Pendents · Curs 2023/24

Els alumnes que han promocionat a un determinat curs amb matèries pendents de cursos anteriors hauran de seguir el Pla de Recuperació de Matèries Pendents per a aprovar aquestes matèries sense necessitat de superar una prova final extraordinària. Per a qualsevol dubte l’alumnat amb matèries pendents ha de contactar amb el professorat o cap de departament de la matèria pendent.

Recordar als alumnes que és important recuperar aquestes matèries, ja que en cas contrari, computaran a l’hora de la promoció de curs o de la Titulació. Clica l’enllaç que correspon al curs de les matèries pendents. 

  1. Pendents de primer, segon i tercer d’ESO i pendents de primer de BAT

PENDENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

L’alumnat amb matèries o mòduls pendents d’FP ha de contactar amb el professorat que imparteix la matèria pendent durant el curs actual