Aneu a la barra d'eines

COMUNICAT A LES FAMÍLIES

Presentació de candidatures del sector famílies i horari votacions eleccions Consell Escolar 18 de novembre 2021 

ELECCIONS 2021 AL CONSELL ESCOLAR 

El dijous 18 de novembre, s’han de triar 2 representants de les famílies al Consell Escolar del Centre.

Són electors/es tots els representants legals de l’alumnat matriculat al centre. El vot és individual (cada representant legal té un vot), secret, directe i no delegable. Els diferents censos electorals estaran exposats al tauler d’anuncis de l’IES. Per poder exercir el vot cal estar inscrit correctament al cens. Per això, és convenient revisar-lo abans del dia de les eleccions.

Els i les candidates que s’han presentat són:

· Alicia López Rodríguez (AMPA)

· Mª del Mar Gallardo Crespo

· Francisco Javier Lavios Zaragoza

En la papereta es podran triar dos, una (o cap) candidats/tes. 

La mesa electoral estarà ubicada a la entrada de l’institut, oberta de 8:00 a 9:30h, de 13:30 a 15:30h i de 17:00 a 18:30h.

A l’hora de votar, cada persona electora haurà d’acreditar la seua identitat mitjançant la presentació del DNI o un altre document equivalent.

Si algun representant legal no pot acudir a votar, pot fer ús del vot no presencial a través d’un missatger o mandatari o mitjançant correu certificat. En eixe cas s’utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa electoral, o bé, es podrà lliurar a partir de l’11 de novembre, a la Direcció del centre. El dia de les eleccions també es podrà lliurar davant la mesa electoral. El sobre contindrà firma manuscrita i coincident amb la firma que apareix en el document d’identificació que aporte, fotocòpia del DNI o d’un altre document acreditatiu equivalent, i un segon sobre en blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot. Les paperetes poden descarregar-se en la web del centre o bé recollir-les a la consergeria a partir del 12 de novembre.

La Presidenta de la Junta Electoral:

Ma José Llorca Fornés