o equivalent a efectes acadèmics; o bé certificat de superació de la prova substitutiva per l’admissió als cicles de grau superior. En el cas de titulació estrangera, homologació de batxillerat per part del Ministeri. 
  • Certificat de notes del cicle final, excepte si ha cursat aquests estudis al nostre centre. 
  • Certificat de notes del cicle superior de tècnic esportiu de vela, si l’alumne ha realitzat abans el cicle superior de tècnic esportiu de vela i vol matricular-se només del bloc comú o de l’altre aparell (tenint el bloc comú aprovat), excepte si ha cursat aquests estudis al nostre centre. 
  • Certificat acreditatiu de discapacitat, si se sol·licita per aquesta via de reserva. 
  • Documentació acreditativa de la condició de règim d’acolliment residencial o familiar, si és procedent. 

En l’assumpte del correu electrònic indica el nom i cognoms de l’alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, Règim especial. 

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou. (si envies dos correus seguits només, rebràs confirmació del primer, per exemple, matrícula de dos germans)

Els preus de cada bloc del curs es poden consultar ací.

Informació al web de la Federació