Aneu a la barra d'eines

Documentació alumnat admès (excepte 1r BAT si ha cursat l’ESO a l’IES Bellaguarda)

Per a tota la resta d’alumnat admès, (Excepte l’alumnat que vols matricular-se a 1r BATX i que ja haja cursat l’ESO a l’IES Bellaguada) ha d’aportar en un sobre a conserjeria des del dia 23 fins el dia 27 de juliol la següent Documentació :

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

[DESCARREGAR] SOL·LICITUD DE MATRÍCULA COMPLETA I SIGNADA (EMPLENAR EN MAJÚSCULES)
[ENLLAÇ] FULL PREMATRÍCULA-OPTATIVITAT
DUES FOTOGRAFIES MIDA CARNET DE L’ALUMNE/A AMB EL SEU NOM ESCRIT DARRERE
FOTOCÒPIA DEL DNI / NIE / PASSAPORT / TARGETA DE RESIDÈNCIA O LLIBRE DE FAMÍLIA DE L’ALUMNE/A I TAMBÉ DELS PROGENITORS/ES
FOTOCÒPIA DEL SIP (TARGETA SANITÀRIA) DE L’ALUMNE/A
INFORME DE SALUT ESCOLAR. EL FACILITEN AL CENTRE DE SALUT. SÓN VÀLIDS INFORMES COMPLIMENTATS FINS A 12 MESOS ABANS DE LA MATRICULACIÓ
[DESCARREGAR] FULL PAGAMENTS EMPLENAT I JUSTIFICANT BANCARI DE L’INGRÉS/TRANSFERÈNCIA SI ES FA. L’ASSEGURANÇA ESCOLAR NO ÉS OBLIGATÒRIA FINS A 3 ESO NI A PARTIR DE 28 ANYS.
[ENLLAÇ] JUSTIFICANT DEL PAGAMENT DE TAXES 046 (INFORME AVALUACIÓ DE CICLES O HISTORIAL BATXILLERAT i EXPEDICIÓ TARGETA D’IDENTITAT) OBLIGATORI EN CICLES I BATXILLERAT: En el cas de 1r curs de Batxillerat o Cicles cal pagar l’expedició targeta d’identitat i Expedició d’Historial Acadèmic per a batxillerat o bé Informe d’Avaluació per a cicles. En el cas de 2n curs o repetidors sols es necessari pagar la targeta d’identitat.
INFORME DE SALUT ESCOLAR. El faciliten al centre de salut. Són vàlids els informes complimentats fins a 12 mesos abans de la matriculació. OBLIGATORI per alumnat menor d’edat que es matricula en 1r curs de qualsevol etapa (ESO, BAT, Cicles) i per tot l’alumnat que prové de sistemes educatius estrangers.
Molt important aportar justificació documental de les condicions alegades en el procediment d’admissió, la no aportació o la no concordància de les dades aportades podria comportar que no es formalize la matrícula. Resolució del director general de Centres Docents del 6 de maig de 2021. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES SITUACIONS ALEGADES EN ADMISSIÓ.

ADREÇA: Es pot acreditar de dues formes:
– Factura de llum/aigua/telèfon en què l’adreça correspon a la del DNI de l’alumne/a
i pares/mares.
– Volant d’empadronament col·lectiu que emet l’Ajuntament.
ACREDITACIÓ DE CONDICIONS ALEGADES
– Condició de família nombrosa/monoparental
– Condició d’esportista d’elit/ conservatori música
– Condició de discapacitat
– Resta de condicions

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL

FOTOCÒPIA DE TARGETA DE FAMÍLIA MONOPARENTAL O NOMBROSA, SI ÉS EL CAS
INFORME DE MALATIA CRÒNICA, SI ÉS EL CAS
SENTÈNCIA DE DIVORCI, CONVENI REGULADOR O DOCUMENTACIÓ ANÀLOGA, SI ÉS EL CAS
[DESCARREGAR] DECLARACIÓ DE NO CONVIVÈNCIA DELS PROGENITORS, SI ÉS EL CAS.