Aneu a la barra d'eines

LLIBRES DE TEXT 2020/21

1r ESO

LLIBRES DE TEXT CURS 2020-21

ASSIGNATURES

ISBN-LLIBRES

EDITORIAL

Anglés (Primera Llengua Estrangera)

9789963517244 Way to English 1 (Student's Book)

BURLINGTON

9789963516308 Way to English 1 (Workbook + Language Builder)

BURLINGTON

Francés* (Segona Llengua Estrangera)

9788496597976 Parachute 1 (Livre d'elàve)

SANTILLANA

9788496597990 Parachute 1 (Cahier)

SANTILLANA

Geografía i Història

9788467851557 Geografia i Història 1

ANAYA

Llengua castellana i Literatura

9788468320625 LLENGUA I LITERATURA 1

Edebé

Matemáticas

9788468014418 MATEMATICAS Resol Saber Fer

Ed. Santillana

Música

9788430785513 Música I ESO.

Ed. Teide

Religión

9788467582369 RELIGIÓN CATÉLICA. Projecte ÁGORA.

SM

Tecnología

9788469613764 TECNOLOGÍA (Seriós CÓDIC)

BRUÑO

Valèncià: Llengua i Literatura

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

Valores Éticos

9788468230382 Valores Éticos 1

Vicens Vives

Biologia i Geologia

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

Educació Física

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

OPTATIVES: EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL, INFORMÀTICA, PROJECTE INTERDISCIPLINARI, TALLER DE REFORÇ

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

* És optativa però̀ es pot comprar si s'ha demanat en primera opció.

2 ESO

2n ESO

LLIBRES DE TEXT CURS 2020-21

ASSIGNATURES

ISBN – LLIBRES

EDITORIAL

Anglés (Primera Llengua Estrangera)

9789963516353 Way to English 2 (Student's Book)

BURLINGTON

9789963516360 Way to English 2 (Worbook + Language Builder)

BURLINGTON

Física i Química

9780190502454 INICIADUALFÍSICAYQUÍMICA.LAPKDIODO

OXFORD

Francés* (Segona Llengua Estrangera)

9788490490891 Parachute 2 (Livre de élìve)

SANTILLANA

9788490490952 Parachute 2 (Cahier)

SANTILLANA

Geografia i Història

9788469815335 Geografia i Història 2

ANAYA

Llengua Castellana i Literatura

9788468317434 LLENGUA I LITERATURA 2

EDEBÉ

Matemáticas

9788468028941 MATEMÁTICAS RESOL SABER FER

SANTILLANA

Música

9788430790128 Música II ESO

TEIDE

Religión

9788467587296 RELIGIÓN CATÉLICA. Projecte ÁGORA.

SM

Tecnología

9788469815359 Tecnología

ANAYA

Valèncià: Llengua i Literatura

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

OXFORD

Valores Éticos

9788468235745 Valores Éticos 2.

VICES VIVES

Educació Física

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

OPTATIVES: INFORMÀTICA, PROJECTE INTERDISCIPLINARI, TALLER D'APROFUNDIMENT

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

* És optativa però̀ es pot comprar si ja cursava francés el curs 18-19

  

3 ESO

3r ESO

LLIBRES DE TEXT CURS 2020-21

ASSIGNATURES

ISBN – LLIBRES

EDITORIAL

Anglés (Primera Llengua Estrangera)

9789963516711 New English in Ús ESO 3 (Student's Book)

BURLINGTON

9789963516728 New English in Ús ESO 3 (Workbook + Language Builder)

BURLINGTON

Biologia i Geologia

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSOR

Física i Química

9780190509064 Física i Química 3o ESO. LA DÍODE.

OXFORD

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSOR

Educació Física

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSOR

Francés* (Segona Llengua Estrangera)

9788490490167 PARACHUTE 3 (Livre de élleù)

SANTILLANA

9788490490174 PARACHUTE 3 (Cahier)

SANTILLANA

Geografia i Història

9788467853087 Geografia i Història

ANAYA

Llengua Castellana i Literatura

9788468320632 Llengua i Literatura 3

EDEBÉ

Matemáticas Académiques

9788468012858 Matemáticas

SANTILLANA

Matemáticas Aplicades

9788468012780 Matemáticas

SANTILLANA

Música

9788430790128 Música II

TEIDE

Religión

9788467582376 Religión Catélica. Projecte ÁGORA.

SM /PPC

Tecnologia**

9788469613788 Tecnología (Seriós CÓDIC)

BRUÑO

Valèncià: Llengua i Literatura

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSOR

Valores Éticos

9788469804018 Valores Éticos 3.

ANAYA

Iniciación a l'activitat emprenedora i empresarial**

9788490784990 IAEE 3

EDITEX

OPTATIVES: Cultura Clásica, Informática, Projecte interdisciplinari, Taller d'aprofundiment, Competeix̀ncia Comunicativa Oral en Anglés

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSOR

* És optativa però̀ es pot comprar si ja cursava francés el curs 18-19

** no comprar fins a setembre, quan es confirma l'optativa assignada.

4 ESO

4t ESO

LLIBRES DE TEXT CURS 2020-21

ASSIGNATURES

ISBN – LLIBRES

EDITORIAL

Anglés (Primera Llengua Estrangera)

9789963516780 New English in Ús ESO 4 (Student's Book)

BURLINGTON

9789963516797 Workbook + Language Builder

BURLINGTON

Filosofia**

9788414003152 Filosoféa 4.

LABERINT

Biologia i Geologia

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSOR

Física i Química

MATERIAL ELABORAT POR EL PROFESSOR

Francés* (Segona Llengua Estrangera)

9782011560636 Totem 2 (Livre de élleù)

HACHETTE

9782011560643 Totem 2 (Cahier)

HACHETTE

Geografia i Història

9788468236780 Geografia i Història

VICENS VIVES

Llengua Castellana i Literatura

9788468318448 Llengua Castellana i Literatura 4

EDEBÉ

Matemáticas Académiques

9788468040400 MATEMÁTICAS ACADÉMIQUES

SANTILLANA

Matemáticas Aplicades

9788468040066 MATEMÁTICAS APLICADES

SANTILLANA

Música**

9788430790128 Música III

TEIDE

Religión

9788467587302 RELIGIÓN CATÉLICA. Projecte ÁGORA.

SM /PPC

Tecnología

9788469613672 Tecnologías (Seriós Códic)

BRUÑO

Educació Física

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

Valèncià: Llengua i Literatura

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

Valores Éticos

9788480253642 Valores éticos 4.

ECIR

Latín

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

Economía

9788414003107 Som link

EDELVIVES

Iniciación a l'Activitat Emprenedora i Empresarial.

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSOR

Ciències Aplicades a l'Activitat Professional

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

OPTATIVES ESPECÍFIQUES: Arts Escèniques, Cultura Clàsica, Cultura Científica, Educació Plàstica Visual i Audivisual, Informática, Competeix̀ncia Comunicativa Oral en Anglés,

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSOR O PER A DETERMINAR A SETEMBRE

* És optativa però̀ es pot comprar si ja cursava francés el curs 18-19

** no comprar fins a setembre, quan es confirma l'optativa especíífica assignada.

1 BACH

1r Batxillerat

LLIBRES DE TEXT CURS 2020-21

ASSIGNATURES

LLIBRES-ISBN

EDITORIAL

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI – HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORÁNEO

9788468230566 // 9788468238944

VICENS VIVES

VALÈNCIÀ

Nexe1. 9788490264454

BROMERA

ECONOMÍA

978-84-486-1595-6 “Economía 1o bach.” Autor: Anxo Penalonga

FILOSOFÉA

9,78843E+12

LABERINT

BIOLOGÍA I GEOLOGÍA

9788467371857 Projecte INICIA DUAL

OXFORD

FÍSICA I QUÍMICA

9,78885E+13

SANTILLANA

ANGLÉS (PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA)

ADVANTAGE BATXILLERAT 1. STUDENT'S BOOK.9789963273676

BURLINGTON

ANGLÉS (PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA)

ADVANTAGE BATXILLERAT 1 WORKBOOK 9789963273713

BURLINGTON

MATEMÁTICAS I

SERIÓS RESOL 9878468001449

SANTILLANA

MATEMÁTICAS CCSS I

SERIÓS RESOL 9878468003511

SANTILLANA

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

9,78845E+12

Mc GRAW HILL

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA.

9,78847E+12

EDEBÉ

FRANCÉS I*

C'est à dire! Lycée A2* (LIVRE) ISBN: 9788492729661 (A2)

SANTILLANA

FRANCÉS I*

Cahier d'exercises A2. ISBN: 9788492729685 (A2)

SANTILLANA

ECONOMÍA

9,78845E+12

Mc GRAW HILL

LITERATURA UNIVERSAL

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

LATÍN

PER A DETERMINAR AL SETEMBRE

GREC

PER A DETERMINAR AL SETEMBRE

DIBUIX ET̀CNIC I

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

EDUCACIÓ FÍSICA

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

CULTURA CIENTÍFICA

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

DIBUIX ARTÍSTIC

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

TIC (INFORMÀTICA)

MATERIAL ELABORAT PEL PROFESSORAT

*No comprar fins a setembre: concretar nivell

2 BACH