Nou reglament de règim intern

Benvolguda família / benvolgut alumne o alumna:
Les característiques especials que acompanyen l’inici d’aquest curs escolar a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 fan necessari actualitzar certa informació del reglament de règim intern. Vos adjuntem l’enllaç on podreu consultar el nou reglament amb les modificacions aprovades en el Consell Escolar del 24 de setembre de 2020.¨

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Una salutació cordial.

Equip directiu
IES Bellaguarda

Convocatòria assemblea general AMPA 2020

L’AMPA de l’IES Bellaguarda convoca la seua Assemblea General Ordinària el proper dimecres 30 de setembre de 2020 a les 19:00h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona a la sala d’actes del centre social. Aforament limitat a 82 persones.

Consulte la Convocatòria completa en els següent enllaç:

VALConvocatòria assemblea general AMPA IES Bellaguarda

CASConvocatoria asamblea general AMPA IES Bellaguarda

Informació d’utilitat per a les famílies

Benvolguda família / benvolgut alumne o alumna:

Per indicació de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional us trasllade informació d’utilitat per a les famílies en nom de les conselleries competents en matèria d’educació i de salut pública, en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en els centres educatius. Vos adjuntem els documents:

Carta del centre

Carta del centro

REPARTIMENT LOTS de LLIBRES. XarxaLlibres Curs 2020/2021

Estimats pares, mares i tutors,

Reben una cordial salutació en la present carta. La mateixa és per a informar-los sobre alguns canvis que s’han produït en el funcionament de Xarxallibres.

A partir d’aquest curs, els llibres seran entregats a l’alumnat participant en el banc de libres i també, al final de curs seran retornats pel mateix alumnat. Això es deu en part per les noves circumstàncies (conegudes per tots/as) que emboliquen aquest curs i en part també per a agilitzar el procés.

En el lot de llibres que l’alumnat rep, trobaran adjunts:

– Els folres dels llibres que estan per a canviar.

– El  Document a emplenar pels pares, mares o tutors, on consta el lot de llibres que l’alumnat ha rebut,  l’estat en què es troben aquests llibres i l’acceptació de les normes de participació i ús del banc de llibres. Aquest document ha de ser entregat a els/les tutors/es  abans del 30 de setembre de 2020. És molt important que en aquest document aparega  el seu número de telèfon.

– La Fitxa d’incidències detectades en els llibres. Totes les possibles incidències que no apareguen en aquestes fitxes seran atribuïdes a l’alumna/o receptor del lot de llibres.

És de gran importància per a la continuïtat de l’alumne/a en el banc de llibres que tant el document de compromís amb el banc de llibres com la fitxa d’incidències,  siguen entregats.

QUALSEVOL DUBTE O INCEDÈNCIA, PODEN CONTACTAR AMB LA COORDINADORA DEL PROGRAMA:  xarxallibresbellaguarda@gmail.com

Atentament,

Carmen Bolea Navarro.

Coordinadora de Xarxallibres. IES Bellaguarda, Altea.

Llibre digital TECNOLOGIA 2n i 4t ESO

Benvolgudes famílies,

Aquest curs escolar el Departament de Tecnologia utilitzarà als cursos de 2n ESO i (4t ESO, només optativa) llibres digitals per a facilitar el treball des de casa i al centre a causa de les circumstàncies derivades de la pandèmia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Families de 2n ESO: Link de compra . ISBN: 9780190506070. S’aconsella enregistrar-se.

 

 

 

 

 

 

 

 

Families de 4t ESO, de alumnat que te l’optativa de Tecnologia. El professorat donarà instruccions a l’alumnat de l’optativa, una vegada confirmat els llistats definitius d’optatives.

 Link de compra . ISBN: 9780190506186. S’aconsella enregistrar-se.

Una cop feta la compra, Oxford els enviarà un codi al correu electrònic que hagen proporcionat en registrar-se. Aquest codi serà necessari per accedir al llibre digital.

Pàgina de compra de l’editorial oxford: www.tienda.oupe.es

Departament de TECNOLOGIA.

 

GUIA PER ALUMNAT I FAMÍLIES SOBRE EL PROTOCOL DE SEGURETAT FRONT LA COVID-19

A continuació, sintetitzem les principals mesures de prevenció  del Pla de Contingència front la covid-19 de l’IES Bellaguarda, a partir del protocol proposat per l’administració educativa i sanitària.

1. Què fer abans d’acudir al centre educatiu?

S’ha de verificar diàriament l’estat de salut de l’alumne/a, comprovant que no té una temperatura per damunt de 37,5 °C ni altres simptomatologies que puguen estar associades a la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). En cas de presentar algun d’aquests símptomes, no s’ha d’anar al centre educatiu i cal contactar amb el centre de salut de referència.

Tant l'alumne com els representants legals han de coneixer les diferents mesures de prenvenció que farem servir front a la COVID. Feu una lectura d'aquests documents:

Instruccions per a les families COVID 19

Instruccions per a l'alumnat COVID 19 

Instrucciones para las families COVID 19 

Instrucciones para el alumnado COVID 19

Els representants legals de l’alumnat hauran de signar una declaració responsable en la qual es comprometen a respectar les normes de seguretat i prevenció recollides en el Pla de Contingència de l’institut i lliurar-la al tutor abans del 18 de setembre.

Declaración responsable si eres menor de edad

Declaración responsable si eres mayor de edad

2. Ús de mascareta i desinfecció de mans:

És obligatori l’ús de mascareta higiènica per al professorat, per al personal del centre i per a tot l’alumnat en els espais comuns i a les aules. Queden exemptes les persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria, sempre que s’aporte justificació mèdica.

Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohólic almenys cinc vegades durant la jornada, i cada vegada que s’entre o isca de l’aula.

3. Organització de les aules i grups:

L’alumnat estarà separat a l’aula a un metre i mig de distància entre companys. Segons la normativa, l’assistència diària a classe es garanteix en els grups de 1r, 2n, d’ESO, 3r de PMAR, 4t de PR4 i la Formació Professional. També s’ha aconseguit assegurar la distància interpersonal de l’alumnat de 2n de Batxillerat, per la qual cosa podran assistir diàriament.

En la resta de nivells, és a dir, 3r d’ESO i 1r de Batxillerat, no és possible mantindre la distància de metre i mig a l’aula, és per això que l’assistència al centre es realitzarà en dies alterns:  una setmana,  dilluns, dimecres i divendres;  i la següent, dimarts i dijous. Els dies que no es va al centre l’alumnat farà tasques educatives a casa marcades pel seu professorat.

4. Entrades i eixides:

Per motiu de l’estat d’alarma per la COVID19 i dintre del pla de contingència de l’IES Bellaguarda s’han establert nous accessos diferenciats per nivells. S’han assignat també distintes entrades al l’edifici per grups. L’alumnat haurà de respectar les rutes i accessos indicades per entrar i sortir del centre durant aquest curs 2020/2021. Consuleu els diferents accesos en:

Accesos

Durant la jornada d’acolliment s’informarà l’alumnat de quin és l’accés i el torn horari que li correspon.

5. Transport escolar:

El transport escolar manté el mateix horari i les mateixes rutes que fins ara. L’alumnat s’haurà de desinfectar les mans amb hidrogel abans de pujar i de baixar del vehicle. És obligatori l’ús de mascareta per a l’alumnat durant tot el trajecte. Cada alumne tindrà un seient assignat per a tot el curs.

6. Organització del pati i espais comuns:

Els grups eixiran al pati i estaran en el patí separats en diferents sectors segons el nivell educatiu. Sectors

A les aules d’ús comú (Informàtica, Música, Tecnologia…) es desinfectaran els utensilis d’ús compartit en finalitzar cada sessió.

7. Comunicació amb les famílies:

Els pares/mares/representants legals de l’alumnat NO podran accedir al centre si no és amb cita prèvia. Per a contactar amb l’equip directiu o el professorat es recomana la utilització preferent del telèfon, Web Família  o correu electrònic, i es facilitarà que la major part de gestions puguen realitzar-se telemàticament.

 

Vos deixem l'enllaç del Portal que ha creat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a possibles dubtes que ens puguin sorgir entorn a la volta a l'Institut per al pròxim curs.

PORTAL : https://portal.edu.gva.es/aulasegura/

Esperem us serveixi d'ajuda i us desitgem una volta a les aules segura.

NOUS ACCESSOS AL CENTRE

Per motiu de l’estat d’alarma per la COVID19 i dintre del pla de contingència de l’IES Bellaguarda s’han establert nous accessos diferenciats per nivells. S’han assignat també distintes entrades al l’edifici per grups.

Durant els primers dies de recepció de l’alumnat els tutors replegaran al seu grup en l’accés assignat a l’hora indicada i els conduiran per la ruta que els porta a la seua entrada a l’edifici del centre fins a l’aula.

L’alumnat haurà de respectar les rutes y accessos indicades per entrar y sortir del centre durant aquest curs 2020/2021.

ACCÉS 01 – Carrrer C alitx : 4t ESO, FP Bàsica, FPGS Edificació.

ACCÉS 02 – Camí de l’Institut : 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO + 3r PMAR, 4 PR4, 1r BAT, 2n BAT

ACCÉS 03 – Camí de l’Institut : CFGM Agroecologia.


Polse sobre el mapa per ampliar