Matrícula alumnat d’ADMISSIÓ del 23 al 27 de juliol

A partir del dia 23 fins el 27 juliol

L’alumnat que ha sigut admés en el procediment d’ADMISSIÓ ha de presentar la documentació per a formalitzar la matrícula dintre d’un sobre en la consegeria del centre.

MOLT IMPORTAT: revisar que estiga tota la documentació requerida i aportar  justificació documental de les condicions alegades en el procediment d’admissió. La no aportació o la no concordància de les dades aportades podria comportar que no es formalize la matrícula segons la resolució del director general de Centres Docents del 6 de maig de 2021.

RECOLLIBRES 2n TORN

Recollibres 2n TORN

5,6,7 i 8 DE JULIOL

lloc: BIBLIOTECA

 

 

DILLUNS  5    4t ESO
De 17 a 18h. A i B + PR4
De 18 a 19h.  C i D
DIMARTS  6   1r ESO
De 17 a 18 h.  A, B i C
DE 18 A 19h.   D, E i F
DIMECRES  7  2n ESO
De 16 a 17h.  A i B
De 17 a 18h.  C, D i E
De 18 a 19h.  F i G
DIJOUS  8   3r ESO
De 17 a 18h.    A i B + PMAR
De 18 a 19h.    C i D

RECOMANACIONS

RESPECTEU EL CALENDARI I L’HORARI D’ENTREGA

Cada grup té assignat un dia i un horari per a l’entrega de lots.

PORTEU ELS LLIBRES REVISATS I ESMENATS DE CASA

Cal revisar els llibres en casa abans de portar-los i comprovar que no s’han incomplert les normes que figuren adherides. Qualsevol incidència que es detecta durant la nostra revisió implicarà la reposició del llibre.

CANVIEU ELS FOLRES PER NOUS ABANS D’ENTREGAR EL LOT

Els llibres és varen lliurar amb els folres nous , per tant l’usuari és el responsable de fer esta feina abans d’entregar els llibres.

COL·LABOREU EN L’INTERÈS COMÚ

De manera altruista, algunes persones fan un gran esforç personal per fer funcionar este programa que garanteix  la gratuïtat dels llibres de text a tots. Respecte el seu treball.

QUALSEVOL DUBTE O INCIDÈNCIA, POT CONTACTAR AMB EL COORDINADOR DEL PROGRAMA: xarxallibresbellaguarda@gmail.com

TRANSPORT ESCOLAR 2021/2022

INSTRUCCIONS TRANSPORT ESCOLAR 2021/2022

Hi ha diverses modalitats d’ajudes de transport:

 1. AJUDA INDIVIDUAL. Es pot sol·licitar si la residència està en la localitat però a més de 3 km del centre educatiu i no hi ha línia de transport col·lectiu que passe prop del domicili.
 2. TRANSPORT COL·LECTIU En autobús i per a l’alumnat d’ESO.
 3. AUTORITZACIÓ ESPECIAL per a l’alumnat de batxillerat o cicles que vol usar transport col·lectiu. Està subjecte a disponibilitat de places lliures a l’autobús.

L’única línia de transport col·lectiu fa la ruta des d’Altea la Vella amb les següents parades:

*L’EIXIDA DES D’ALTEA LA VELLA ÉS A LES 7.30H

**L’EIXIDA DES DEL CENTRE: DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS A LES 15.05h, DIMECRES I DIVENDRES A LES 14.00h.

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 SOL·LICITUD COMPLETA I SIGNADA (ANNEX I) CAL EMPLENAR-LA EN MAJÚSCULES I PER DUPLICAT.

ESTÀ DISPONIBLE A SECRETARIA O https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18598_BI.pdf

NOMÉS S’HA DE PRESENTAR UNA SOL·LICITUD PER UNITAT FAMILIAR. EN TRANSPORT COL·LECTIU CAL INDICAR LA PARADA SOL·LICITADA.

CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT EMÉS PER L’AJUNTAMENT. PER A LES AJUDES INDIVIDUALS HA DE CONSTAR LA DISTÀNCIA DEL DOMICILI AL CENTRE ESCOLAR.

L’ALUMNAT QUE EL CURS 2020/2021 JA HA SIGUT BENEFICIARI D’AJUDA DE TRANSPORT, PODRÀ ACCEDIR A ITACA WEB FAMÍLIA I DESCARREGAR L’ESBORRANY.

SI LES DADES SÓN CONFORMES S’HA D’IMPRIMIR L’ESBORRANY, SIGNAR-LO I PRESENTAR-LO, AMB LA MATRÍCULA, SENSE NECESSITAT DE PRESENTAR CAP DOCUMENTACIÓ MÉS.

SI LES DADES NO SÓN CONFORMES CALDRÀ APORTAR LA JUSTIFICACIÓ AL CENTRE.

Més informació en: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/comedor/transporte

SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE TÈCNIC O TÈCNIC SUPERIOR

L’alumnat que ha finalitzat el cicle formatiu de grau mitjà o superior al nostre centre ha de sol·licitar el títol corresponent online.

1. Requisits per obtenir el títol de tècnic en grau mitjà i grau superior

Cal haver superat els estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà o Grau Superior en el nostre centre.

2. Documents necesaris per a sol·licitar el títol

Tota la documentació requerida més a baix ha d’entregar-se en la secretaria del centre:

L’alumnat que ha finalitzat el cicle formatiu de grau mitjà o superior al nostre centre ha d’entregar en la secretaria del centre la següent documentació per a  obtenir tenir el titol acadèmic:

 1. Sol·licitud de títol a expedir correctament emplenada.
 2. Justificant d’haver pagat les taxes per Expedició del títol. L’import de la taxa emesa dependra de la teua situació particular (família nombrosa, monoparental, discapacitat, etc.) i que disposes de document oficial i en vigència que ho justifique.
 3. Una fotocòpia del DNI o NIE en vigor.
 4. Documentació acreditativa de l’exempció total o parcial del pagament de les taxes del títol, si és el cas.
 5. Autorització de trámits a secretaria (per tal de recollir el títol si la persona interessada no pot vindre a per ell). [PDF]

Més informació en la web de Conselleria [ENLLAÇ]

Prova d’accés a cicles formatius 2021

Proves d’Accés a Cicles 2021 – Termini inscripció del 22 al 31 de març del 2021.

L’accés als cicles formatius pot realitzar-se mitjançant dues formes clarament diferenciades:

 • Una, l’accés directe, títol ESO o equivalent.
 • Una altra, l’accés mitjançant una prova, si no es reuneixen tals requisits acadèmics.

LLOC DE CELEBRACIÓ DE LES PROVES:

– Les proves d’accés de GRAU MIG es realitzaran en tots els centres de la C.V. que imparteixen cicles de GRAU MITJÀ.

– Les proves d’accés de GRAU SUPERIOR es realitzaran en els centres de la C.V. que imparteixen cicles relacionats amb l’opció triada (A, B o C).

 

REQUISITS:

Tota aquella persona que no reunisca els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu, podrà concórrer a les proves d’accés sempre que complisca les següents condicions:

– Proves de grau mitjà: Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2021.

– Proves de grau superior: Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2021. Per als qui acrediten estar en possessió d’un títol de  cicle formatiu de grau mitjà podran presentar-se a les proves d’accés a un cicle formatiu de grau superior, quan tinguen com a mínim 18 anys complir-los durant l’any 2021, quan opten per participar en el procés d’admissió pel contingent corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

**Els Alumnes amb el Títol Tècnic Grau mitjà (accedeixen directament al cicle superior presentant reserva de plaça), podran presentar-se a les proves d’accés cicle superior per a pujar nota i accedir pel 20% de reserva per prova d’accés.**

 

CALENDARI PROVES D’ACCÉS A CICLES – 2021

 

TERMINIS: Del Al 
INSCRIPCIÓ A les PROVES 22 de març 31 de març
Termini de lliurament documentació justificativa exempció per experiència laboral 31 de març. 22 de març 31 de març
Termini de lliurament documentació justificativa resta exenciónes prova grau  mitjà i superior 22 de març 2 de juny
Publicació llestes provisionals d’admés 28 d’abril
Reclamació llestes provisionals de persones admeses i excloses 28 d’abril 30 d’abril
Publicació llestes definitives de persones admeses i excloses 6 de maig
Realització prova GRAU MITJÀ i SUPERIOR 24 i 25 de maig 24 i 25 de maig
Publicació llestes provisionals qualificacions prova GRAU MITJÀ I SUPERIOR 31 de maig
Reclamació llestes provisionals qualificacions prova GRAU MITJÀ I SUPERIOR 1 de juny 2 de juny
Publicació llestes definitives qualificacions i lliurament de certificats prova grau MITJÀ I SUPERIOR 4 de juny 11 de juny

 

RECORDATORI RESERVA DE PLAZA EN CICLES:

Sense saber si has superat o no la prova d’accés a cicles, cal presentar la sol·licitud-inscripció-reserva de plaça en el cicle que estigues interessat. Publicarem en la nostra web l’enllaç i instruccions per a realitzar la reserva 2021-2022.

 

 LLOC DE PRESENTACIÓ INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ:

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d’evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària del centre a l’email 03002573.secret@gva.es o entregar-les en persona sol·licitant cita prèvia a la secretaria en el telèfon 966816070.

 

Tota la documentació pot ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent on es presentarà a la prova d’accés. En l’assumpte de l’email posar PAC 2021 i seguit de nom-cognoms o podeu presentar-la en el centre.

 

DESCÀRREGUES I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

-Sol·licitud inscripció a proves de cicle mitjà o cicle superior.

-Declaració Responsable.

-Original i Fotocòpia D.N.I., N.I.E., visat d’estudis, targeta d’estudiant estranger i per a estrangers menors de 18 anys certificat d’empadronament, amb fotocòpia per a ser acarada

-Taxa 046, podeu obtindre-la del següent enllace TAXA 046 – Prova d’Accés a Cicles .

-(Opcional) Sol·licitud exempció cicle mitjà o cicle superior amb documentació que ho justifique (opcional).

EXEMPCIONS D’EXAMENES:

Veure també: Exempcions exàmens Proves d’accés a cicles 2021

 

HORARIS DE LES PROVES:

GRAU  MITJÀ DIA 24  DE MAIG
Hora Examen Duració
09.00-10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura(Castellà o Valencià) 1 hora
10.15-11.15 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història 1 hora
11.30-12.15 Part ingüística : Inglés 45 min.
GRAU MITJÀ DIA 25 DE MAIG
09.00-10.00 Part científic-matemàtic-tècnica: Matemàtiques 1 hora.
10.15-11.00 Part científic-matemàtic-tècnica: Ciències de la Naturalesa 45 min.
11.15-12.00 Part científic-matemàtic-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min.

 

GRAU SUPERIOR  DIA 24  DE MAIG
Hora Examen Duració
15.00-16.15 Part general: Llengua i Literatura(Castellà o Valencià) 1 h 15 min.
16.30-17.45 Part general: Llengua estrangera Inglés 1 h 15 min
18.0019.15 Part general: Matemàtiques 1 h 15 min.
19.30-20.15 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital 45 min.
GRAU SUPERIOR DIA 25 DE MAIG
16.00-17.15 Part específica: Apartat  B1 1h  15 min.
17.30-18.45 Part específica: Apartat  B2 1h  15 min.

 

TEMARI, EXEMPLE D’EXAMENES, NORMATIVA:

Els continguts i temari per a les proves d’accés estan disponibles en el DOGV del Resolució de 2 de novembre de 2015 de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes en la Comunitat Valenciana. (DOCV 18.11.2015). Enllaç: http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf

Exemple d’exàmens: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones

Més informació, calendari, orientacions, temari, normativa: http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ ACADÈMICA

L’alumnat que ha cursat estudis d’ESO, batxillerat o un cicle formatiu al nostre centre i desigte una certificació acadèmiques o certificat a l’efecte de trasllats ha de pagar les taxes i presentar la seguent documentació en la secretaria del centre per a obtenir el titol acadèmic:

 1. Justificant d’haver pagat les taxes per expedició del certificat. L’import de la taxa emesa dependra de la teua situació particular (família nombrosa, monoparental, discapacitat, etc.) i de que disposes de document oficial i en vigència que ho justifique.
 2. Una fotocòpia del DNI o NIE en vigor.
 3. Documentació acreditativa de l’exempció total o parcial del pagament de les taxes del certificat, si és el cas.

 

LLIURAMENT DE BUTLLETINS DE NOTES 2ª AVALUACIÓ

Estimades famílies,

Els informem que aquest curs a causa de la situació sanitària actual no es farà entrega als seus fills/es dels butlletins de notes de la 2ª avaluació en format paper. Les famílies podran consultar i descarregar els butlletins en la aplicació de Web Família a partir de les 00:00 del dimecres 31 de març.

Si algun pare/mare vol tindre el butlletí en paper haurà de posar-se en contacte amb el tutor/a, que els facilitarà el butlletí en paper.

Les famílies i l’alumnat que no tinguen accés a Web Família, el poden demanar emplenant la sol·licitud disponible en aquest enllaç, i enviant-la (en foto o escanejada) al correu electrònic de la secretaria del centre: 03002573.secret@gva.es 

Vídeo explicatiu del funcionament de la Web Família i de com consultar el butlletí de notes.

Consulteu la GUIA ÚS WEB FAMÍLIA 2.0.

 

CONVALIDACIONS MÚSICA I ESPORTISTES D’ELIT

AVÍS IMPORTANT! convalidacions música i dansa i esportistes d’elit.

MÚSICA I DANSA

Ja està disponible la sol·licitud de beneficis específics (convalidacions) per a l’alumnat d’ensenyaments professionals de música i dansa per al curs 2020-2021.

Les famílies interessades han de passar per secretaria a tramitar la sol·licitud. Caldrà adjuntar un certificat acadèmic del Conservatori i certificat de matrícula per al curs 2020-2021.

IMPRÉS DE SOL·LICITUD MÚSICA I DANSA

Normativa de la Conselleria sobre convalidacions i excempcions

El termini per presentar les sol·licituds al centre acaba el divendres 18 de setembre.

ESPORTISTES D’ELIT

Ja està disponible la sol·licitud de beneficis específics (convalidacions) per a l’alumnat que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o la condició d’esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge de la Comunitat Valenciana per al curs 2020-2021.

Les famílies interessades han de passar per secretaria a tramitar la sol·licitud. Caldrà adjuntar l’acreditació d’esportista d’alt nivell (BOE), el certificat d’esportista d’alt rendiment de la DGE o del CSE, i/o l’acreditació d’esportista d’elit o personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge de la Comunitat Valenciana (BOE).

IMPRÉS DE SOL·LICITUD ESPORTISTA D’ELIT

Normativa de la Conselleria sobre convalidacions i excempcions

El termini per presentar les sol·licituds al centre acaba el divendres 18 de setembre.